ทีมกรุ๊ป จัดสัมมนา Digital Technology in Building Infrastructure Development

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday July 12, 2017 15:37
กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--ทีมกรุ๊ป

การปรับตัวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำนวตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจในการพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับมาตราฐานงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ทีมกรุ๊ป จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "Digital Technology in Building & Infrastructure Development" บูรณาการณ์องค์ความรู้นำ Drone และ BIM/CIM มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและต่อยอดทางธุรกิจในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หล่อหลอมรวมเข้ากับวิถีชิวิต ทุกภาคส่วนทั้งประชาชนและผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการพัฒนาและนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทีมกรุ๊ป (TEAM GROUP) เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ มีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม คมนาคมและโลจิสติกส์ แหล่งน้ำ พลังงาน การบริหารจัดการ และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการให้บริการด้านนวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง "Digital Technology in Building & Infrastructure Development" ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องสโรชา โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ภาพรวมและแนวโน้ม Digital Technology ในประเทศไทย" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) หรือ "โดรน" (Drone) และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลอาคารและงานก่อสร้างด้วย Building Information Model (BIM) และ Construction Information Modeling (CIM) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสัมมนายังได้จัดให้มีการเสวนา การต่อยอดทางธุรกิจด้วย Digital Technology in Building & Infrastructure Development ในหัวข้อ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วย Digital Technology" โดย รศ.ดร.วิชัย เยี่ยมวีรชน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การนำ Drone และ BIM/CIM มาใช้ในมิติต่างๆ ในหัวข้อ "Drone ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด" โดยนายสมพัสตร์ สุวพิศ ผู้อำนวยการ Drone Based Service และ "เสริมศักยภาพทางธุรกิจด้วย BIM/CIM" โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ BIM ดำเนินรายการโดย นางสาวดรรชนี คงศิริวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

อย่างไรก็ตาม ภายในงานได้จัดให้มีการแสดง (Show Case) การทำงานร่วมกันของ Drone Based Services และ BIM/CIM ข้อได้เปรียบและประโยชน์ในการนำ Drone Based Services และ BIM/CIM มาใช้ร่วมกัน ด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics