รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.2 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 27, 2018 14:34
กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนเมษายน 2561 ว่า "เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.9 – 4.5) เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยมีการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวอย่างชัดเจน ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญตามกรอบรายจ่ายเพื่อการบริโภคและลงทุนภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และพรบ. จัดทำงบประมาณกลางปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่สำคัญ และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น สำหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นตามการจ้างที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 ยังคาดว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนในระยะต่อไป

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในส่วนของเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 (โดยมีช่วงประมาณการที่ร้อยละ 0.9 -1.5) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามแนวโน้มต้นทุนจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากการปฏิบัติตามข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC และ non-OPEC ที่ส่งผลให้อุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 46.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.8 – 9.4 ของ GDP)"

ทั้งนี้ รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวทิ้งท้ายว่า "ในการประมาณการเศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความผันผวนของตลาดการเงินโลก"

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561
1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.9 – 4.5) เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยมีการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณส่งออกสินค้าและบริการมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 5.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.2 – 5.8) ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญตามกรอบรายจ่ายเพื่อการบริโภคและลงทุนภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และพรบ. จัดทำงบประมาณกลางปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ส่งผลให้การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 8.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.6 – 9.2) เช่นเดียวกับการบริโภคภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7 – 3.3) นอกจากนี้ ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่สำคัญ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น โดยคาดว่าการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 3.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5 – 4.1) สำหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นตามการจ้างที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 ยังคาดว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนให้ขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.2 – 3.8) ส่วนปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 5.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.5 – 6.1) สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะเร่งขึ้นและการฟื้นตัวของภาคการส่งออก นอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้วย

2. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.9 – 1.5) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และแนวโน้มต้นทุนจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากการปฏิบัติตามข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC และ non-OPEC ที่ส่งผลให้อุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นน้อย สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 46.6 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.8 - 9.4 ของ GDP) เนื่องจากดุลการค้าที่คาดว่าจะเกินดุลที่ 25.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 25.0 – 25.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามมูลค่าสินค้าส่งออกคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 8.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.7 – 8.3) ในขณะที่มูลค่าสินค้านำเข้าคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 12.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 12.2 – 12.8)

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3223

Latest Press Release

สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. ร่วมกับ บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในเครือโมโนกรุ๊ป จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศ "สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019" (ครั้งที่ 3)...

Gossip News: ออริจิ้น เปิดสัมผัส Game of Thrones Experience Party ชวนถ่ายรูปคู่บัลลังก์เหล็ก ณ Park Origin Thonglor 30 พ.ค.นี้

เอาใจบรรดาแฟนอภิมหาซีรี่ส์ Game of Thrones แบบเหนือระดับ เพราะสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ดิอาร์จิโอ จำกัด จัดงาน "Game of Thrones Experience Party"...

มข.รั้งอันดับ3มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก

มข.รั้งอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก ในขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพถูกจัดอันดับ 2 ของไทย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า "Leiden"...

ARB ร่วมบริจาคโซล่าเซลล์ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองเสลา

เมื่อเร็วๆ นี้ ARB ประเทศไทย ผู้นำในตลาดแต่งรถออฟโร้ด 4x4 ร่วมกับ สมาชิกกลุ่ม Ford Ranger Club Thailand สบทบทุน มอบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองเสลา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี...

แฮปปี้ เบิร์ธเดย์ ใหม่-ดาวิกา ชวนแฟนคลับทำกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนหน้านี้เพิ่งควงคุณแม่ ญาติ และหวานใจยืนหนึ่ง เต๋อ-ฉันทวิชช์ ไปทำบุญวันเกิดย้อนหลังที่วัดราชบพิธฯ แบบส่วนตั๊ว ส่วนตัว ... ล่าสุด ใหม่-ดาวิกา เดินสายทำความดีต่อเนื่องในเดือนเกิด ชวนแฟนคลับและ "ยูนิเซฟ" ทำกิจกรรมกับเด็กๆ...

Related Topics