วว.แถลงข่าวจัดงาน Transforming SMEs through Innovation: From Local to Global Player in Bio-Economy ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ตอบสนองความต้องการประเทศ สร้างผู้ประกอบการไทยด้วยนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 23, 2018 16:36
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมพลังพันธมิตรภาครัฐเอกชน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ตอบสนองความต้องการประเทศ สร้างผู้ประกอบการไทยด้วยนวัตกรรม ประกาศจัดงาน Transforming SMEs through Innovation : From Local to Global Player in Bio-Economy พร้อมชี้เป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการขยายทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. กำหนดจัดงาน "Transforming SMEs through Innovation : From Local to Global Player in Bio-Economy" ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ห้องบอลรูม A ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อน ผ่านการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการแก่อุตสาหกรรม ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ วว. ไปสู่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ที่เกี่ยวข้องกับด้านเกษตรและอาหารของไทย ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติต่อไป นอกจากนี้ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการขยายทิศทางการดำเนินงานของ วว. ในปัจจุบัน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ ในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise หรือ IDE) อีกด้วย

"...ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ หรือ ระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศในการยกระดับการพัฒนาประเทศ ให้พัฒนาจากการเป็นประเทศที่รับจ้างผลิตสินค้าให้พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นแก่สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเทศไทยนั้น คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้กำหนดให้เศรษฐกิจฐานชีวภาพ หรือ Bio Economy เป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจหลักของไทย เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ วว. มีภารกิจในการสนับสนุนและสร้างสรรค์สังคมผู้ประกอบการของไทยในระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเติบโตและยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตรรมด้านการเกษตรและอาหารให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ทำให้การพัฒนา วทน. เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกระดับในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงภายในประเทศหรือระดับภูมิภาคอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันกันในระดับโลก ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถผลิตสินค้าที่ต้องอาศัย วทน. ในการพัฒนาเพื่อสร้างความแตกต่าง (differentiation) เพิ่มมูลค่า และสามารถจำหน่ายในตลาดโลกได้โดยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เช่น สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานของ วว. ในปัจจุบันนั้นมีกลไกการสนับสนุนที่ครบครันในการดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้…" ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการภูมิภาคอาเซียน บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในพันธมิตรที่นำผลงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวถึงแนวโน้มของนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ (Trend and Innovation of Functional Food) ว่า จากประสบการณ์ของบริษัทยูบีเอ็มฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานแสดงส่วนผสมอาหาร มองเห็นถึงความสำคัญของการใช้นวัตกรรมและในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ โดยผู้ประกอบการสามารถศึกษาและพัฒนาสินค้าได้จากเทรนด์อาหารสุขภาพที่มาแรง ยกตัวอย่างเช่น การใช้นวัตกรรมในการผลิตสารให้ความหวานจากธรรมชาติที่หลากหลาย เนื่องจากความใส่ใจของผู้บริโภคในด้านความสมดุลระหว่างรสชาติหวานหอมอร่อยและสุขภาพที่ดีได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล ซึ่งในอนาคตจะได้เห็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติ หรืออาจมีวัตถุดิบอื่นผสมเข้าไปด้วยเพื่อให้ได้ความหวานที่รักษาระดับน้ำตาลในร่างกายให้สม่ำเสมอ หรือในปัจจุบันผู้บริโภคจะหันมาเลือกสรรอาหารและเครื่องดื่มที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและให้พลังงานอย่างเต็มที่แทนอาหารไขมันต่ำแบบเดิม ๆ แต่ยังคงใส่ใจอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเลือกสรรอาหารที่ออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของผู้บริโภคแต่ละคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการของผู้บริโภค

