แลนเซสส์ (LANXESS) เข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ (ZDHC)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 14, 2018 14:43
กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--New Wave Marketing Network
  • เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนในห่วงโซ่อุปทานของ ZDHC
  • รายชื่อผลิตภัณฑ์ของแลนเซสส์ถูกแสดงไว้ใน ZDHC Gateway
  • มุ่งมั่นให้ได้รับใบรับรองระดับ 3 จาก Chem-MAP

แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือ ZDHC Program หนึ่งในแผนการริเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยองค์กรความร่วมมือของบริษัทกว่า 80 แห่งทั่วโลก โครงการ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)มีแนวทางที่มองอย่างองค์รวมเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องหนัง และ รองเท้า

ZDHC Foundation เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะปรับปรุงการจัดการเคมีภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืน (sustainability) ก่อนหน้านั้นหน่วยธุรกิจเครื่องหนังของแลนเซสส์ได้เข้าร่วมองค์กร Tegewa เพื่อร่วมกำหนดรายชื่อสารเคมีต้องห้ามในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Restricted Substances Lists: MRSL) เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในกระบวนการตัดสินใจกำหนดรายชื่อสารเคมีที่อันตราย ทางแลนเซสส์จึงเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Contributor) ของโครงการ ZDHC

รายชื่อผลิตภัณฑ์ของแลนเซสส์ถูกแสดงไว้ใน ZDHC Gateway

ZDHC Gateway Chemical Module เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีความสอดคล้องกัน (compatible) ระบบแรกของ ZDHC เพื่อให้ผู้ผลิตสารเคมีและสูตรเคมีทั้งหลายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างปลอดภัย สามารถทำตามมาตรฐานและเข้าถึงเครื่องมือของ ZDHC โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ทั้งหลาย ร่วมทั้งผู้ผลิตสิ่งทอ รองเท้าและเครื่องหนัง สามารถใช้ซอฟต์แวร์โมดูลนี้เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและสร้างความมั่นใจว่าได้ทำตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของ ZDHC เพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายลง

การทดแทนสารเคมีอันตรายด้วยสารเคมีที่อันตรายน้อยกว่าที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานเครื่องหนังของแลนเซสส์ ดังนั้นแลนเซสส์จึงเลิกใช้สารเคมีอันตรายเหล่านั้นไปก่อนที่ ZDHC จะประกาศรายชื่อสารเคมีต้องห้ามในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ZDHC MRSL for leather) ออกมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เสียอีก จะมีเพียงผลิตภัณฑ์เพียงบางชนิดเท่านั้นที่ยังคงพบว่าถูกใช้ในขั้นตอนของการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งกำลังมีการดำเนินการหาสารเคมีอื่นมาทดแทนเช่นกัน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 แลนเซสส์เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในรายชื่อแรกของผู้ผลิตสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนังที่มีผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของ ZDHC MRSL จึงถูกนำขึ้นประกาศไว้ในระบบ ZDHC gateway ของอุตสาหกรรมนี้ซึ่งขณะนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้ว โดยผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์จะถูกอัพโหลดขึ้นสู่ระบบ ให้ผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานนี้สามารถเข้าถึงได้และนำข้อมูลที่เก็บไว้นี้นำไปใช้ต่อไป

"เราเป็นบริษัทอุตสาหกรรมเคมีที่สนับสนุนในเชิงรุกต่อโครงการริเริ่มนี้และเรายังทุ่มทั้งแรงงานและเงินทุนไปในการสร้างหลักการพื้นฐานในการช่วยกำหนดรายชื่อสารเคมีอันตรายนี้ให้ชัดเจน เราคาดหวังให้เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ทั้งหลายยึดมั่นในพันธสัญญานี้และบังคับให้ผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานของตนผลิตสินค้าโดยสอดคล้องกับ MRSL" กล่าวโดย ด็อกเตอร์ โธมาส แบรกเอร์เมเยอร์ (Dr. Thomas Brackermeyer ) หัวหน้าหน่วยธุรกิจสายผลิตภัณฑ์ Organic Leather Chemicals ของแลนเซสส์

มุ่งมั่นให้ได้รับใบรับรองระดับ 3 จาก Chem-MAP

The Chem-MAP value chain program ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย BLC Leather Technology Center เพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบเพื่อให้การรับรอง (verification) แก่สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตและมีเป้าหมายสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าอุปโภคบริโภค 3 กลุ่มได้แก่ โรงงานผู้ผลิตสารเคมี โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และบริษัทเจ้าของแบรนด์ทั้งหลายร่วมถึงผู้ค้าปลีกอีกด้วย

โครงการต้องการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เคมีที่ถูกนำมาใช้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ MRSL และโรงงานผู้ผลิตสารเคมีมีการบริหารจัดการที่เพียงพอในเรื่องของการมีระบบควบคุมดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เคมีนั้นผลิตขึ้นมาด้วยการมีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับมาตรฐาน กระบวนการนี้สำหรับแลนเซสส์ประกอบไปด้วยมีกระบวนการประเมินอย่างหนักแน่นโดยกำหนดให้มีโครงการตรวจสอบ (audit) และทดสอบ (test) ไล่ลงไปตามลำดับของเส้นทางที่มาของผลิคภัณฑ์ต่าง ๆ (downstream) ตลอดถึงการตรวจสอบและทดสอบติดตามไปถึงโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีของผู้จำหน่ายให้แก่แลนเซสส์

The BLC Chem-MAP เป็นระบบแรกที่ได้รับการอนุมัตจาก ZDHC เพื่อให้ได้ใบรับรองขั้นสูงสุดคือระดับ 3 (level 3 certification) กระบวนการทดสอบนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควร เพราะมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ของแลนเซสส์ที่เข้ารับการตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการตรวจสอบสามารถดูได้ตลอดเวลา "เรามุ่งมั่นกับการตรวจสอบนี้มาก ระหว่างที่การตรวจสอบนี้คืบหน้าไป จำนวนรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบผ่านในหน้าข้อมูล (profile) ของแลนเซสส์บน Gateway ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราถูกทดสอบครบและผ่านได้รับการรับรองระดับ 3 ในที่สุด" กล่าวโดยด็อกเตอร์มาร์ติน เคลบาน (Dr.Martin Kleban) ซึ่งเป็นตัวแทนของ HSEQ แห่งหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของแลนเซสส์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแลนเซสส์

แลนเซสส์เป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษ (specialty chemicals) มียอดรายได้รวมกว่า 9.7 พันล้านยูโร (ประมาณ 3.78 แสนล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2560 และมีพนักงาน 19,200 คนอยู่ใน 25 ประเทศทั่วโลก มีโรงงานทั่วโลกถึง 74 แห่ง

ธุรกิจหลักของแลนเซสส์ คือการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต (chemical intermediates) เคมีภัณฑ์เติมแต่ง (additives chemicals) ผลิตภัณฑ์สารเคมีชนิดพิเศษ (specialty chemicals) และพลาสติก

อีกทั้งยังมีการร่วมทุนกับ Saudi Aramco ในบริษัท ARLANXEO ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตยางสังเคราะห์ (synthetic rubber) แลนเซสส์เป็นบริษัทที่อยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) และ FTSE4Good


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics