ปภ.ชี้แจงการจัดหาอากาศยานปีกหมุนเป็นไปตามระเบียบราชการ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดและแข่งขันการเสนอราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 24, 2017 15:56
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชี้แจงการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter)สำหรับใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการในรูปแบบการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding)ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และโปร่งใส ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา ยังมิได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาหรือผู้ผลิตรายใด พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาตามขั้นตอนที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 24 กันยายน 2560 และผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาได้ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเรียนชี้แจงว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) จำนวน 2 ลำ สำหรับใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กู้ภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในลักษณะของการผูกพันงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบก ในรูปแบบที่ ปภ. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ และใช้ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของกองทัพบกให้การสนับสนุนการเตรียมนักบิน การซ่อมบำรุง และการดูแลอากาศยาน สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ปภ. มีแนวทางการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) 2 แนวทาง โดยแนวทางแรกได้แจ้งข้อมูลความต้องการในการจัดหาอากาศยานปีกหมุนไปยังบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และรัสเซีย แนวทางที่สอง กระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ให้ประสานสถานทูตไทยที่อยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อให้แจ้งข้อมูลและเชิญชวนผู้ผลิตและจำหน่ายอากาศยานปีกหมุนเข้าร่วมการเสนอราคา พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานปีกหมุน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดทำ TOR ในลักษณะที่เปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และได้จัดทำราคากลางในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งไม่มีบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใดแสดงการคัดค้านหรือโต้แย้งในคุณลักษณะที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชิญชวนให้บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมการเสนอราคาโดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 24 กันยายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาได้ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดหาอากาศยานปีกหมุนทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการ ภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเสรี โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดกว้าง มิได้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดหรือผูกขาดยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใด ซึ่งการจัดหาอากาศยานปีกหมุนดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง การดับไฟป่า และการขนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงด้วยความยากลำบาก

นายฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า ปภ.ขอเรียนว่า ขณะนี้การจัดหาอากาศยานปีกหมุนอยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) เท่านั้น ยังมิได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาหรือผู้ผลิตรายใดให้เป็นผู้จัดหาอากาศยานปีกหมุนดังกล่าว ประกอบกับขณะนี้ยังมีระยะเวลามากกว่า 20 วันทำการ ซึ่งผู้สนใจสามารถเสนอข้อมูลด้านเทคนิคและราคาตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ ปภ. ขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การจัดหาอากาศยานปีกหมุนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เกิดการแข่งขันในวงกว้าง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics