กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ทุนลูกหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมเรียนต่อระดับปริญญาตรีใน 3 มหาวิทยาลัย หวังนำความรู้เทคโนโลยีกลับมาพัฒนาเพื่อสร้างความก้าวหน้าและความเข้มแข็งให้อาชีพการเลี้ยงโคนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 14:26
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์สานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้อยู่คู่กับคนไทย

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งนับว่าเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุตรสมาชิกสหกรณ์โคนม ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยคาดหวังให้ได้นำความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาเพื่อสร้างความก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้อยู่คู่กับคนไทย

การดำเนินโครงการฯจะสนับสนุนให้บุตร-ธิดา รวมถึงหลานของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เลี้ยงโคนม ได้เข้าศึกษาต่อใน 3 สถาบัน รวม 30 คน ต่อปีการศึกษา ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562) โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งเป็นเงินจากดอกผลของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ตลอดหลักสูตร รวม 10.080 ล้านบาท ซึ่งจะเบิกจ่ายทุนการศึกษาเป็นรายปี และจะเริ่มสนับสนุนทุนการศึกษาในปี 2561 เป็นปีแรก โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ได้อนุมัติเงินอุดหนุนจ่ายขาดสำหรับเป็นทุนการศึกษาตามโครงการฯ ในปี 2561 นี้แล้ว 3.36 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสรรทุนฯ ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ รวม 1.2 ล้านบาท สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรทุนฯ เป็นเงิน 1.92 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไปในอนาคต

สำหรับบุตร-ธิดา รวมถึงหลานสายตรงของสมาชิกสหกรณ์โคนมและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เลี้ยงโคนมที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาสัตวศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 หรือในโครงการพิเศษ สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 และสามารถแจ้งความจำนงและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ตนเองสังกัด และที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ


Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ เข้าโรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องมาจากมีฝนตก ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 528 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0"...

สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการภาพข่าว ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ จัดอบรม และสัมมนา "โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน...

Related Topics