มากกว่าการฝึกงาน!! ตามติด 3 นักศึกษา iSC ฝึกงานโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ กับสิ่งที่ได้มาคือ ความแอคทีฟ - เมนูอาหารในฝัน - วัคซีนทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 13, 2018 16:40
กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

"การฝึกงาน" ถือเป็นหนึ่งในรายวิชาสำคัญของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งฝึกทักษะทางวิชาการ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา ผ่านการทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง รวมถึงการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน เช่นเดียวกับนักศึกษาในหลักสูตร iSC หรือสาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแห่งเดียวที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการและบริหารธุรกิจ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วย SCI+BUSINESS ที่นอกจากจะได้ฝึกประสบการณ์ไกลถึงต่างประเทศ ยังได้รับวัฒนธรรมการทำงานมาปรับใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงไอเดียในการต่อยอดความฝันในอนาคต เมื่อเดินทางกลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย ดังนี้

  • "สิ่งที่ได้กลับมาคือความแอคทีฟแบบทวีคูณ" - นายอัฐพล ทวีศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (วิชาเอกเคมีประยุกต์) เล่าว่า ด้วยความสนใจฝึกประสบการณ์ด้านบริหาร เพื่อนำไปต่อยอดกิจการครอบครัว จึงได้เลือกฝึกที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความขยัน จึงทำให้ตนได้รับความแอคทีฟในการใช้ชีวิตและการเรียนกลับมาแบบทวีคูณ เพราะส่วนงานที่ไปฝึกคือ "ด้านบริหาร" ในบริษัทสถาปนิกชั้นนำของสิงคโปร์ ที่จะมีหน้าที่หลักในการติดตามเจ้าหน้าที่ไปพบลูกค้า ณ สถานที่ต่างๆ ดังนั้น ในทุกๆ วันของการทำงาน จึงต้องมีสติและพร้อมเรียนรู้ทุกครั้ง เพราะต้องรวบรวมทุกความต้องการของลูกค้า นำเสนอต่อผู้ร่วมงาน รวมถึงประสานงานต่อกับฝ่ายสถาปนิก เพื่อให้สามารถออกแบบได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ ทำให้ตนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความกระตือรือร้น และมีทักษะการนำเสนอและเจรจาต่อรอง ตลอดจนสามารถแก้ไขได้ในทันท่วงที ซึ่งทักษะเหล่านี้ สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจของครอบครัวอย่างโรงเรียนอนุบาล ได้หลากแง่มุมทั้งการบริหารจัดการ รวมถึงเตรียมการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
  • "เติมเต็มฝันด้วยการโคลนนิ่งไวรัส" - นายศุภเดช ศรีวัฒนาวานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ)เล่าว่า ด้วยความสนใจศึกษาเรื่องแบคทีเรียและไวรัสตั้งแต่เด็ก ทำให้ตนเลือกศึกษาต่อในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และต่อยอดความรู้ด้วยการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศที่ John Innes Centre (JIC) สถาบันชั้นนำด้านเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ ประเทศอังกฤษ โดยมีโอกาสได้ฝึกทดลองโคลนนิ่ง ไวรัสซิก้า (Zika virus) ในห้องแล็บ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง พร้อมทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อไวรัสเมื่อฉีดเข้าใบยาสูบ ซึ่งพบว่าลักษณะของใบยาสูบมีความเหี่ยวเฉากว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ขณะฝึกประสบการณ์เป็นเวลากว่า 2 เดือน ทำให้ตนมีความตั้งใจพัฒนาวัคซีนจากแบคทีเรียยิ่งขึ้น ตลอดจนตั้งใจสอบชิงทุนในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Medical School) เพื่อเติมเต็มความรู้ด้านวัคซีนสำหรับใช้รักษาโรคทางการแพทย์ ระดับปริญญาโทภายหลังจบการศึกษา เนื่องจากในทุกการทดสอบเชื้อไวรัสที่สถาบันฯ ดังกล่าว จะทำการทดสอบในพืชแทนสัตว์ทดลอง เพื่อลดความสูญเสียของสิ่งมีชีวิตและลดความเสี่ยงของการแพร่ไวรัสสู่คน
  • "ต่อยอดความรู้สู่เมนูอาหารในฝัน" - นางสาวกนกวรรณ ภาคพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (วิชาเอกเคมี) เล่าว่าจากการศึกษาในหลักสูตร iSC วิชาเอกเคมี ซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับชีววิทยาและจุลชีววิทยา ทำให้ตนสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จึงเลือกฝึกงานที่มหาวิทยาลัย NODAI ประเทศญี่ปุ่น สถาบันที่มีชื่อเสียงเรื่องการเกษตรและมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยได้เข้าไปเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงในโรงงานทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่น ที่มีระเบียบและอดทนแม้ทำงานล่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ก่อนเดินทางไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น ตนได้ฝึกงานที่บริษัทอาหารของญี่ปุ่น ในประเทศไทย ที่มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนพนักงาน จึงมีโอกาสลงมือปฏิบัติงานจริงหลายรูปแบบ ตั้งแต่ศึกษาไลน์การผลิต การตรวจหาโลหะหนัก การทดสอบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งทำให้ตนมีทักษะความรู้ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย และแพ็คเกจจิ้งที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีคอนเนคชั่น (Connection) กับบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ ภายหลังจากจบการศึกษา ตั้งใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งยังต่างประเทศ เพื่อเติมเต็มความรู้ด้านมาตรฐานอาหารและแพ็คเกจจิ้ง รวมถึงด้านบริหาร เพื่อให้พร้อมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในฝันของตนเองในอนาคต

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีทักษะด้านบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกประสบการณ์ ณ หน่วยงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้เสมือนจริงแก่บัณฑิตให้พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานจริง พร้อมทั้งมีคอนเนคชั่นด้านการทำงานมาต่อยอด สู่การผสมผสานทุกองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจหรือนวัตกรรม อันเอื้อประโยชน์ต่อสังคมในหลากแง่มุมและเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้ในอนาคต

สำหรับน้องๆ ที่สนใจต่อยอดธุรกิจและเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ (SCI+BUSINESS) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 085-903-0440 (คุณการ์ตูน) และเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/isci.TU


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics