กรมส่งเสริมสหกรณ์ปั้นวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่สมาชิกสหกรณ์ หวังพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday March 15, 2018 12:08
กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์สร้างวิทยากรถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาสู่สมาชิกสหกรณ์ทุกอำเภอทั่วประเทศ คัดตัวแทนสมาชิกสหกรณ์จาก 5 ลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ 230 ราย ฝึกปฏิบัติจากของจริงที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี เน้นเสริมสร้างการเรียนรู้วิธีการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การอนุรักษ์ป่าและแหล่งน้ำ การผลิตข้าวอินทรีย์ และการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตและพัฒนาสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณภายใต้ศาสตร์พระราชา ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นงานสำคัญในการสร้างวิทยากรต้นแบบที่จะเข้ามาทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรของสหกรณ์ระดับอำเภอ โดยผู้เข้าอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 115 คน รวม 230 คน ประกอบไปด้วยผู้แทนของสหกรณ์ ในพื้นที่เป้าหมายในเขต 5 ลุ่มน้ำ ได้แก่ 1.ลุ่มน้ำปิง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 2.ลุ่มน้ำยม ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำบลขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 3.ลุ่มน้ำน่าน ตำบลยอด อำเภอนาไร่หลวง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ตำบลน้ำพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 4.ลุ่มน้ำป่าสัก ตำบลหนองแขม ตำบลวังจั่น อำภอโคกสำโรง ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ ตำบลโคกเจริญ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี และ 5.ลุ่มน้ำห้วยโสมง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ระยะเวลาการฝึกอบรม คือ รุ่นแรก ระหว่างวันที่ 5-9 มี.ค.2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค.2561 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เน้นการดูแลบำรุงดิน ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติ การผลิตข้าวอินทรีย์ การดูแลสุขภาพด้วยวิถีแบบธรรมชาติ การผลิตไบโอดีเซลเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ซึ่งคาดหวังว่าสมาชิกสหกรณ์ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้จะสามารถนำความรู้และศาสตร์พระราชา ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้อย่างประสบสำเร็จ การวางแผนขยายผลสู่สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยยกระดับความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ

ผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรตัวคูณภายใต้ศาสตร์พระราชา กรมฯคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร สื่อความ ตอบคำถามได้อย่างเข้าใจ และรักในการเป็นวิทยากร พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งต้องมี ความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรตัวคูณ ถ่ายทอดความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาภายในหน่วยงานของตนได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการอบรมจะเน้นสร้างความเข้าใจถึงหลักและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วม การสร้างภาวะผู้นำ การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและสร้างจิตสำนึกใหม่แบบพึ่งตนเอง การเรียนรู้และเท่าทัน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องศาสตร์พระราชาสู่สมาชิกสหกรณ์รายอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถให้ข้อเสนอแนะด้านการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอสามารถนำความรู้ศาสตร์พระราชาไปใช้ปฏิบัติเห็นผลได้จริง และยกระดับสู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: ดูงานจิมโบรี สาขาชิดลม

นนทกานต์ ทัพพะรังสี ผู้บริหารจิมโบรี สาขาชิดลม ต้อนรับคณะนิสิตจากภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและชมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก พร้อมฟังการบรรยายในหัวข้อ...

ภาพข่าว: เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จับมือ 2 โรงแรมในกลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น เผยโฉม ASIATIQUE SHUTTLE VAN พร้อมบริการนักท่องเที่ยวฟรี! รับไฮซีซั่น

เปรมินทร์ เลอนรเสฏฐ์ ผู้จัดการทั่วไป โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ผนึกพลังร่วมกับ 2 โรงแรมระดับไฮเอนด์ 'แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์' และ 'เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ'...

ภาพข่าว: แถลงข่าวงานประเพณี มหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้จัดงานแถลงข่าวงานประเพณี มหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2562 ณ...

ติวเข้มต่อเนื่อง...กลุ่มทรู เตรียมพร้อมผู้นำไอซีทีรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ร.ร.ประชารัฐ

ติวเข้มต่อเนื่อง...กลุ่มทรู เตรียมพร้อมผู้นำไอซีทีรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ร.ร.ประชารัฐ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มทรู หนึ่งในองค์กรเอกชนผู้ก่อตั้งโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED...

ภาพข่าว: AGE ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

คุณพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน) หรือ AGE พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัทในเครือ "เอจีอี กรุ๊ป" ชาวบ้าน ต.บางพระครู และพุทธศาสนิกชน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562...

Related Topics