สศค. งานสัมมนาวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 30, 2017 13:50
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง" เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ และมีผู้ร่วมงานกว่า 700 คน

ว่า ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ ร่วมคิดเพื่อเศรษฐกิจมิติ "ใหม่" โดยได้รับเกียรติจาก (1) นายกรณ์ จาติกวณิช ประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย (2) นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (3) นายวัชระ เอมวัฒน์ นายกสมาคมสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) และ (4) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการเสวนา โดยมีนางสาวกมลชนก พุคยาภรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ สรุปได้ ดังนี้

นายกรณ์ จาติกวณิช ได้กล่าวถึง "เทคโนโลยีแบบยั่งยืน" ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และส่งเสริมการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ เช่น เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน FinTech เป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยมเนื่องจาก FinTech ตอบโจทย์การใช้จ่ายแบบ e-Payment ของประชาชน ต้นทุนที่ประหยัด และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับประเทศไทย โครงการ National e-Payment ของภาครัฐตอบโจทย์รูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนไปทั้งของผู้ประกอบการและประชาชนที่เป็นผู้บริโภค และส่งเสริมการทำธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีบทบาทในการส่งเสริมการเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินของประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในระดับฐานราก สำหรับโอกาสในการเติบโตของ FinTech ในประเทศไทยในอนาคต โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างระบบการเงินแบบเดิมของธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบการ FinTech รายใหม่ ซึ่งจะถือเป็นความท้าทายในอนาคตของบทบาทของภาครัฐที่จะมีนโยบายในการส่งเสริม และกำกับดูแล FinTech ต่อไป

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ได้กล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ 2 ประการคือ 1) การเข้าสู่สังคมเมือง (Urbanization) และ 2) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ซึ่งทำให้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของสังคมเมืองและเทคโนโลยีที่ต้องตอบสนองต่อการอยู่ร่วมกันของคนหลาย ๆ วัย เทคโนโลยีที่สำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจ เช่น ระบบดิจิทัล (บล๊อคเชน บิทคอยส์) ระบบอัจฉริยะ (AI) เทคโนโลยีเพื่อการบริการ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านสัญญาณแสงที่เรียกว่า Li-Fi เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะก่อให้เกิดอาชีพใหม่ และ ทำให้บางอาชีพสูญหายไปจากระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะทำให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ซึ่งแต่ละองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ประเทศไทยควรสร้างทรัพยากรที่ตนเองมีให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วม เช่น การแปรรูปสินค้าเกษตร และการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบ

ให้กับตนเอง เป็นต้น สำหรับประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ความท้าทายของไทยคือ ทำอย่างไรให้ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างสูงสุด เช่น ประเทศไทยมีข้าวพันธุ์ดีอยู่มาก ซึ่งจำเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ (Unique) ผลิตภัณฑ์ข้าวให้โดดเด่น จากความหลากหลายทางชีวภาพนั้น และความสามารถในการแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจของไทยภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในโลกเทคโนโลยีคือ

1) ความสามารถในการขยายตลาดของผู้ประกอบการไทยมีจำกัด มีเพียงผู้ประกอบการส่วนน้อยที่สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก และ 2) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยังมีน้อย โดยเฉพาะการลงทุนในบุคคลากร และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัชระ เอมวัฒน์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจ Start Up ได้มีการเติบโตมากในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เป็นต้น สำหรับ Start Up ของประเทศไทยถือเป็นพัฒนาการริเริ่มที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอุปสรรคในปัจจุบันของกลุ่ม Start Up ในประเทศไทย ได้แก่ 1) ขาดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) การจะเป็น Start Up ที่ประสบความสำเร็จได้ผู้ประกอบการจะต้องเป็นนักพัฒนาสามารถริเริ่มและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง (Developer) มากกว่าการทำธุรกิจตามกระแส และ 3) ธุรกิจ Start Up ในไทยยังไม่สามารถเติบโตได้ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งควรให้ความสำคัญในการตอบสนองกับความต้องการของตลาดในประเทศให้ได้ก่อน ทั้งนี้ ภาครัฐควรที่จะมีนโยบายสนับสนุนกลุ่ม Start Up เช่นกันผ่านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และด้านแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ กลุ่ม Start Up จำเป็นต้องพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และควรจะสร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศได้ และในอนาคต ธุรกิจของประเทศใหญ่ ได้แก่ จีน เข้ามาแข่งขันในตลาดในไทย   ซึ่งจะเป็นความท้าทายของกลุ่ม Start Up ไทยที่จะต้องเตรียมตัวรองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้นให้ได้

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็วที่จะเข้ามาพลิกโฉมให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจและภาคการคลังไทยในอนาคต โดยกระทรวงการคลัง ได้มีการดำเนินการมาตรการต่าง ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ National e-Payment ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านภาษีและการใช้จ่ายของภาครัฐ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีการใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัว เป็นต้น ทั้งนี้ ในระยะต่อไป การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการคลัง จะเป็นไปในลักษณะของการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ให้สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้กำกับดูแล มีความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้วยความเชื่อมั่นปลอดภัยได้

การเสวนาในช่วงบ่ายนี้สามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างมาก ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านเกิดเป็นความท้าทายต่อผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม วิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงผู้กำหนดนโยบาย (Policy maker) ทำให้การดำเนินนโยบายการคลังการเงินในอนาคตจำเป็นต้องรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น และคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสร้างรากฐานให้เศรษฐกิจไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics