สสว. จับมือ 19 หน่วยงาน เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่และโครงการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561 คาดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday March 29, 2018 13:45
กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up) และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 โดยได้ผนึกกำลัง 19 หน่วยงาน ชูกลยุทธ์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายสู่เอสเอ็มอีรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนภาคเกษตร ปูพรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่เอสเอ็มอีอีกกลุ่มเติบโต ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 6,000 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2 พันล้านบาท

ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up) ในปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และต่อยอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายภาคการเกษตรในปี 2560 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมเบื้องต้นจำนวน 23,618 ราย สามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวน 6,101 ราย ในปี 2561 สสว.ได้ปรับแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตต่อไปได้อย่างก้าวกระโดดหรือพร้อมก้าวสู่ตลาดระดับสากล (Born Strong / Born to Global) โดยเน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน ภายใต้ความร่วมมือกับ 10 หน่วยงาน ได้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และกรมประมง

โดยเน้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกลุ่ม High Value คือ ด้านเกษตรและอาหารแปรรูป (Agriculture and Food) ด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Health and Wellness) ด้านธุรกิจสร้างสรรค์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Creative and Cultural + High Value Service) ด้านการศึกษาและสำรวจการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) และด้าน Digital - Internet of Things (IOT) พร้อมเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชนระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือพัฒนาโมเดลการทำเกษตรรูปแบบใหม่ พร้อมยกระดับจากภาคการผลิตไปสู่เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10,000 ราย สามารถบ่มเพาะและพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย"สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) สสว. มีหน่วยงานร่วมดำเนินการจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 1 หน่วยงาน คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอีก 9 หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการได้แก่ สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมสำนักงานบัญชีไทย และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จะเน้นกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมที่เร่งการเติบโตให้แก่ GDP ประเทศ เช่น กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม กลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตรและเกษตรแปรรูป กลุ่มสิ่งทอ แฟชั่นไลฟ์สไตล์ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งแนวทางสำคัญในปีนี้ นอกเหนือจากการลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าและบริการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ อย. ISO HACCP GMP เป็นต้น คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 2 พันล้านบาท"

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการระดับเติบโตกว่า 20 บูธมาจัดแสดงโชว์สินค้า อาทิ สถาบันอบรมเครื่องหอมไทยคุ้นกลิ่น, Herb's Villa เขาราวเทียนทอง อีกทั้งการเสวนาในหัวข้อ "SMEs Transform ในยุค 4.0" โดยนายจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ อีกด้วย

โดยผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.sme.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-298-3282 และ 02-298-3047 หรือ สสว.Call Center 1301 SME Start up สามารถสมัครได้ที่ http://www.smetracking.com/startup2561


Latest Press Release

ทรงรับโครงการหนองภะคะวัม เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยในระหว่างการติดตามนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี...

พาณิชย์ ตอกย้ำโครงการเส้นทางสายไหมสู่เมืองรอง ผลักดันผ้าไหมไทยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภาคอีสาน อุดรธานี - หนองบัวลำภู - เลย

กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมั่นในศักยภาพผ้าไหมไทย นำสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองอย่างต่อเนื่อง บอกต่อความงดงามของผ้าไหมไทยแต่ละพื้นถิ่นสู่สาธารณชน มุ่งหน้าสู่แดนอีสาน ครั้งนี้เดินทางไปจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และเลย...

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับ ไวท์ ปาร์ตี้สุดหรู ชมพลุสุดอลังการริมแม่น้ำ ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน

โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ขอเชิญคุณร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 กับไวท์ ปาร์ตี้ สุดหรู พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศโรแมนติกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และตื่นตาตื่นใจไปการแสดงพลุสุดอลังการ กาล่า บุฟเฟ่ต์นานาชาติ มื้อค่ำ ณ...

ภาพข่าว: งานวิ่งแห่งปี Supersports 10 Mile International Run Series Thailand 2020

ซูเปอร์สปอร์ต ผนึกกำลัง บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) แถลงข่าวจัดงานวิ่งแห่งปี Supersports 10 Mile International Run Series Thailand 2020 ณ Supersports Store ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดย "มร.โทนี่ มอร์ตัน"...

ภาพข่าว: MOTOR EXPO สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย

ประไพศรี ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงาน ควบคุมงานด้านบัญชี การเงิน และธุรการ งาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36" มอบเงินสนับสนุน และวุฒิบัตร แก่โรงเรียนประชาอุทิศ และนักแสดง ณ เวทีศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย บริเวณลอบบี อาคารชาลเลนเจอร์ 1 IMPACT เมืองทองธานี...

Related Topics