กรมโรงงานฯ ผนึก กรมสวัสดิการฯ รุกตรวจโรงงานชำแหละสัตว์ปีก 23 แห่ง อุดรอยรั่วโรงงานลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 19, 2017 15:59
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) รุกเดินหน้าตรวจสอบยกระดับโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กากอุตสาหกรรม และเพิ่มศักยภาพในโรงงาน ตามนโยบายหามาตรการเชิงป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยจัดตั้งทีมตรวจสอบเฉพาะกิจ จำนวน 5 ชุด แบ่งเป็น ชุดที่ 1 – 3 ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจสอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับฆ่าและชำแหละสัตว์ปีก นำร่องตรวจโรงงาน 23 แห่ง ในพื้นที่ 11 จังหวัด โดยมีการตรวจสอบในหลายด้าน อาทิ ตรวจห้องหม้อน้ำที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ตรวจระบบบ่อบำบัดน้ำเสียที่อาจจะเสี่ยงคนงานตกบ่อ เป็นต้น และทีมชุดที่ 4 – 5 กรมโรงงานฯ ดำเนินการตรวจสอบเองโดยนำร่องตรวจสอบโรงงานรับบำบัด/กำจัดกากของเสีย จำนวน 20 แห่ง โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากอุบัติเหตุที่มีคนตกบ่อพักน้ำเสียในพื้นที่อับอากาศของโรงงานประกอบกิจการฆ่าและชำแหละสัตว์ปีกแห่งหนึ่ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย เนื่องจากสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยของโรงงาน กรมโรงงานฯ จึงมีมาตรการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยจะมุ่งเน้นตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ได้แก่ พื้นที่อับอากาศ การเกิดเพลิงไหม้ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น กรมโรงงานฯ จึงได้จัดตั้งทีมชุดปฏิบัติการตรวจสอบกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะกิจจำนวน 5 ชุด เพื่อตรวจสอบกำกับดูแลให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และกากอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด

โดยแบ่งเป็นชุดที่ 1 – 3 ตรวจโรงงานฆ่าและชำแหละสัตว์ปีก ร่วมกับหน่วยตรวจเฉพาะกิจจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน ในการตรวจสอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะนำร่องปฏิบัติการตรวจโรงงานฆ่าและชำแหละสัตว์ปีก จำนวน 23 แห่ง จากทั้งหมดกว่า 132 แห่งทั่วประเทศ โดยคัดเลือกโรงงานที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีกำลังผลิตรวมกันคิดเป็นร้อยละ 60 - 70 ของกำลังการผลิตโรงงานฆ่าและชำแหละสัตว์ปีกทั้งประเทศ ในพื้นที่ 11 จังหวัด ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง สมุทรปราการ จำนวน 2 แห่ง สระบุรี จำนวน 4 แห่ง ลพบุรี จำนวน 2 แห่ง ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 แห่ง ราชบุรี จำนวน 1 แห่ง นครปฐม จำนวน 3 แห่ง นครนายก จำนวน 1 แห่ง ชลบุรี จำนวน 4 แห่ง ปทุมธานี จำนวน 2 แห่ง และสมุทรสาคร จำนวน 1 แห่ง

และชุดที่ 4 – 5 นำร่องตรวจสอบโรงงานรับบำบัด/กำจัดกากของเสีย จำนวน 20 โรงงาน ซึ่งกรมโรงงานฯ ดำเนินการตรวจสอบเอง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงงานผู้รับดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม ประเภทสารละลายกรด ด่าง เคมีภัณฑ์ น้ำหล่อเย็น และกลุ่มโรงงานผู้รับดำเนินการประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใช้แล้วจากแหล่งกำเนิดที่ไม่ใช่โรงงาน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังลักลอบการทิ้งกากอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ทั้งนี้ การตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงาน มีการตรวจสอบในหลายด้าน อาทิ ตรวจห้องหม้อน้ำที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ตรวจระบบบ่อบำบัดน้ำเสียที่อาจจะเสี่ยงคนงานตกบ่อ พร้อมให้คำแนะนำในเชิงมาตรการป้องกันเพื่อเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยให้มีมาตรฐานเกินกว่ากฎหมายกำหนด ยังมีการให้คำแนะนำในโครงการส่งเสริมยกระดับโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่ผู้ประกอบการ อาทิ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 - 5 หรือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมเข้าถึงศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) เพื่อยกระดับกิจการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ Industry Transformation เป็นต้น ทั้งนี้ การตรวจสอบโรงงานดังกล่าวเป็นการหามาตรการเชิงป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา โดยตรวจสอบโรงงานไปแล้ว 13 โรงงาน และกำหนดตรวจสอบเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 หลังจากนั้นกรมโรงงานฯ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนต่อไป ร้อยเอกธเนศ กล่าว

