STC ส่งเสริมพุทธศาสนา ร่วมเดินทาง 5 แผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 3, 2017 11:19
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โครงการแห่งประวัติศาสตร์ "ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา" ซึ่งจัดโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมกับมูลนิธิวีระภุชงค์ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ได้จบการเดินทางแล้วที่วัดสุวรรณภูมิ พุทธชยันตี 989 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา

โดยตลอดการเดินทางไปยัง 5 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า คณะธรรมยาตราฯ อันประกอบด้วยพระเถรานุเถระ พร้อมอุบาสกอุบาสิกาจาก 5 ประเทศในลุ่มน้ำโขง จำนวนประมาณ 120 รูป/คนได้ร่วมเดินทาง โดยจุดประสงค์ของการจัดโครงการเนื่องจากเล็งเห็นว่าวิถีพุทธเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถรวมห้าแผ่นดินลุ่มน้ำโขงได้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างภาคีในทุกด้านอย่างสันติสุขและยั่งยืน อาทิ ด้านการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมและสังคม เป็นต้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เห็นความสำคัญของการสนับสนุนพุทธศาสนาได้ร่วมโครงการดังกล่าว โดยในแต่ละประเทศได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หนึ่งในผู้บริหารของ STC ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวว่า "โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก วิถีพุทธเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถรวมแผ่นดินทั้ง 5 ตามแนวลุ่มน้ำโขงให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ และเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในดินแดงสุวรรณภูมิ ผมเป็นตัวแทนของ STC ในการร่วมเดินทางไปทุกประเทศรู้สึกยินดีอย่างมาก"

นอกจากการร่วมเดินทางไปกับโครงการแล้ว STC ยังได้ถวายปัจจัยให้กับพระสังฆราชของแต่ละประเทศด้วย เพื่อใช้สำหรับการทำนุบำรุงศาสนาต่อไป โดยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มอบให้กับองค์พระสังฆประธานาธิบดี ปัญจะศรีวิสุทธิ์ พุทธวรางกูรย์ วิบูลธรรมรัตนญาณนายกตรีปิฎกโกศล พระอาจารย์ใหญ่มหางอน ดำรงบุญมหาเถรเจ้าสกลมหาสังฆปราโมกข์ โดยอาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทน

สำหรับราชอาณาจักรกัมพูชาได้มอบให้กับสมเด็จพระอัคคมหาสังฆราชาธิบดี เทพวงศ์ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นตัวแทน

ด้านสหภาพเมียนมาร์ได้มอบให้กับพระนาคะทีปะ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์เซา สหภาพเมียนมาร โดยอาจารย์สิริวรรณ รัตนราษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอาจารย์รมิดา ศรีงาม หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทน

ส่วนประเทศไทยได้มอบให้กับพระเมธีวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รักษาการ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมพุทธชยันตี โดยคณะผู้บริหารของ STC ทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปในแต่ละประเทศ และ รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกันมอบ

เมื่อกลับมาที่ประเทศไทยทาง STC ยังได้เข้าร่วมการปิดโครงการ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระธรรมปัญญาบดี (พีร์) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยทาง STC อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี ได้นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 แผ่นดิน พร้อมร่วมเขียนชื่อลงในผ้าเหลืองยาว 45 เมตรก่อนนำขึ้นห่มองค์มหาเจดีย์พุทธคยาที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จากนั้นร่วมกันปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำหน่อมาจากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย

"STC เห็นความสำคัญของการสนับสนุนพุทธศาสนามาโดยตลอด โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการทางศาสนาที่เราให้การสนับสนุน เพราะเราเชื่อว่าคนจะดีได้ต้องอยู่บนพื้นฐานการมีศาสนาที่เข้มแข็ง" ดร.ชัยยงค์ กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

เปิดประสบการณ์ใหม่กับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนรสเลิศและช็อคโกแลตบาร์เครื่องดื่มแนวใหม่ ณ ห้องอาหารลีลาวดี โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพ ที่ให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องอาหารลีลาวดีถือเป็นห้องอาหารหลักของโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพ โดยใช้ชื่อลีลาวดีเพื่อให้สอดคล้องกันกับต้นลีลาวดีที่เป็นสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงแรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายตา โดยห้องอาหารลีลาวดีใช้โทน สีขาวเป็นหลักที่รายล้อม...

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกับทิศทางเศรษฐกิจไทย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกับทิศทางเศรษฐกิจไทย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับทิศทาง...

พระธรรมนำสุข กับพระสิริชัยโสภณ

เรามักได้ยินพุทธศาสนสุภาษิตดีๆ หลายเรื่อง เช่น "ธมฺมจารี สุขํ เสติ" ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข, "นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ" ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบไม่มี, "ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี" ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ปรือ "นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ"...

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา แนะนำวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มคนทำงานตามหลักอาชีวอนามัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมโครงการ New Trend in Perfect Health เทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพดี ที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 265 คน โดยนายสมมิทธิ์...

การบินไทยยืนยันไม่มีการล็อกสเปกการจัดหาเครื่องบิน

บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2562-2569 ซึ่งที่ผ่านมาแผนการจัดหาเครื่องบินดังกล่าว เป็นผลจากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้กำหนดจำนวนแบบของเครื่องบิน แบบลำตัวแคบและลำตัวกว้างไว้...

Related Topics