งานวิจัย!! นักศึกษาตอบโจทย์สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 6, 2017 13:45
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--SASI PR CONSULTANT

ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากผลงานด้านนวัตกรรมและงานวิจัยโดยรุ่นใหญ่ นำมาอวดออร่ากันแน่นงานนับ 1,000 ผลงานแล้ว ยังมีเวทีให้น้องๆ นักวิจัยรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา ได้โชว์ฝีมือความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติที่น่าสนใจหลากหลาย

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้แก่กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปีนี้ เพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถพัฒนาผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ รวมถึงให้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้ก้าวหน้าต่อไป

ปีนี้จัดประกวดใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมการศึกษาและสังคมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ปีนี้มีผลงานส่งประกวดรวม 103 ผลงาน

การพิจารณาผลงานที่ได้รับรางวัลด้านผลงานนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์ ในปีนี้ สรุปได้ดังนี้

1.กลุ่มอาหารฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนต์ในมันสำปะหลัง แบบเปรียบเทียบสีโดยใช้อนุภาคนาโนโลหะคู่ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.กลุ่มสาธารณสุขฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงาน I-Walk 4.0 จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงาน โพลาร์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน สโคป :ชุดอุปกรณ์เสริมไพลาไรเซชันสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงาน ชุดของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการจากของเล่นพื้นบ้านไทย สำหรับเด็กอายุ 5-8 ปี จาก มหาวิทยาลัย ศิลปากร

5.กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงาน เครื่องลดการแพร่กระจายของสัตว์พาหะ อาคารและห้องประกอบอาหาร ด้วยไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไร้มลพิษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

การพิจารณาผลงานที่ได้รับรางวัลด้านข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม ในปีนี้ สรุปได้ดังนี้

1.กลุ่มอาหารฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนต์ในมันสำปะหลัง แบบเปรียบเทียบสีโดยใช้อนุภาคนาโนโลหะคู่ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.กลุ่มสาธารณสุขฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานการผลิตแผ่นแปะผิวหนังโดยใช้อนุภาคนาโนส่งสารเรสเวอราทรอลและกรดไลโปอิกสำหรับสลายไขมัน ใต้ผิวหนัง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงาน โพลาร์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน สโคป :ชุดอุปกรณ์เสริมไพลาไรเซชันสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงาน ชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเลนส์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานการเพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในปีนี้ นับว่าเป็นการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา ที่ทุ่มเทสร้างสรรค์มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม รอการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสู้การก้าวขึ้นไปสู่เวทีนักคิด นักวิจัยมืออาชีพ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาด ต่อไป ในอนาคตอันใกล้ สิ่งที่คนไทยอยากเห็นงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ผลงานวิจัยโดยคนไทยเพื่อคนไทยในแบบ Thailand 4.0 คงจะไม่ไกลเกินเอื้อม


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics