อบจ.จันทบุรี มอบเงิน 5 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงานแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday March 15, 2018 17:02
กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการจัดงานวิชาการพัฒนาศักยภาพ อสม. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวนห้าล้านบาท และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง พร้อมกันนี้ นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มอบเสื้อสามารถแก่อสม.ดีเด่นทั้ง 11 สาขาอีกด้วย

ด้านพ.อ.อ. ณรงค์ พร้อมพวก ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขขึ้น เพื่อเป็นแกนนำด้านสุขภาพ ในการร่วมขับเคลื่อนการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน และรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของ อาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้เสียสละทำงานให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันที่ 12-20 มีนาคม เป็นสัปดาห์รณรงค์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นเกียรติให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ

จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันมี อสม. จำนวน 9,103 คน กระจายอยู่ทั่วทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน ดูแลละแวกบ้านในความรับผิดชอบ 15 – 20 หลังคาเรือน/คน และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขจากทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนได้มีโอกาสมาร่วมงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการด้านต่างๆตลอดจน จัดเวที่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์และแบบอย่างต่อเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขและสังคมอย่างกว้างขวาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561


Latest Press Release

สัมภาษณ์พิเศษน้องเฟรชชี่ ปี 1 เมื่อก้าวสู่รั้วลูกพระจอม และมาพร้อมคำว่า “New Normal”

การเปิดเรียนในปีการศึกษานี้ ทำให้นิสิตนักศึกษาต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมพิเศษกว่าปีอื่น ๆ เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางการศึกษาเองก็ต้องขยับและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับคำว่า “New Normal”...

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนพันธมิตร จ.น่าน ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัย...

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานจำนวน 100 ตู้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์...

วว. จับมือ ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะบุคลากร/ บัณฑิต/ ผู้ประกอบการ ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งทักษะที่มีอยู่เดิม (Re skilling) การเสริมทักษะใหม่ (Up skilling)...

Better Group ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่เยาวชนนครหลวง

Better Group นำโดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และบริษัท รีคัฟเวอรี่เฮ้าส์ จำกัด ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จัดกิจกรรมในโครงการ “พัฒนาเครือข่าย Eco Green Network” อาทิ การปล่อยพันธุ์ปลา...

Related Topics