มากกว่าการฝึกงาน!! ตามติด 3 นักศึกษา iSC ฝึกงานโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ กับสิ่งที่ได้มาคือ ความแอคทีฟ - เมนูอาหารในฝัน - วัคซีนทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 13, 2018 16:40
กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

"การฝึกงาน" ถือเป็นหนึ่งในรายวิชาสำคัญของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งฝึกทักษะทางวิชาการ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา ผ่านการทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง รวมถึงการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน เช่นเดียวกับนักศึกษาในหลักสูตร iSC หรือสาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแห่งเดียวที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการและบริหารธุรกิจ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วย SCI+BUSINESS ที่นอกจากจะได้ฝึกประสบการณ์ไกลถึงต่างประเทศ ยังได้รับวัฒนธรรมการทำงานมาปรับใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงไอเดียในการต่อยอดความฝันในอนาคต เมื่อเดินทางกลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย ดังนี้

  • "สิ่งที่ได้กลับมาคือความแอคทีฟแบบทวีคูณ" - นายอัฐพล ทวีศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (วิชาเอกเคมีประยุกต์) เล่าว่า ด้วยความสนใจฝึกประสบการณ์ด้านบริหาร เพื่อนำไปต่อยอดกิจการครอบครัว จึงได้เลือกฝึกที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความขยัน จึงทำให้ตนได้รับความแอคทีฟในการใช้ชีวิตและการเรียนกลับมาแบบทวีคูณ เพราะส่วนงานที่ไปฝึกคือ "ด้านบริหาร" ในบริษัทสถาปนิกชั้นนำของสิงคโปร์ ที่จะมีหน้าที่หลักในการติดตามเจ้าหน้าที่ไปพบลูกค้า ณ สถานที่ต่างๆ ดังนั้น ในทุกๆ วันของการทำงาน จึงต้องมีสติและพร้อมเรียนรู้ทุกครั้ง เพราะต้องรวบรวมทุกความต้องการของลูกค้า นำเสนอต่อผู้ร่วมงาน รวมถึงประสานงานต่อกับฝ่ายสถาปนิก เพื่อให้สามารถออกแบบได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ ทำให้ตนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความกระตือรือร้น และมีทักษะการนำเสนอและเจรจาต่อรอง ตลอดจนสามารถแก้ไขได้ในทันท่วงที ซึ่งทักษะเหล่านี้ สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจของครอบครัวอย่างโรงเรียนอนุบาล ได้หลากแง่มุมทั้งการบริหารจัดการ รวมถึงเตรียมการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
  • "เติมเต็มฝันด้วยการโคลนนิ่งไวรัส" - นายศุภเดช ศรีวัฒนาวานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ)เล่าว่า ด้วยความสนใจศึกษาเรื่องแบคทีเรียและไวรัสตั้งแต่เด็ก ทำให้ตนเลือกศึกษาต่อในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และต่อยอดความรู้ด้วยการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศที่ John Innes Centre (JIC) สถาบันชั้นนำด้านเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ ประเทศอังกฤษ โดยมีโอกาสได้ฝึกทดลองโคลนนิ่ง ไวรัสซิก้า (Zika virus) ในห้องแล็บ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง พร้อมทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อไวรัสเมื่อฉีดเข้าใบยาสูบ ซึ่งพบว่าลักษณะของใบยาสูบมีความเหี่ยวเฉากว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ขณะฝึกประสบการณ์เป็นเวลากว่า 2 เดือน ทำให้ตนมีความตั้งใจพัฒนาวัคซีนจากแบคทีเรียยิ่งขึ้น ตลอดจนตั้งใจสอบชิงทุนในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Medical School) เพื่อเติมเต็มความรู้ด้านวัคซีนสำหรับใช้รักษาโรคทางการแพทย์ ระดับปริญญาโทภายหลังจบการศึกษา เนื่องจากในทุกการทดสอบเชื้อไวรัสที่สถาบันฯ ดังกล่าว จะทำการทดสอบในพืชแทนสัตว์ทดลอง เพื่อลดความสูญเสียของสิ่งมีชีวิตและลดความเสี่ยงของการแพร่ไวรัสสู่คน
  • "ต่อยอดความรู้สู่เมนูอาหารในฝัน" - นางสาวกนกวรรณ ภาคพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (วิชาเอกเคมี) เล่าว่าจากการศึกษาในหลักสูตร iSC วิชาเอกเคมี ซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับชีววิทยาและจุลชีววิทยา ทำให้ตนสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จึงเลือกฝึกงานที่มหาวิทยาลัย NODAI ประเทศญี่ปุ่น สถาบันที่มีชื่อเสียงเรื่องการเกษตรและมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยได้เข้าไปเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงในโรงงานทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่น ที่มีระเบียบและอดทนแม้ทำงานล่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ก่อนเดินทางไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น ตนได้ฝึกงานที่บริษัทอาหารของญี่ปุ่น ในประเทศไทย ที่มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนพนักงาน จึงมีโอกาสลงมือปฏิบัติงานจริงหลายรูปแบบ ตั้งแต่ศึกษาไลน์การผลิต การตรวจหาโลหะหนัก การทดสอบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งทำให้ตนมีทักษะความรู้ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย และแพ็คเกจจิ้งที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีคอนเนคชั่น (Connection) กับบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ ภายหลังจากจบการศึกษา ตั้งใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งยังต่างประเทศ เพื่อเติมเต็มความรู้ด้านมาตรฐานอาหารและแพ็คเกจจิ้ง รวมถึงด้านบริหาร เพื่อให้พร้อมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในฝันของตนเองในอนาคต

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีทักษะด้านบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกประสบการณ์ ณ หน่วยงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้เสมือนจริงแก่บัณฑิตให้พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานจริง พร้อมทั้งมีคอนเนคชั่นด้านการทำงานมาต่อยอด สู่การผสมผสานทุกองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจหรือนวัตกรรม อันเอื้อประโยชน์ต่อสังคมในหลากแง่มุมและเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้ในอนาคต

สำหรับน้องๆ ที่สนใจต่อยอดธุรกิจและเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ (SCI+BUSINESS) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 085-903-0440 (คุณการ์ตูน) และเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/isci.TU


Latest Press Release

เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู สานต่อ TrueCoffee Deaf Barista รุ่นที่ 2

เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู สานต่อ TrueCoffee Deaf Barista รุ่นที่ 2 โครงการแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินพัฒนาเป็นบาริสต้ามืออาชีพ สนองนโยบายภาครัฐในการสร้างงานอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย...

โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค 2018

โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค 2018 ครั้งที่ 7 ภายใต้ชื่อโครงการ " หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค " Brilliant Ideas Million Designs Mosaic Tiles Design Contest 2018 สุดยอดเวทีโครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค กลับมาแล้ว!! ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000...

MR. Bunne Chann นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ จากประเทศกัมพูชา

"นักเรียนทุน" ในต่างประเทศ อาจเป็นความใฝ่ฝันของนักศึกษาหลายๆ คน ที่อยากได้รับโอกาสดีสักครั้งในสถาบันการศึกษาที่ตนเองใฝ่ฝันและอยากเข้าไปศึกษา แน่นอนที่สุดการได้รับทุนการศึกษาสมัยนี้มีหลากหลายช่องทางจากองค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุน...

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เร่งดำเนินการตามแผนงานจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อขอรับรองมาตรฐานในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและให้บริการ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เร่งดำเนินการตามแผนงานจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า และให้บริการ เพื่อสร้างมาตรฐานในด้านการให้บริการ...

ภาพข่าว: กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการศึกษาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น...

Related Topics