สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ช็อปช่วยชาติส่งผลคนไทยซื้อสินค้า-บริการเกินความจำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 4, 2017 14:20
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษี" สำรวจระหว่างวันที่ 25 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,182 คน

ปัญหาเศรษฐกิจถือเป็นปัญหาที่รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชน ดังนั้น รัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยจึงได้กำหนดนโยบายและวิธีการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ คือ การกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศของประชาชนโดยมีการลดหย่อนภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้จ่าย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ รัฐบาลปัจจุบันจึงได้ดำเนินโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษีโดยการให้สิทธิ์ประชาชนที่ซื้อสินค้าและบริการตามที่ระบุไว้ภายในเวลาที่กำหนดสามารถนำค่าใช้จ่ายไปขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 2560 นี้ได้ดำเนินการโครงการระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม

โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ผู้คนในสังคมส่วนหนึ่งแสดงความกังวลว่าโครงการดังกล่าวอาจเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการฟุ่มเฟือยมากขึ้นได้ จากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษี

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้อยู่ในฐานที่ต้องชำระภาษีเงินได้ประจำปีซึ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.76 และเพศชายร้อยละ 49.24 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านความรับรู้เกี่ยวกับโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษีนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 91.37 ทราบว่าโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษีจะสิ้นสุดลงในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นี้แล้ว ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.63 ไม่ทราบ

สำหรับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการเพื่อเข้าร่วมโครงการช็อปช่วยชาติที่ผ่านมานั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 45.6 ระบุว่าตนเองเคยซื้อสินค้าและบริการเพื่อใช้สิทธิ์ขอลดหย่อนภาษีตามโครงการช็อปช่วยชาติเฉพาะเมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา รองลงมาระบุว่าเคยซื้อสินค้าและบริการเพื่อขอใช้สิทธิ์ทั้ง 2 ปีก่อนหน้าซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.92 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.01 ระบุว่าตนเองเคยซื้อสินค้าและบริการเพื่อขอใช้สิทธิ์เฉพาะเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.47 ยอมรับว่าตนเองไม่เคยใช้สิทธิ์ทั้ง 2 ปีก่อนหน้าเลย

ในด้านความคิดเห็นต่อช่วงเวลาในการจัดโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษี กลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 31.47 มีความคิดเห็นว่าควรมีการจัดโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษีในช่วงเดือนธันวาคม รองลงมาระบุว่าควรมีการจัดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คิดเป็นร้อยละ 25.24 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.84 และร้อยละ 13.28 ระบุว่าควรจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงก่อนกำหนดชำระภาษีเงินได้และในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมตามลำดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.46 มีความคิดเห็นว่าควรจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลือระบุว่าจัดในช่วงใดก็ได้คิดเป็นร้อยละ 4.91

ด้านความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.84 เห็นด้วยที่จะมีการจัดโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษีเป็นประจำทุกปีเลย ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.49 มีความคิดเห็นว่าการดำเนินโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษีจะมีส่วนช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการเอกชนให้สูงขึ้นได้

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างประมาณสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 66.24 มีความคิดเห็นว่าโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษีจะมีส่วนทำให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงที่ไม่มีโครงการ ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.32 มีความคิดเห็นว่าโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษีจะมีส่วนช่วยกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้จริง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.08 มีความคิดเห็นว่าโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษีจะส่งผลทำให้ประชาชนมีรายจ่ายประจำเดือนสูงขึ้นกว่าในช่วงปกติที่ไม่มีโครงการ ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างเกือบสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 64.81 มีความคิดเห็นว่าโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษีจะมีส่วนทำให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการฟุ่มเฟือยมากขึ้น และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 62.61 มีความคิดเห็นว่าโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษีจะส่งผลให้ประชาชนมีภาระหนี้สินจากการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นได้

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.06 และร้อยละ 52.28 มีความคิดเห็นว่าโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อการลดหย่อนภาษีจะไม่มีส่วนช่วยลดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีของสถานประกอบการเอกชนต่างๆ ได้และจะไม่ส่งผลให้มีการลักลอบซื้อขายสิทธิ์ใบกำกับภาษีของประชาชนเพิ่มมากขึ้นได้ตามลำดับ


Latest Press Release

ภาพข่าว: รีจอยส์ เปิดตัวแชมพูน้ำหอมแท้ระดับพรีเมี่ยม รีจอยส์ เพอร์ฟูม คอลเลคชั่น เพื่อผมนุ่ม พลิ้วสวย หอมยาวนานตลอดวัน

มร.เฮา ทราน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ "รีจอยส์ เพอร์ฟูม คอลเลคชั่น" แชมพูน้ำหอมแท้ระดับพรีเมียม ที่ออกแบบและรังสรรค์กลิ่นหอมโดยนักปรุงน้ำหอมระดับโลก โดยมี ขวัญรัตน์...

ภาพข่าว: SANOOK STADIUM 2019 ไทยประกันชีวิต

นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ไทย ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสื่อสารออนไลน์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน "THE MALL SANOOK STADIUM 2019 สนามความสนุก สุขยกแก๊งค์" พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด ช้อปครบ 2,000 บาท รับทันที บัตรกำนัล มูลค่า 200...

ลิกซิล เปิดตัวอัตลักษณ์ใหม่แบรนด์ อิแนกซ์ ในงานมิลานดีไซน์วีค 2019 จากดินแดนที่อุดมไปด้วยน้ำ สู่การเปิดตัวประเพณีแห่งน้ำของญี่ปุ่น

บริษัท ลิกซิล กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน (ลิกซิล) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ห้องน้ำและเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้เปิดตัว อัตลักษณ์ใหม่ของห้องอาบน้ำอิแนกซ์ในงานมิลานดีไซน์วีค 2019 อิแนกซ์เป็นแบรนด์ผู้ผลิตและออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์กระเบื้องรูปสมัยใหม่ในเครือลิกซิล...

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ FWD North Pole Marathon วิ่งส่งใจไปนอร์ทโพล ทุกโลเพื่อน้อง

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมส่ง คุณป๊อก อิทธิพล สมุทรทอง นักวิ่งที่เคยได้ร่วมวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในประเทศไทย จากใต้สุดไปเหนือสุดในโครงการก้าวคนละก้าว เป็นตัวแทนจากประเทศไทยที่จะไปร่วมวิ่งขั้วโลกเหนือ ร่วมกับตัวแทนอีก...

กรมส่งเสริมสหกรณ์คิกออฟอบรมสมาชิกสหกรณ์ใช้ปุ๋ยผสมเอง สหกรณ์เตรียมสั่งซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมขายเกษตรกรราคาถูกกว่าท้องตลาด คาดทันใช้ในเดือนพ.ค.นี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์คิกออฟจัดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง เหมาะกับสภาพดินและพืชที่เพาะปลูก พร้อมเจรจาบริษัทนำเข้าจำหน่ายแม่ปุ๋ยให้สหกรณ์ถูกกว่าท้องตลาด ตันละ 4,000 บาท...

Related Topics