แผนงานบูรณาการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 19, 2017 15:03
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--สโกมาดิ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดทิศทางกลุ่มจังหวัดในการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยตั้งเป้าหมายว่าเป็นฐานการผลิตจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ (ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, สุขภาพ, เกษตร, ธรรมชาติ) สภาพแวดล้อมที่ดีและระบบนิเวศมีความสมดุลยั่งยืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการเมืองและระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ซึ่งดำเนินการ 4 แนวทาง ได้แก่

1. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
2. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
3. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ
4. พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,603,180,100 บาท (สองพันหกร้อยสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาท) เพื่อดำเนินการโครงการ ดังนี้

  • โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดอาหารปลอดภัย (Green Premium Center) การเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเพิ่มเครือข่าย (Business Matching) สู่สากล
  • โครงการวัฒนธรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อาทิ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และวิถีชีวิตชุมชน
  • โครงการบริหารจัดการน้ำและรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสักและลำน้ำสาขา การดูแลมลภาวะตามท้องถนนและแม่น้ำ
  • โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคมและพัฒนาเมือง อาทิ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรอง การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจ

การดำเนินโครงการดังกล่าว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 คำนึงถึงการมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนเสนอโครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยเชิญภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลที่มีผู้แทนทุกภาคส่วน รวมทั้งรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน

ผลที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าและการลงทุน มูลค่าสินค้าเกษตร รายได้ของเกษตรกร รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น

ที่มา : สำนักบริหารยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


Latest Press Release

Tongwei Group บริจาคสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริเวณที่มีประชากรลดลงในเขตที่ราบสูงทิเบต

เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา พิธีบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ภายใต้ชื่อโครงการ "มอบแสงสว่างแก่บริเวณที่มีประชากรลดลงและปกป้องแม่น้ำแยงซี ตามความตั้งใจของ Tongwei Group" ได้ถูกจัดขึ้นด้วยความสำเร็จงดงาม ณ สถานีปกป้องระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำแยงซี โดย Tongwei Group...

ซีพีเอฟรักษ์โลกยั่งยืน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ลด-เลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้ามีส่วนร่วมคุ้มครองโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ จับมือภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน ดำเนินโครงการปลูก-อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้บนบกและป่าชายเลน...

ภาพข่าว: ซี.พี. เวียดนาม รณรงค์ลดการทิ้งขยะ เนื่องในวันคุ้มครองโลก ปี 2019

นายวรวิทย์ อรุณรักษา ผู้ช่วยรองกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ซี.พี. เวียดนาม นำเพื่อนพนักงาน พร้อมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเขต โฮจิมินห์ และเครือข่ายองค์กรต่างๆ จำนวน 300 คน...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดฝึกภาษาเกาหลีให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานในต่างประเทศ

นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ได้เปิดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานต่างประเทศและประสงค์ฝึกอบรมภาษาเกาหลี หลักสูตรยกระดับฝีมือ เพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

โปรธงชัย เปิดโรงเรียนทางเลือก หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่

โปรธงชัย ใจดี ในนามประธานมูลนิธิ ใจดี ฟาวน์เดชั่น เปิดตัวโรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมย.ที่ผ่านมา เพื่อส่งต่อความรู้ และมอบโอกาสให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ในการจะก้าวไปสู่สังคม...

Related Topics