คอนเน็กซ์ อีดี ยกระดับการศึกษาไทยสู่สากลยั่งยืน มุ่งพัฒนาผู้นำทั้งครูและเด็กตามศักยภาพของบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 25, 2017 15:12
กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--ซีพีเอฟ

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ หนุนโครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (Connext ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษา ซึ่งมุ่งมั่นการสร้างความเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาทักษะในครูและองค์ความรู้ในเด็ก ตลอดจนการสร้างอาชีพตามความถนัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน

นายเอนก บุญหนุน ประธานบริหารโครงการ Connext ED ซีพีเอฟ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล โดยเน้นการสร้างศักยภาพและความเชื่อมั่นในตนเองพร้อมที่จะเรียนรู้ให้กับผู้บริหารและเด็กนักเรียน การสนับสนุนเทคโนโลยี ICT (Information Communication Technology) เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ โครงการ Connext ED ยังเป็นการนำศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในบริษัทเอกชนเข้ามาเป็นอาสาสมัครผู้นำ (School Partner) ในการยกระดับการศึกษาของประเทศด้วย โดยซีพีเอฟ มีอาสาสมัครผู้นำจำนวน 65 คน และมีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งหมด 195 แห่ง ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์และชัยภูมิ

"เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับระบบการศึกษาไทย เน้นการสร้างผู้นำ โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และครูคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ขณะเดียวกันการเปิดให้ชุมชนและศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาโครงการด้วยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" นายเอนก กล่าว

นายเอนก กล่าวย้ำว่า เป้าหมายของ ซีพีเอฟ คือการปลูกฝังเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรม เพื่อให้เด็กสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตของตนได้ตามศักยภาพและความถนัดอย่างถูกต้อง โดยอาสาสมัครผู้นำของ ซีพีเอฟ จะร่วมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนและครูอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับทั้งตัวครูและนักเรียน รวมถึงการพัฒนาการงานอาชีพให้นักเรียนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต เช่นการเกษตร การปรุงอาหาร การทำอิฐบล๊อก เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผลดีในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้ได้มาตรฐาน ขณะเดียวกันจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ) กล่าวว่า โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การที่ ซีพีเอฟ นำโครงการ "ผัดหมี่โคราช สร้างเถ้าแก่น้อย" มาเป็นกิจกรรมหนึ่งในการฝึก

ให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเชี่ยวชาญการทำอาหารจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาทางความคิด วิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีขึ้นนักเรียนสามารถใช้วิชาความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองหลังจบการศึกษาได้

ปัจจุบัน โรงเรียนมีเด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกหัดการทำผัดหมี่โคราชไปแล้ว 7 คน จากจำนวนที่ได้รับการคัดเลือกมา 15 คน ซึ่งนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญการผัดหมี่โคราชชื่อดังประจำจังหวัดมาถ่ายทอดความรู้และสูตรอาหารให้ และมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือน ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ 70-80% และรสชาติเป็นที่ยอมรับ

"เด็กนักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถไปจ่ายตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบตามที่ครูพี่เลี้ยงจดให้ได้ ซึ่งโรงเรียนมีโครงการที่จะพัฒนาเป็นอาชีพให้กับนักเรียน โดยเริ่มจากการทำอาหารกล่องง่ายๆ ขายในโรงเรียนขณะนี้" นางแสงจันทร์ กล่าว

นายวิชัย เรียนพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การนำหลักสูตรพัฒนาพื้นฐานคนที่ประสบความสำเร็จมาสร้างเป็นเนื้อหาในการพัฒนาผู้นำ เช่น การสร้าง 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง (7 Habits of Highly Effective People) มาปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถม ทำให้โรงเรียนมีหลักเกณฑ์ชัดเจนในการกำหนดแนวทางและจุดมุ่งหมายที่เป็นรูปธรรม มีกระบวนการบริหารจัดการดีขึ้น พร้อมทั้งสามารถทำตามขั้นตอนสู่เป้าหมายได้

นายวิชัย กล่าวต่อไปว่า หลังจากได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างผู้เชี่ยวชาญการศึกษา ทำให้ครูมีความเข้าใจและสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยคำนึงถึงความต้องการและวิถีชีวิตของนักเรียน ทำให้สามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสม สำหรับนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น

"ผมประทับใจทั้งครูและนักเรียนที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งวิธีคิด ความรับผิดชอบ วินัยและคุณธรรม จากเดิมที่เราไม่มีหลักในการคิดชัดเจน ทำให้สอนในแบบนามธรรม ถูกปรับเป็นการสอนแบบรูปธรรมมากขึ้น โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน ไม่แยกการสอนเนื้อหาเป็นรายวิชาการ ซึ่งเด็กสามารถทำตามได้" นายวิชัย ย้ำ

นางชรินรัตน์ ตวงศิริกุลวัฒนา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา บ.แพคริม ฟิวเจอร์ ลีดเดอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและอบรมพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี กล่าวว่า จากการติดตามการพัฒนาของโรงเรียนบ้านโคกสูง ภายใต้โครงการ คอนเน็กซ์ อีดี โดยการนำหลักการ 7 อุปนิสัยฯ ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเด็กนักเรียนด้วยกระบวนการ The Leader in Me หรือ กระบวนการผู้นำในตัวฉัน

สำหรับโรงเรียนบ้านโคกสูงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลลัพธ์ที่จับต้องได้และวัดผลได้ชัดเจนต่อเนื่องและยั่งยืน คือ การที่คุณครู และบุคลากรในโรงเรียนเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง ส่งต่อให้นักเรียนด้วยการบูรณาการหลักสูตรและแผนพัฒนาด้านต่างๆ เช่น จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ 7 อุปนิสัย ที่นักเรียนได้เรียนรู้จะช่วยให้นักเรียน สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นความรับผิดชอบ มีวินัย มีเป้าหมายในการทำโครงการ รู้จักควบคุมตัวเองทำสิ่งสำคัญก่อน ทำงานกลุ่มได้ดีแลกเปลี่ยนความคิดกัน และฟังกันและกันแบบเปิดใจ ก็จะทำให้ผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยม./


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics