ปิดท้ายโครงการ KidsRead ประจำปี 2560 เติมเต็มความรู้ เสริมสร้างทักษะ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชนรุ่นที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 12:25
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--อเกต คอมมิวนิเคชั่น

บริติช เคานซิล ประเทศไทย และธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดกิจกรรมปิดท้าย โครงการ "Kids Read" สร้างทักษะการอ่านสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 โดยโครงการจบลงผ่านกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษาจากบริติช เคานซิล พร้อมกับสร้างเสริมทักษะการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ และมอบรางวัลแก่เยาวชนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และจิตนาการของเด็กวัยประถม อาทิ กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษโดยวิทยากรชาวอังกฤษจากบริติช เคานซิล รวมทั้งเกมส์ต่าง ๆ กิจกรรมวาดภาพ และการบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ผู้ปกครองที่ร่วมงานยังได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ ในการใช้นิทานภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวและฝึกฝนทักษะการอ่านของเด็ก ๆ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถาณการณ์จริง ในบรรยากาศที่สนุกสนานและผ่อนคลาย

ในปีนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนวัดสังข์กระจาย และโรงเรียนวัดโสมนัส ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมา มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและครูภาษาอังกฤษกว่า 2,000 คนที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการในปีนี้

นายโครงการ อ่อนจันทร์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) กล่าวว่า "หลังจากเอานิทานมามาใช้ในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนรู้ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็ก ๆ มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในห้องเรียนมากขึ้น นักเรียนให้ความสนใจกับเรื่องราวและคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่พบในนิทาน และมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น"

เด็กหญิงพรชนิตว์ วงศ์คำจันทร์ นักเรียนชั้น ป. 5 จากโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม กล่าวเสริมว่า "วิชาภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายเยอะมาก แต่พอคุณครูนำมาสอนผ่านการเล่านิทานก็รู้สึกว่ามันไม่ยากและและสนุก ที่บ้านมีหนังสือนิทานภาษาไทยที่ผู้ปกครองซื้อให้ แต่พอคุณครูนำนิทานภาษาอังกฤษมาเล่าให้ฟังก็อยากนำไปเล่าตให้ผู้ปกครองฟังต่อ เพราะนิทานภาษาอังกฤษก็สนุกและได้เรียนคำศัพท์เพิ่มด้วย"

ทางด้านบริติช เคานซิล ซึ่งในปีนี้มีนางสาวพัฒนวิมล อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายโครงการภาษาอังกฤษ เป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซี ได้กล่าวว่า "พันธกิจของบริติช เคานซิล คือการสร้างโอกาสและเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านการศึกษาและวัฒนธรรม โครงการ KidsRead ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ แต่ยังมีส่วนช่วยพัฒนาการสอนของครู และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดนิสัยการเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ผ่านภาษาและวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร"

ส่วนธนาคารเอชเอสบีซีนั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับเรื่องการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมาโดยตลอด สำหรับในประเทศไทย ธนาคารได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนด้านการศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ นางวรนันท์ สุทธปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย กล่าวเสริมว่า "โครงการด้านการศึกษาของธนาคารฯ มีจุดมุ่งหมายช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเองเต็มศักยภาพ เพื่อที่เขาจะสามารถช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ใหญ่ขึ้นต่อไป ธนาคารเอชเอสบีซีใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (1.7 พันล้านบาท) ต่อปีเพื่อลงทุนในโครงการด้านพัฒนาการศึกษา โดยมีพนักงานของเราหลายพันคนร่วมเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ธนาคารเอชเอสบีซีมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Kids Read ที่ไม่เพียงช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ แต่ยังช่วยปลูกฝังการรักการอ่านและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ๆ กับผู้ปกครองอีกด้วย"


Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ เข้าโรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องมาจากมีฝนตก ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 528 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0"...

สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการภาพข่าว ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ จัดอบรม และสัมมนา "โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน...

Related Topics