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ กล่าวถึงกิจกรรมภายในงาน Transforming SMEs through Innovationฯ ว่า ประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง ได้แก่ การบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ถึงแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน SMEs ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารของไทยไปสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนด้วย วทน. ตามนโยบายของรัฐบาล งานสัมมนาและกิจกรรมที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของ วว. และพันธมิตรในด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) นิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการอุตสาหกรรม เพื่อแสดงศักยภาพในแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญของ วว. และเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ Chinese Academy of Sciences (CAS) และ Japan Packaging Institute (JPI) เป็นต้น รวมทั้งการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยมีการให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำแนวทางและสนับสนุนการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการในระดับ SMEs ของไทยที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจชีวภาพ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนา วทน. ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) นักวิจัยและนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจการนำ วทน. ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

สำหรับผลงานเด่นๆ ของ วว. ที่จะนำไปจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ อาทิ ผลงานวิจัย LECENTELLA…ผลิตภัณฑ์นาโนเซรั่มจากสารสกัดใบบัวบก Gemetics…ผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดขิงบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบำบัด Functional Ingredients Scale-up Plants เสริมแกร่ง SMEs นำเสนอ ระบบโครงสร้างพื้นฐานเสริมแกร่ง SMEs ได้แก่ Food Innovation Service Plant (โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร) ICPIM ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม Algae Excellent Center (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย) Food Design & Packaging Smart Packaging ได้แก่ Intelligent Packaging, Active packaging, ECO Package Design, Compostable Packaging Test บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย ซึ่ง วว. ให้บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตรายเป็นแห่งเดียวในประเทศเพื่อขอรับรอง UN mark NQI for Bio-Industry นำเสนองานบริการเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ Food Safety Biocompatibility การรับรองมาตรฐานอาหารและเครื่องดื่ม การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยผิวหนังจำลอง 3 มิติ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. นำเสนอ Success Case ผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในระดับประเทศและเตรียมก้าวสู่ระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ กรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ Food Innopolis, UBM, หน่วยงานเทคโนธานี CAS, Tokyo SMEs Support Center, JST และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม


Latest Press Release

มทร.ธัญบุรี คิดค้นพรมรักษ์โลก ย่อยสลายได้ ลดปริมาณขยะ

แผ่นรองพรมรักษ์โลกจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ย่อยสลาย ลดปัญหาขยะพลาสติก ผลงานนักศึกษาปริญญาโท นางสาวประภัสสร วันนิจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ดร.วีราภรณ์ ผิวสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์...

Winter Fair @ASCOT Saturday, 2nd February 2019 (10am - 5pm)

ทางโรงเรียนนานาชาติแอสคอตขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองและบุตรหลานของท่าน เข้าร่วมงาน Winter Fair ซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ที่สุดที่ทางโรงเรียนจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น. โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ...

ฉลองวันแห่งความรักด้วยมื้อค่ำสุดพิเศษ ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ขอเชิญท่านมาฉลองวันแห่งความรักกับคนพิเศษด้วยอาหารมื้อพิเศษพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนโรแมนติกในค่ำคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ห้องอาหาร เอเลเมนท์ (Elements Restaurant) หรือ ห้องอาหาร อัพ...

ตระการตา ผ้าหาดเสี้ยว...จากการสืบสานผ้าดั้งเดิม สู่การประยุกต์ร่วมสมัย พร้อมผ้าลวดลายใหม่ประยุกต์จากจก ๙ ลาย

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "ผ้าหาดเสี้ยว" จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานมีการเสวนาเรื่องผ้าหาดเสี้ยว...

ตอบแทนคุณครู รับเฟรนช์ฟรายส์ฟรีที่แมคโดนัลด์

วันครูปีนี้ แมคโดนัลด์มอบของขวัญพิเศษแด่คุณครูทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรประจำตัวครู หรือ บัตรค่าราชการครู หรือบัตรใดๆ ที่ยืนยันถึงสถานะอาชีพครู รับฟรี! เฟรนช์ฟรายส์ขนาดเล็ก 1 ซอง มูลค่า 29 บาท เมื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ครบ 50 บาทขึ้นไป วันที่...

Related Topics