สรุปสาระสำคัญการประชุม คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 2, 2017 13:34
กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕60 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีสาระสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้

สถานการณ์การท่องเที่ยวระยะ 10 เดือนแรกของปี 2560 (ข้อมูลถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560) มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 28.64 ล้านคน (ขยายตัวร้อยละ 6.56) สร้างรายได้ 1,459,859 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 9.02) โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวถึงร้อยละ 20.17 สร้างรายได้ 129,800 ล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 21.77 และคาดการณ์ไว้ว่าเมื่อสิ้นปี 2560 จะสามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" ซึ่งได้จัดงานแถลงข่าว "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ การพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกำหนดการจัดงานเปิดตัวปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสองฝั่งแม่น้ำโขง เลย-ลาว "สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง" ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการการท่องเที่ยวระหว่างไทย-ลาว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวสองฝั่งแม่น้ำโขง และการจัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Lanxang สำหรับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความคืบหน้าการดำเนินโครงการ CBT Business Matching ๒๕๖๐ ที่สำคัญ ได้แก่ การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน และการคัดเลือกคู่ธุรกิจ 3 คู่เข้าร่วมงาน World Travel Market ๒๐๑๗ (WTM 2017) ณ กรุงลอนดอน ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560

สำหรับการดำเนินงานในระดับพื้นที่ที่ประชุมรับทราบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ โดยที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านโครงการสำคัญ เช่น โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการอุทยานธรณี (GEO Park) โครงการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ : วิถีช้าง วิถีกุย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ (คลองละลม) และการจัดกิจกรรมระดับภูมิภาคและประเทศในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เป็นต้น

สำหรับมติที่สำคัญในการประชุมวันนี้ ได้มีการเห็นชอบการประกาศมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มเติม 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด เพื่อใช้เป็นแนวทางการรับรองเมืองท่องเที่ยวของอาเซียน และเพิ่มคุณภาพด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในระดับภูมิภาค และมาตรฐานบริการอาหารริมทางเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการให้มีมาตรฐาน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยเห็นชอบผลการประเมินความเหมาะสมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในเบื้องต้นอีก 6 กลุ่มพื้นที่ และให้ความเห็นชอบการเพิ่มจังหวัดสกลนครในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง และเพิ่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาศึกษารายละเอียดเชิงลึก และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณา และดำเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามขั้นตอนต่อไป


Latest Press Release

มจพ. ขยายระยะเวลาปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 สืบเนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง...

GAC MOTOR รับมือโควิด-19 ระบาด ด้วยมาตรการปกป้องและช่วยเหลือลูกค้าและพนักงาน

เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท GAC MOTOR ได้ประกาศมาตรการป้องกันมากมายเพื่อปกป้องลูกค้าและพนักงานของบริษัท ตลอดจนร่วมมือกับพาร์ทเนอร์จากทั่วภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือทั่วโลกในการต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ หลังจากเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ได้สำเร็จ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ชวน “โอ้” เปิดแคมเปญ “รักเริ่มต้นที่สุขภาพคุณ” ยืนยันพร้อมดูแลสุขภาพคนไทย ด้วยความคุ้มครอง COVID-19

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เผยถึงความพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของคนไทย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สร้างความวิตกกังวลให้คนไทยในด้านการดูแลสุขภาพ...

สอศ. เร่งมอบหน้ากากอนามัยอาชีวะป้องกันcovid-19

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า อาชีวะได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัย...

คนขับ GET ร่วมสนับสนุน เจ.เอส. อุตสาหกรรมพลาสติก ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ 6 โรงพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจฮีโร่หมอ-พยาบาล

เมื่อเร็วๆ นี้ คนขับแอพพลิเคชั่น GET อาสาสนับสนุนพลังน้ำใจ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยการทำงานของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ที่บริษัท เจ.เอส. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ได้บริจาคถุงคลุมเท้าเพื่อใช้ในการแพทย์ จำนวน 20,000 คู่ โดยคนขับของ GET...

Related Topics