อพวช. เปิดตัวนิทรรศการใหม่ ไขปริศนาสายลับ 24 เม.ย. 61 ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday April 25, 2018 10:01
กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดตัวนิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) หวังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของรหัสลับ รวมถึงการสร้างรหัสและถอดรหัส โดยอาศัยเทคโนโลยีมาพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีแนวคิดในการนำวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งสร้างคน รุ่นใหม่ให้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพที่มีวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ "วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน และวิทย์เสริมแกร่ง"องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. นับเป็นหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ โดยเริ่มต้นจากเยาวชน ด้วยการสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ จากนิทรรศการ กิจกรรมเสริมศึกษา และการประกวดแข่งขันต่าง ๆ เป็นต้น การที่ อพวช. ได้พัฒนานิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของรหัสลับ รวมถึงการสร้างรหัสและถอดรหัส โดยอาศัยเทคโนโลยีมาพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชม และสามารถเห็นภาพการเชื่อมโยงอาชีพกับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อีกด้วย

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ทุกยุคสมัยการมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ในครอบครองถือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการต่อรองหรือแข่งขันกัน และปัจจุบันนี้โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทำให้ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จึงเกิดอาชีพสายลับ ซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสาะแสวงหาข้อมูล ทั้งในด้านมืดและด้านสว่างของสังคม เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบให้กับประเทศหรือพรรคพวกของตนเอง แม้สายลับหรือจารชนจำนวนมากนั้น โลดแล่นสร้างผลงานให้เป็นที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แต่เบื้องหลังการทำงานของพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่เป็นที่ทราบกันในหมู่สาธารณชนแต่อย่างใด

นิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) จึงเป็นนิทรรศการที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของอาชีพสายลับ ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาการของรหัส (Cryptography) ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างชุดรหัสลับเพื่อเก็บรักษาและถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นความลับ และการถอดรหัสเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับของฝ่ายศัตรู รวมทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรหัสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยังมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบ และวิธีการปกป้องข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี โดยแบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 แนะนำนิทรรศการ : เพื่อเข้าใจตัวตน คุณสมบัติ และภารกิจของสายลับ โซนที่ 2 ทักษะสายลับ : เพื่อฝึกฝนทักษะที่สำคัญในการทำงานของสายลับ โซนที่ 3 รหัสลับ : เพื่อเข้าใจหลักการสร้างรหัส และทดลองถอดรหัสลับ โซนที่ 4 รหัสในปัจจุบัน : เพื่อทราบถึงรหัสลับในยุคดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว โซนที่ 5 อุปกรณ์สายลับ : รู้จักอุปกรณ์ที่สายลับใช้เพื่อสืบหาและบันทึกข้อมูล และโซนที่ 6 ห้องทดสอบ : ทดสอบความสามารถ ใช้ทักษะที่ได้ฝึกฝนเพื่อพิสูจน์ให้โลกรู้ว่า คุณคือสายลับตัวจริง โดยผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับภารกิจค้นหาคำตอบที่ถูกซ่อนอยู่ภายในนิทรรศการ ซึ่งจะมี passport เป็นโจทย์ให้ค้นหา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษา เพื่อสร้างความสนุกสนานท้าทาย ประกอบด้วย กิจกรรมสอดส่อง มองหารหัส สนุกไปกับการเข้ารหัสคำถามในแบบของตัวเอง และหาคำตอบจากการถอดรหัสด้วยแว่นตาสายลับ กิจกกรรม Master Spy Walk Rally สนุกไปกับการสวมบทบาทเป็น สายลับเฉพาะกิจ เพื่อสืบหาคนร้าย และรหัสลับ ที่ถูกซ่อนอยู่ภายในนิทรรศการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมสายลับนักประดิษฐ์ สนุกไปกับการจินตนาการ และสร้างสรรค์ผลงานในการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับสายลับ ในแบบฉบับของตัวเอง และกิจกรรม Spy workshop Activity เรียนรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม "สายลับนักสื่อสาร"

นิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ –อาทิตย์ เวลา 09.30 -17.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 หรือ www.nsm.or.th หรือ www.facebook.com/NSMthailand


Latest Press Release

เปิดโลกบัญชียุคดิจิทัล! ฉลองครบรอบ29ปีคณะบัญชี ม.ศรีปทุม

โอกาสครบรอบ 29 ปี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและจัดเสวนาเสริมสร้างความรู้และแรงบันดาลใจ"เปิดโลกบัญชียุคดิจิทัล" การบรรยายพิเศษ"การใช้ Excel...

สสว. สถาบันอาหาร แถลงความสำเร็จ 2 โครงการใหญ่ หนุนสร้างเครือข่าย SME และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล สร้างยอดขายกว่าพันล้านบาท

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า///สสว. ผนึกสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงความสำเร็จ 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ "โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วย" มีเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน...

มูลนิธิ Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation ขึ้นแท่นองค์กรอาหรับแห่งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น พันธมิตรด้านความรู้ ขององค์การสหประชาชาติ

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประกาศแต่งตั้งมูลนิธิ Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) เป็น "พันธมิตรด้านความรู้"...

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

Related Topics