กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ทุนลูกหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมเรียนต่อระดับปริญญาตรีใน 3 มหาวิทยาลัย หวังนำความรู้เทคโนโลยีกลับมาพัฒนาเพื่อสร้างความก้าวหน้าและความเข้มแข็งให้อาชีพการเลี้ยงโคนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 14:26
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์สานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้อยู่คู่กับคนไทย

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งนับว่าเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุตรสมาชิกสหกรณ์โคนม ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยคาดหวังให้ได้นำความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาเพื่อสร้างความก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้อยู่คู่กับคนไทย

การดำเนินโครงการฯจะสนับสนุนให้บุตร-ธิดา รวมถึงหลานของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เลี้ยงโคนม ได้เข้าศึกษาต่อใน 3 สถาบัน รวม 30 คน ต่อปีการศึกษา ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562) โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งเป็นเงินจากดอกผลของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ตลอดหลักสูตร รวม 10.080 ล้านบาท ซึ่งจะเบิกจ่ายทุนการศึกษาเป็นรายปี และจะเริ่มสนับสนุนทุนการศึกษาในปี 2561 เป็นปีแรก โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ได้อนุมัติเงินอุดหนุนจ่ายขาดสำหรับเป็นทุนการศึกษาตามโครงการฯ ในปี 2561 นี้แล้ว 3.36 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสรรทุนฯ ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ รวม 1.2 ล้านบาท สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรทุนฯ เป็นเงิน 1.92 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไปในอนาคต

สำหรับบุตร-ธิดา รวมถึงหลานสายตรงของสมาชิกสหกรณ์โคนมและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เลี้ยงโคนมที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาสัตวศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 หรือในโครงการพิเศษ สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 และสามารถแจ้งความจำนงและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ตนเองสังกัด และที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics