กรมวิทย์ฯจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday March 29, 2018 14:20
กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0 เร่งพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสนับสนุนกลไกการทำงานสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทย พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award)

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) รวม 7 รางวัล ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ว่า ปัจจุบันองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพประชาชน งานวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ทั้งในเรื่องความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยได้มีการพัฒนางานวิชาการด้านห้องปฏิบัติการให้มีความก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทสำคัญในการวิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เพื่อนำไปแก้ปัญหาสาธารณสุข และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการวิจัยให้เทียบเท่าต่างประเทศได้ และสามารถสนับสนุนการทำงานสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยอีกด้วย

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประชุมวิชาการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0" เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ในปีนี้มีนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการจำนวน 172 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการ สาขานวัตกรรมด้านโรค 48 เรื่อง สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 56 เรื่อง สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 60 เรื่อง และสาขา Medical Science Symposium 8 เรื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นการให้มุมมองด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยอีกด้วย

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ยังได้มีการมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) รวม 7 รางวัล โดยรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 ได้แก่ เภสัชกรหญิงอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ท่านมีผลงานเด่นเป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล และริเริ่มบทบาทการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้ออกแบบระบบ จัดทำข้อกำหนดและแนวทางการยื่นคำขอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ห้องปฏิบัติการที่ขอรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่ได้รับการรับรองไปแล้วจำนวน 500 แห่งทั่วประเทศ และร้องขอการรับรองเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังได้พัฒนางานรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการมาโดยตลอด จนได้รับการรับรองจากองค์การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการนานาชาติ ทั้งระดับภูมิภาค APLAC และ ระดับโลก ILAC

"สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง สูตรมะนาวผงยูโรไลม์ลดระดับอัลบูมินในปัสสาวะที่เป็นตัวบ่งชี้การเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคนิ่วไต โดยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาอนุภาคซิลิกานาโนฟลูออเรสเซนต์ติดฉลากแอนติบอดีแบบควบคุมทิศทางสำหรับการตรวจจับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การตรวจเอ็ม.อาร์.ไอ.หัวใจ (Cardiac MRI) โดย พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ไซโตโครม พี 450 : การแปลงรูปทางชีวภาพและวิถีการควบคุม โดย รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการธาลัสซีเมียแบบไร้รอยต่อ โดย ดร.ยุพิน โจ้แปง ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ระบบควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วในโรงพยาบาลบ้านหมอ และ รพ.สต.ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอ โดย นายต่อศักดิ์ ตาวงศ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี" นายแพทย์สุขุมกล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว : สมาคมเพื่อนชุมชนไม่ทิ้งกัน มอบข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยทีมงานสมาคมฯ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลตำบลเนินพระ ในพื้นที่ จ.ระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 1,200 กล่อง...

“พุทธิพงษ์” หารือร่วมสภาอุตฯ-สภาหอฯ-สมาคมธนาคารไทย หนุน“โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล”

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทาง “โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอของบประมาณ ตาม พรบ. เงินกู้ 400,000 ล้านบาท โดยมีผู้แทนฯ...

“บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ซีฟู้ด” สดอร่อยได้ทุกวัน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา

ห้องอาหารโอเอซิส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ชวนคุณมาลิ้มลองความอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ซีฟู้ด และหลากหลายเมนูอาหารเอเชีย อิ่มอร่อย จัดเต็มเน้นๆได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ อาทิ ซุ้มอาหารทะเลสดๆ, ซุ้มซูชิหน้าต่างๆ,...

ภาพข่าว : ทรู ส่งใจให้ฮีโร่ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบ True SMART 4G Adventure และซิมทรูมูฟ เอช โทรฟรี เน็ตฟรีไม่อั้นนาน 1 ปี

กลุ่มทรู โดย นางสาวหทัยณัฐ พงศ์ศรีรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคตะวันออก (ที่2 จากซ้าย) เป็นผู้แทน เดินหน้าส่งใจให้ฮีโร่ไทย สู้ภัยโควิด-19 โดยมอบ True SMART 4G Adventure พร้อมซิมจากทรูมูฟ เอช ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน...

แกะกล่องความอร่อย ตื่นตาตื่นใจ กับเมนูน้องใหม่สไตล์สเปน

อูโนมาส สาขาเซ็นทรัลชิดลม ชั้น Gเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาย่อยของห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอชวนคุณมาค้นหาเสน่ห์ความอร่อยสไตล์สเปน พร้อมเปลี่ยนสไตล์การทานอาหารแบบเดิมๆ เป็นการนั่งทานอาหารเลิศรสบนเคาน์เตอร์บาร์สุดหรู...

Related Topics