วิทยาลัยการจัดการ มหิดลฯ จับมือ มูลนิธิมั่นพัฒนา เปิดตัวสื่อออนไลน์ ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งเป้าดันผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจตามคำสอน รัชกาลที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 6, 2017 12:48
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สุดเจ๋ง! วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเว็บไซต์ชวนองค์กรธุรกิจประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชี้แนวทางพัฒนา 7 สายงานสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา เปิดตัวเว็บไซต์ www.seb.cm.mahidol.ac.thสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่รวมรวบองค์ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากงานวิจัยองค์กรต้นแบบเกี่ยวกับประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เผยแพร่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้หลักคิดและวิธีการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ พร้อมฟังกชั่นประเมินองค์กร แบ่งออกตาม 7 สายงานสำคัญ ที่จำเป็นต้องมีเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้แก่ 1. การจัดการวัฒนธรรมองค์กร 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3. การจัดการการตลาด 4. การจัดการการผลิตและบริการ 5. การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 6. การจัดการการเงินการลงทุน และ 7. การจัดการความเสี่ยง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยคลิกที่ไอคอนทดลองประเมินองค์กรตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา เปิดเผยว่า มูลนิธิมั่นพัฒนา และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันพัฒนา เว็บไซต์ www.seb.cm.mahidol.ac.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมรวมข้อมูลออนไลน์ เกี่ยวกับ "องค์ความรู้ในการบริหารองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเน้นการสร้างองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งในที่สุดแล้วองค์กรธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถอยู่ร่วมกับส่วนอื่นๆ ของสังคมได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืน โดยเว็บไซต์นี้เกิดขึ้นจากองค์ความรู้จากงานวิจัยที่สะสมมากว่าหนึ่งทศวรรษของ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาพัฒนาเป็นเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และประเมินการบริหารงานองค์กรของตนเอง ว่ามีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ สำหรับนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ด้าน รศ.สุขสรรค์ กันตะบุตร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา กล่าวว่า เว็บไซต์ดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียดแนวทางการบริหารธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออกเป็น 7 สายงาน ได้แก่ 1. การจัดการวัฒนธรรมองค์กร ต้องมีค่านิยมร่วมความดีซึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และนวัตกรรม 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีการกำหนดสมรรถนะหลักตามค่านิยมร่วมแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานใหม่ การพัฒนา การประเมินผล การทำงาน และการเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ 3. การจัดการการตลาด มีนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าใหม่ที่ชัดเจน โดยนำความต้องการของลูกค้า คู่ค้า และบริบทของสังคม มาใช้พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับมีระบบประเมินความพึงพอใจและการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า มีการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้พัฒนาสินค้า ที่สำคัญต้องตั้งราคาอย่างยุติธรรมตามกลไกการตลาด และรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดด้วยภาพลักษณ์และลักษณะของสินค้าที่เป็นประโยชน์และปลอดภัย

4. การจัดการการผลิตและบริการ คำนึงถึงผู้อื่นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้จัดหาวัตถุดิบ สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน เพื่อให้มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดี พร้อมให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบๆ โรงงาน หรือแหล่งผลิตสินค้าโดยการลดของเสีย มลพิษ การสร้างเครือข่าย 5. การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีแหล่งข้อมูลและคนรับผิดชอบอย่างชัดเจน 6. การจัดการการเงินการลงทุน ไม่ใช้กลยุทธตัดราคาเพื่อโจมตีตลาดของคู่แข่ง แต่ใช้ยุทธศาสตร์การลงทุนที่เข้าใจในแนวโน้มระยะยาว และต้องมีนโยบายปันผลกำไรเพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 7. การจัดการความเสี่ยง มีวางแผนกำลังคน ประเมินศักยภาพ และพัฒนาพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่ และมีคณะทำงานประเมินความเสี่ยงในองค์กรอยู่ตลอดเวลา

"นอกจากข้อมูลรายละเอียดแนวทางการบริหารธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เว็บไซต์ www.seb.cm.mahidol.ac.th ยังมีฟังก์ชั่นการประเมินองค์กรด้วยตนเอง สำหรับนำไปเป็นแบบอย่างพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จำแนกตามสายงานธุรกิจหลัก 7 สายงานข้างต้น โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง แนวทางการดำเนินธุรกิจของแต่ละสายงานจากองค์กรตัวอย่าง และนำมาพัฒนาเป็นแบบประเมินตนเองขององค์กรธุรกิจ โดยแบบทดสอบในการประเมินตนเองนี้ถูกออกแบบในลักษณะเกณฑ์การประเมิน (Rubric) เพื่อให้เข้าใจง่าย และสะดวกในการรวมคะแนนเพื่อนำไปประมวลผล ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยคลิกที่ไอคอนทดลองประเมินองค์กรตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา" รศ.สุขสรรค์ กล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำให้องค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับ "ศาสตร์ของพระราชา" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปปฏิบัติสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน อันเป็นหนึ่งในแนวทางที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานแก่รัฐบาล ในการช่วยสร้างความเข้าใจและขยายงานพัฒนาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงทำไว้อย่างมากมาย เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศสืบไป การที่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันทำวิจัยและประยุกต์องค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนำไปเผยแพร่ในหมู่นักธุรกิจให้นำไปปรับใช้ในองค์กรของตน ในทางปฏิบัติจะก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อประเทศชาติในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะในด้านสังคมและเศรษฐกิจ

สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เรียนรู้การบริหารงานองค์กรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง สามารถคลิกเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ www.seb.cm.mahidol.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิมั่นพัฒนา โทร. 02-787-7959 คลิก www.tsdf.or.thหรือที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-206-2000 คลิก www.cmmu.mahidol.ac.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: ALLA ได้ฤกษ์เปิดคลังสินค้าแห่งใหม่

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน) หรือALLA พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ฤกษ์จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดคลังสินค้าและศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ของบริษัท ออนวัลล่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่...

กระทรวงเกษตรฯ จับมือภาคเอกชน 16 บริษัท ร่วมแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ราคาไข่ไก่ยังไม่มีเสถียรภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยังได้รับผลกระทบ และเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั้น...

ภาพข่าว: ออมสินมอบรางวัลออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล (กลาง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ " ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ " ประจำปี 2561 พร้อมเงินรางวัลรวม 1.77 ล้านบาท ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561ณ...

ฟิลลิป มอร์ริสเผยผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะเป็นประโยชน์ในด้านสาธารณสุขมากกว่า

ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด (บริษัทฯ) ระบุไม่มีความตั้งใจจะคัดค้านแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ซองบุหรี่ มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด (Plain Packaging) แต่บริษัทฯ...

ภาพข่าว: งานเปิดตัว APEROL SPRITZ POP UP BAR LAUNCH PARTY

บริษัทอิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) และ Campari Group จัดงานเปิดตัว "Aperol Spritz Pop-Up Bar & Launch Party", เครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยสีส้มสัญชาติอิตาเลียน ขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมี APEROL Van จอดหน้าโรงแรมสร้างสีสันบนถนนสุรวงศ์...

Related Topics