ส.ป.ก.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ผิวจราจรถนนภายในบริเวณอาคารสำนักงานส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 10:23
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันนี้...วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงาน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ชำรุด ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ ส.ป.ก.ได้อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เหลือจ่าย เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินจูงใจ สำหรับดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรดังกล่าว ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๓๑๔๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้อนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๒๐๐๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ วงเงินที่จัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘(เงินจูงใจ) จำนวน ๘๖๓,๘๓๕ บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อำนาจในการพิจารณาเป็นของผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ตามคำสั่ง ส.ป.ก. ๒๗๐/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา เนื่องจากวงเงินในการจัดจ้างครังนี้ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๐ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพ้สดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ หนังสือด่วนที่สุด ที่กค.๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และหนังสือด่วนที่สุด ที่กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงาน คือ นายถาวร จันทร์จำปา นายช่างโยธาชำนาญงาน

การจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในบริเวณอาคาร ส.ป.ก. ต้องใช้ ระยะเวลา ๓ ปี และอยู่ในการบริหารราชการของท่านเลขาธิการส.ป.ก. ๓ ท่าน คือ ปี ๒๕๕๘ ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส) ปี ๒๕๕๙ ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(นายสมปอง อินทร์ทอง) และการจัดจ้างสอบราคา งานสำเร็จลุล่วงทุกประการในสมัยท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(นายสุรจิตต์ อินทรชิต) ระยะเวลาแผนงานและผลงาน ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐)


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics