Tuesday March 26, 2019 16:00

ทั่วไป Press Release : 22 Jul 2017

ประชาชนเฮ..! คปภ.ชงคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั่วไป—22 Jul 17

• ออกประกาศปรับเพิ่มราคากลางค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีผลบังคับแล้ว คปภ. เพิ่มเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ปรับมาตรฐานราคากลางค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก 2 จังหวัด เร่งประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภ ทั่วไป—22 Jul 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 5 – 21 กรกฎาคม 2560 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลาก 22 จังหวัด 53 อำเภอ 193 ตำบล 714 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 2

ปภ.ร่วมกับ กทม. จัดประชุมเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก-น้ำท่วมขัง ในวันที่ 24 ทั่วไป—22 Jul 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก 3 จังหวัด เร่งประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภ ทั่วไป—22 Jul 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2560 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลาก 20 จังหวัด 51 อำเภอ 190 ตำบล 711 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 17 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วม...ดำเนินชีวิตช่วงฤดูฝนปลอดภัย ทั่วไป—22 Jul 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือ และปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย โดยติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัย พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ

ปภ.พัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการวิจัย ยกระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ทั่วไป—22 Jul 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาพัฒนาต้นแบบรถสาธิตแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว เพื่อเป็นสื่อต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว และรถเอทีวีพร้อมเปลอัตโนมัติต้นแบบ

ปภ.แนะผู้ขับขี่ปรับกระจก และจับพวงมาลัยถูกวิธี...เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ทั่วไป—22 Jul 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการปรับกระจกรถ และจับพวงมาลัยอย่างถูกวิธี โดยปรับกระจกมองข้างให้อยู่ในแนวตั้งฉาก ขนานกับตัวรถและพื้นถนน มองเห็นด้านข้างตัวรถเล็กน้อย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก 4 จังหวัด เร่งประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภ ทั่วไป—22 Jul 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กรกฎาคม 2560 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลาก 20 จังหวัด 51 อำเภอ 190 ตำบล 704 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 4

ปภ. แนะข้อควรปฏิบัติในการใช้บันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั่วไป—22 Jul 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะการใช้บันไดเลื่อนอย่างถูกวิธี โดยขณะขึ้น – ลง บันไดเลื่อน ไม่ควรหยอกล้อกัน หรือเล่นโทรศัพท์ จับราวบันไดเลื่อนให้มั่น ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย โดยยกชายผ้าให้พ้นระดับพื้น

ปภ.พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย มิสเตอร์เตือนภัย เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและ ทั่วไป—22 Jul 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร เตือนภัย หรือ "มิสเตอร์เตือนภัย" ทำหน้าที่เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย และประสานการอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ปภ.แนะผู้ขับขี่ปรับเบาะนั่ง และจัดท่านั่งถูกวิธี...เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ทั่วไป—22 Jul 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการปรับเบาะนั่ง และจัดท่านั่ง โดยปรับเบาะนั่ง และจัดท่านั่งให้เหมาะสม เว้นระยะห่างจากพวงมาลัยประมาณ 1 ช่วงแขน งอแขนเล็กน้อย ไม่ตึงเกินไป ปรับพนักพิงในตำแหน่งที่เหมาะสม

ปภ.แนะผู้ขับขี่รู้หลักขับรถกลางคืนปลอดภัย...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ทั่วไป—22 Jul 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถช่วงกลางคืนอย่างปลอดภัย โดยเปิดใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง เว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติ หมั่นสังเกต ป้ายต่างๆ บนเส้นทาง พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมจัดการสาธารณภัย...สร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน ทั่วไป—22 Jul 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ผ่านกลไก "ประชารัฐ"

กปภ. กปน. ขับเคลื่อนภารกิจให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อ ระหว่าง 2 ทั่วไป—22 Jul 17

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมประชุมหารือกับ การประปานครหลวง (กปน.)ขับเคลื่อนภารกิจบูรณาการความร่วมมือในการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ให้บริการของ กปภ. และ กปน. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์