ด้าน นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดของกสร. ประกอบด้วยหน่วยตรวจเฉพาะกิจจากกองความปลอดภัยแรงงาน ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1,2,7,10 และ10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นครปฐม นครนายก ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และ 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 และ10 ร่วมดำเนินการตรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับชุดปฏิบัติการฯ ของกรมโรงงานฯ โดยมีแนวทางการตรวจฯ คือ จะประสานแผนการตรวจร่วมกันเพื่อเข้าตรวจพร้อมกัน ซึ่งการลงพื้นที่เข้าตรวจโรงงาน จะมุ่งเน้นในพื้นที่ที่เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาจเกิดอันตรายจากที่อับอากาศ หากพบว่าไม่ปลอดภัยจะมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือพิจารณาออกคำสั่งให้ปรับปรุงตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับดูแลโรงงานผลิตเนื้อไก่สดและปรุงสุกของบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการตรวจสอบโรงงาน สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4124 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรือที่กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร. 0 2448 9128-39 www.oshthai.org


Latest Press Release

ซีพีเอฟฮ่องกง จัดกิจกรรม CP EGGnergy Run ปีที่ 2 ส่งเสริมการออกำลังกาย-สร้างการรับรู้คุณประโยชน์ไข่ไก่

CPF Hongkong Co.,Ltd หรือซีพีเอฟฮ่องกง จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ "CP EGGnergy Run" ปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ชาวฮ่องกงได้ออกกำลังกาย และสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ของไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง นายสุธา ด่านเสริมสุข รองกรรมการผู้จัดการ...

CPF Run for Charity ปี 3 จัดวิ่งสนามแรก กระตุ้นอนุรักษ์ป่าเขาพระยาเดินธง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยชมรม CPF Running Club จัดเดิน-วิ่ง การกุศล ปีที่ 3 ชวนนักวิ่งหัวใจอนุรักษ์ 1,300 คน ร่วมประเดิมสนามแรก กับ CPF RUN FOR CHARITY 2019 "One Home One Health วันนี้... ก้าวเพื่อบ้านของเรา" โดยมี ว่าที่ ร.ต.ทรงพล...

กลุ่ม ปตท. พร้อมร่วมลดฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้พัฒนาเชื้อเพลิงเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง...

รายงานการจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลกปี 2562 ชี้ การบ่มเพาะบุคคลที่มีความเป็นผู้ประกอบการคือกุญแจสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

- ผลวิเคราะห์ 5 ปีเผยให้เห็นว่า ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกันมีช่องว่างด้านทรัพยากรบุคคลมากขึ้น รายงานการจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลกประจำปี 2562 (2019 Global Talent Competitiveness Index: GTCI) เผยให้เห็นว่า สวิตเซอร์แลนด์...

มหกรรม Manufacturing World Japan 2019 เตรียมเปิดฉาก 6-8 กุมภาพันธ์นี้ที่โตเกียว

Reed Exhibitions Japan Ltd. ผู้จัดงานแสดงสินค้ารายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ประกาศจัดมหกรรม Manufacturing World Japan 2019 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์แสดงสินค้า Tokyo Big Sight <จุดเด่น 1> ครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด Manufacturing World...

Related Topics