กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาการค้าต่างประเทศ ซีรีส์ 3 ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 6, 2017 12:49
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว โดย นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการค้าต่างประเทศ ซีรีส์ 3 เรื่อง "ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road" พบกับปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แนวคิด One Belt, One Road ของสาธารณรัฐประชาชนจีน" โดย นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-จีน พร้อมร่วมฟังสัมมนา

• อภิปราย "เจาะลึกนโยบายจีน The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road"
• เสวนา"นโยบาย OBOR เส้นทางการค้าจีนไทยได้หรือเสีย"

• "บอกเล่า ข่าวสาร & ประสบการณ์ สารพันคำถามจากการใช้สิทธิประโยชน์ FTA อาเซียน – จีน และกองทุน FTA"

ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

กำหนดการสัมมนาการค้าต่างประเทศ ซีรีส์ 3

"ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road" ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 น. – 09.15 น. พิธีเปิดสัมมนา โดย นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

09.15 น. – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แนวคิด One Belt, One Road ของสาธารณรัฐประชาชนจีน" โดย นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-จีน

10.00 น. – 10.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.15 น. – 12.15 น. อภิปราย "เจาะลึกนโยบายจีน The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road"
• รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

• นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-จีน
• ดร.ภัทร จึงกานต์กุล ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 (ผู้ดำเนินรายการ)
12.15 น. – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 น. – 15.30 น. เสวนา "นโยบาย OBOR เส้นทางการค้าจีนไทยได้หรือเสีย"

• ดร.พิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และที่ปรึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

• ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

• ศ.ดร. Tang Zhimin คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ดำเนินรายการ)

15.30 น. – 16.30 น. "บอกเล่า ข่าวสาร & ประสบการณ์ สารพันคำถามจากการใช้สิทธิประโยชน์ FTA อาเซียน – จีน และกองทุน FTA"

• นายชาย สังขะเวส ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า

• นางสาวอรุณี ฟ้าขาว นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ

• นางสาวณัฐรุจา ไชยกองละ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า

หมายเหตุ - เสิร์ฟอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.00-10.15 น.และ 15.00-15.15 น.