ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย ผ่านโครงการคอนเน็กซ์ อีดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 17:26
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครผู้นำ (School Partner) ของบริษัทฯ จำนวน 65 คน ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและร่วมทำงานกับผู้บริหารโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการส่งเสริมวิชาชีพให้สอดคล้องตามความถนัดของเยาวชนและรองรับความต้องการของชุมชน ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนของโรงเรียน 195 แห่ง ใน 3 จังหวัดเขตพื้นที่การศึกษาที่ 14 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิและบุรีรัมย์

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครผู้นำ กล่าวว่า อาสาสมัครผู้นำจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐกลุ่มการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ขณะเดียวกันจะเป็นการสร้างคนดี คนเก่งให้กับสังคมไทย เพื่อร่วมพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว

"อาสาสมัครผู้นำทุกคนล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ ที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของเด็กไทย และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยทั้งระบบให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ" นายสุขวัฒน์ กล่าว

นายเอนก บุญหนุน ประธานบริหารโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ของ ซีพีเอฟ กล่าวว่า การดำเนินโครงการที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี และยังมีกิจกรรมบางส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการและจะแล้วเสร็จภายในกลางปีนี้ ซึ่งกิจกรรมหลักในโครงการฯ ประกอบด้วย โครงการด้านเกษตรกรรม กิจกรรมนอกเวลา วิชาชีพธุรกิจ พัฒนาหลักสูตร และการอบรมครู รวมถึงการต่อยอดสอนการใช้งานอุปกรณ์และสื่อ ICT ของทรูปลูกปัญญา โดยอาสาสมัครผู้นำที่รับผิดชอบแต่ละโรงเรียนจะติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดให้โครงการสัมฤทธิ์ผลตามแผนที่วางไว้

ในปีนี้ มีการคัดเลือกอาสาสมัครผู้นำดีเด่น โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบที่สนับสนุนเด็กให้มีพัฒนาการ ความรู้ทางวิชาการและทักษะในด้านต่างๆ สามารถสั่งสมเป็นประสบการณ์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่องานสร้างอาชีพได้ โดยเฉพาะ ด้านเกษตรกรรม (เลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ดนางฟ้า) กิจกรรมนอกเวลา (มัคคุเทศก์น้อย) วิชาชีพธุรกิจ (สร้างธุรกิจเถ้าแก่น้อย) พัฒนาหลักสูตร

สำหรับโครงการและโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย

1.โครงการกิจกรรมนอกเวลา: โครงการมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยการสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ และฝึกฝนให้เด็กแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองได้

2.โครงการเกษตรกรรม: โครงการเห็ดนางฟ้า โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โครงการช่วยเด็กให้มีความรู้และความสามารถในการปลูกและแปรรูปเห็ดนางฟ้า ขายในชุมชน และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านอาชีพการปลูกเห็ดในชุมชน

3.โครงการพัฒนาหลักสูตรและอบรมครู: โครงการ 7 Habits พัฒนาอุปนิสัยภาวะผู้นำ โดยเน้นการถ่ายทอดให้ครู และครูนำไปสอนนักเรียน ทำให้เด็กมีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ และรู้จักหน้าที่

และ4.โครงการวิชาชีพธุรกิจ: โครงการหมี่โคราชสร้างเถ้าแก่น้อย โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน มีอาชีพมั่นคง หลังจากจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเอนก กล่าวต่อไปว่า ผู้นำอาสาสมัครจะทำงานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาและการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม โดยโรงเรียนจะได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนงาน โดยการแผนพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ 3 ประเด็น คือ ต้องต่อยอดการศึกษาของเด็ก ต้องมีความยั่งยืน และต้องทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และประชาคม นับเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ซีพีเอฟ เป็น 1 ใน 12 ภาคเอกชนชั้นนำ ที่ให้การสนับสนุนโครงการ Connext Ed โดยผู้บริหารระดับสูงของ12 องค์กรจะทำหน้าทีเป็น School Sponsors หรือเป็นผู้สนับสนุนหลัก ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์พร้อมงบประมาณ ให้แก่ อาสาสมัครผู้นำ ซึ่งคัดเลือกจากบุคลากรในองค์กรที่มีอุดมการณ์ มีจิตสาธารณะ และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำ รวม 1,000 คน เพื่อทำงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ 3,342 แห่ง ทั่วประเทศ และจะขยายครบ 7,424 โรงเรียนในทุกตำบล ทั่วประเทศภายในปี 2561


Latest Press Release

บัตรแรบบิท จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรม แรบบิทแจกไม่อั้นขับรถมันส์กันทุกเดือน

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "แรบบิทแจกไม่อั้น…ขับรถมันส์กันทุกเดือน" เพียงสมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรถยนต์ Toyota Yaris ATIV...

ภาพข่าว: DPU จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 โชว์กึ๋น ระเบิดไอเดียเจ๋ง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 กิจกรรมการแสดงไอเดียการทำธุรกิจร้านค้าของนักศึกษา พร้อมร่วม ชม ชิม ชอป กับเหล่าร้านค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษา กว่า 90 บูท...

DPU ชวนร่วมอบรม AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมโครงการ "AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6" ควบคุมการบรรยายและอบรมโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนน์ ผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...

เฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่สตรีทส์ กรุงเทพ ข้าวสาร

ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 ตุลาคมย่านถนนข้าวสาร ทีมงานสตรีทส์ขอเชิญให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์สุดสยองกับเครื่องดื่มและขนมแสนอร่อยหลากหลายแบบ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3...

ภาพข่าว: บัตรแรบบิท และแฟมิลี่มาร์ท มอบรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล ประจำเดือนกันยายน 2562

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ร่วมมอบรางวัลกิจกรรม "แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล" ครั้งที่ 3 ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i มูลค่า 39,000 บาท จำนวน 1 รางวัล...

Related Topics