กยท. เดินหน้าโครงการ Smart Farmer จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจผู้บริหาร-พนักงาน วางเป้าเกษตรกร 6,000 ราย เข้าโครงการฯ เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday January 26, 2018 15:12
กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 การยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (SMART FARMER) รุ่นที่ 1 ได้รับความร่วมมืออันดีจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการบรรยายแนวทางการดำเนินโครงการฯ แก่ผู้เข้าสัมมนา จำนวน 90 คน ณ โรงแรม สยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มุ่งการสนับสนุน ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่เกษตรกร พร้อมเชื่อมโยงภาคเกษตรสู่อุตสาหกรรมและการค้า เกิดเป็นห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร กระตุ้นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็น SMART FARMER กยท. วางเป้าเฟ้นหาเกษตรกรชาวสวนยาง ร่วมโครงการฯ 6,000 ราย ในปี 61 สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เผยว่า กยท. พร้อมเดินหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (SMART FARMER) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ของ กยท. เพราะถือเป็นผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง จากการทำเกษตรสู่การแปรรูปผลผลิตยางในเชิงอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล สอดรับตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี ในโครงการ SMART FARMER และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรชาวสวนยางประสบผลสำเร็จในอาชีพอย่างยั่งยืน

"เกษตรกรชาวสวนยาง มีส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมยางและการประกอบธุรกิจ ดังนั้น เกษตรกรจะต้องมีความรู้และสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการเกษตรยุคใหม่ ด้วยการเชื่อมโยงการเกษตรเข้ากับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม เพื่อประกอบธุรกิจการค้า เกิดเป็นห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร" รองผู้ว่าการฯด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวเพิ่มเติม

ด้านนายอภิเดช เชาวลิต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กล่าวถึงหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคัดกรองคุณสมบัติของเกษตรกรชาวสวนยาง SMART FARMER ว่า จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานทั้ง 6 ข้อ ตามที่กำหนดไว้ 1. ต้องมีความรู้ในเรื่องการทำสวนยางพารา เช่น เป็นวิทยากรต้นแบบที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา หรือสามารถให้คำแนะนำปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ 2. มีข้อมูลด้านยางพาราประกอบการตัดสินใจ เข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่หรือผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ เพื่อนำมาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได้ 3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดเช่น สามารถบริหารจัดการ ด้านปัจจัยการผลิต หรือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิต หรือจัดการของเหลือจากการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Zero waste management) 4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้ใช้ยางพารา มีความรู้ ความเข้าใจหรือได้รับการอบรมกระบวนการผลิตเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP/GMP หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) รวมถึงมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง มุ่งมั่น ความสุข ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพชาวสวนยางไว้ให้รุ่นต่อไป

"โครงการ SMART FARMER มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งด้านวิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาดและการทำธุรกิจ ผ่านการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายให้สถาบันเกษตรกร พัฒนาไปสู่การดำเนินธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ" ผอ.ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดใหญ่ 4 ภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์

เริ่มแล้วงาน "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562" ภายใต้หัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง และเปิดโลกกว้างไปสู่การเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ โดยการฝึกการเป็นนักสังเกตสิ่งรอบตัว วิเคราะห์...

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ

คุณนันทวัฒน์ เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม ให้การต้อนรับ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิทฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประธาน เปิดงาน "บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ทางรถไฟ 5 ประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจระดับสากล" ณ โรงแรมฟอร์จูน...

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยชาวเอเชียแปซิฟิกกว่า 70% อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นนายตัวเองเติมเต็มชีวิตได้มากกว่า

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (Herbalife Nutrition) บริษัทโภชนาการระดับโลก เปิดเผยผลสำรวจความเป็นผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิก "Asia Pacific Entrepreneurship Survey" ประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยพบว่าผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกราวเจ็ดในสิบ...

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน ถ้ำหลวง : กู้ภัยระดับโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือสำหรับใช้ในการวางแผน ประสานงานการกู้ภัยและการบริหารจัดการแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท พบกับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท กรอบนอกนุ่มใน อมเปรี้ยวหวาน, บัตเตอร์นัท สควอช รสชาติคล้ายมันเทศ เนื้อเหนียวและแน่นหนึบ นอกจากนี้ยังมี ยำส้มโอรสเด็ด,ไอศกรีมเมล่อน, ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท,...

Related Topics