รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.2 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 27, 2018 14:34
กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนเมษายน 2561 ว่า "เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.9 – 4.5) เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยมีการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวอย่างชัดเจน ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญตามกรอบรายจ่ายเพื่อการบริโภคและลงทุนภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และพรบ. จัดทำงบประมาณกลางปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่สำคัญ และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น สำหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นตามการจ้างที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 ยังคาดว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนในระยะต่อไป

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในส่วนของเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 (โดยมีช่วงประมาณการที่ร้อยละ 0.9 -1.5) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามแนวโน้มต้นทุนจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากการปฏิบัติตามข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC และ non-OPEC ที่ส่งผลให้อุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 46.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.8 – 9.4 ของ GDP)"

ทั้งนี้ รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวทิ้งท้ายว่า "ในการประมาณการเศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความผันผวนของตลาดการเงินโลก"

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561
1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.9 – 4.5) เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยมีการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณส่งออกสินค้าและบริการมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 5.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.2 – 5.8) ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญตามกรอบรายจ่ายเพื่อการบริโภคและลงทุนภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และพรบ. จัดทำงบประมาณกลางปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ส่งผลให้การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 8.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.6 – 9.2) เช่นเดียวกับการบริโภคภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7 – 3.3) นอกจากนี้ ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่สำคัญ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น โดยคาดว่าการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 3.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5 – 4.1) สำหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นตามการจ้างที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 ยังคาดว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนให้ขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.2 – 3.8) ส่วนปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 5.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.5 – 6.1) สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะเร่งขึ้นและการฟื้นตัวของภาคการส่งออก นอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้วย

2. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.9 – 1.5) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และแนวโน้มต้นทุนจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากการปฏิบัติตามข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC และ non-OPEC ที่ส่งผลให้อุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นน้อย สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 46.6 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.8 - 9.4 ของ GDP) เนื่องจากดุลการค้าที่คาดว่าจะเกินดุลที่ 25.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 25.0 – 25.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามมูลค่าสินค้าส่งออกคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 8.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.7 – 8.3) ในขณะที่มูลค่าสินค้านำเข้าคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 12.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 12.2 – 12.8)

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3223

Latest Press Release

เมืองตงกวนเดินหน้าสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เกื้อหนุน หวังดึงนักลงทุนจากทั่วโลก

งานประชุม World Dongguan Entrepreneurs Convention 2018 จัดขึ้นที่เมืองตงกวน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยบรรดานักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองตงกวนกว่า 1,200 คนได้กลับมารวมตัวกันครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดของพวกเขา เพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจ...

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ยของจีนทดลองปลูกพืชอาหารสัตว์ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ย มณฑลกานซู ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเกษตรกรรมที่มีสภาพแห้งแล้ง ประชากรเกือบ 80% อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบชนบทและสองในสามของพื้นที่เพาะปลูกตั้งอยู่ในเขตแห้งแล้งจัดและกึ่งแห่งแล้ง...

การประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ที่ดูไบ ปิดฉากลงอย่างสวยงาม

มูลนิธิ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ปิดฉากการประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม ณ ดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนและอนาคตของเศรษฐกิจแห่งความรู้" (Youth and...

รายงานสถานการณ์การใช้พลาสติกทั่วโลกเผย ผู้บริโภควิตกผลกระทบ ขณะหลายประเทศยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

- ออร์บ มีเดีย สำรวจ 4 มุมมองของปัญหาพลาสติกได้แก่ การทิ้งขยะลงทะเล ไมโครพลาสติก สารเคมี และการรีไซเคิล บริษัท ออร์บ มีเดีย (Orb Media Inc.) เปิดเผยรายงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า...

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟ โปรโม-โปรเม-โปรเมียว ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน Follow Your Passion พร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสานฝันเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จระดับโลก

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟหญิงไทย โปรโม-โมรียา โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล และโปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มาร่วมเปิดมุมมอง ส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน "Follow Your Passion" ภายใต้ธีม Passion for Better ผ่านความรักในกีฬากอล์ฟจากรุ่นสู่รุ่น...

Related Topics