ปภ.ชี้แจงการจัดหาอากาศยานปีกหมุนเป็นไปตามระเบียบราชการ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดและแข่งขันการเสนอราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 24, 2017 15:56
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชี้แจงการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter)สำหรับใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการในรูปแบบการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding)ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และโปร่งใส ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา ยังมิได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาหรือผู้ผลิตรายใด พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาตามขั้นตอนที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 24 กันยายน 2560 และผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาได้ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเรียนชี้แจงว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) จำนวน 2 ลำ สำหรับใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กู้ภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในลักษณะของการผูกพันงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบก ในรูปแบบที่ ปภ. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ และใช้ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของกองทัพบกให้การสนับสนุนการเตรียมนักบิน การซ่อมบำรุง และการดูแลอากาศยาน สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ปภ. มีแนวทางการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) 2 แนวทาง โดยแนวทางแรกได้แจ้งข้อมูลความต้องการในการจัดหาอากาศยานปีกหมุนไปยังบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และรัสเซีย แนวทางที่สอง กระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ให้ประสานสถานทูตไทยที่อยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อให้แจ้งข้อมูลและเชิญชวนผู้ผลิตและจำหน่ายอากาศยานปีกหมุนเข้าร่วมการเสนอราคา พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานปีกหมุน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดทำ TOR ในลักษณะที่เปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และได้จัดทำราคากลางในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งไม่มีบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใดแสดงการคัดค้านหรือโต้แย้งในคุณลักษณะที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชิญชวนให้บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมการเสนอราคาโดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 24 กันยายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาได้ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดหาอากาศยานปีกหมุนทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการ ภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเสรี โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดกว้าง มิได้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดหรือผูกขาดยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใด ซึ่งการจัดหาอากาศยานปีกหมุนดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง การดับไฟป่า และการขนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงด้วยความยากลำบาก

นายฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า ปภ.ขอเรียนว่า ขณะนี้การจัดหาอากาศยานปีกหมุนอยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) เท่านั้น ยังมิได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาหรือผู้ผลิตรายใดให้เป็นผู้จัดหาอากาศยานปีกหมุนดังกล่าว ประกอบกับขณะนี้ยังมีระยะเวลามากกว่า 20 วันทำการ ซึ่งผู้สนใจสามารถเสนอข้อมูลด้านเทคนิคและราคาตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ ปภ. ขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การจัดหาอากาศยานปีกหมุนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เกิดการแข่งขันในวงกว้าง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ


Latest Press Release

โค้งสุดท้าย!! การประกวดวาดภาพและแต่งกลอน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเต่ามะเฟือง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวกับสื่อมวลชนว่า เมื่อวานนี้กรม ทช. ได้มีการจัดพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม...

Phuket through my eyes ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย นิทรรศการภาพถ่ายลั่นชัตเตอร์โดยอนาคตช่างภาพดาวรุ่งของภูเก็ต

นิทรรศการภาพถ่าย "Phuket through my eyes" งานแสดงศิลปะ Artist Playground by Pullman ล่าสุด โดยโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช จัดแสดงภาพถ่ายภาพจากฝีมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 36...

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1 วันที่ 1,2,3 มีนาคม 62 นี้ (เครื่องเสียงไฮเอนด์) โชว์ทั้งภาพและเสียง ได้แก่ เครื่องเสียงบ้าน และโฮมเธียเตอร์ พร้อมระบบ...

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมความพร้อมจัดงาน ครบรอบ 80 ปี เผยกิจกรรมมูลนิธิฯ ตลอดทั้งปี 2562 มุ่งเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืน

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว "ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น" เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี มูลนิธิฯ...

ภาพข่าว: ผู้บริหาร รพ.สุขุมวิท มอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการพักฟื้นหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนรายแรก

นพ.ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมด้วย น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ แพทย์ผู้ชำชาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้ แด่นางนกเล็ก เกียรติดำรงกุล...

Related Topics