รมว.วธ. สั่งทุกกรมทำแผนเบิกจ่ายงบฯ ปี 61 ถึงเดือน ก.ค.นี้ สั่ง กรมศิลป์ ศึกษานำ VR หรือ Super Virtual Reality เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนางานวัฒนธรรม นำร่องภาพจำลอง วัดศรีชุม-วัดไชยวัฒนาราม- สั่งทุกกรมเสนอแผนปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน พ.ค.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 23, 2018 15:24
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม ที่ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 ว่า ที่ประชุมรับทราบผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบฯ ของ วธ. อยู่ที่ร้อยละ 52.87 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกำชับให้แต่ละกรมจัดทำแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายงบฯ จนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบฯ เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ทุกกรมไปสรุปผลการปรับโครงสร้างหน่วยงานและเสนอมายัง วธ. ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลต่อไป

นายวีระ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้ให้แต่ละกรมนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานด้านวัฒนธรรมให้การเผยแพร่กิจกรรมและความรู้มีความทันสมัยและสร้างแรงจูงใจในการชมและเรียนรู้ โดยที่ประชุมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความเสมือนจริงจากญี่ปุ่น มาบรรยายและนำเสนอในที่ประชุมหัวข้อ "แนวทางการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาดำเนินงานวัฒนธรรม" โดยอธิบายถึงการใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Super Virtual Reality) ซึ่งเป็นภาพที่มีความละเอียดและคมชัดสูงมากในการจัดทำข้อมูลและจำลองภาพเสมือนจริงของโบราณวัตถุและโบราณสถาน ทั้งนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาใช้ในการจัดทำข้อมูลและภาพจำลองเสมือนจริงโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกในหลายประเทศ อาทิ กัมพูชา จีน อียิปต์ และได้ทดลองใช้จัดทำภาพจำลองเสมือนจริงวัดพระศรีสรรเพชญ์ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นที่ประชุมให้ กรมศิลปากร ไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี Super Virtual Reality มาจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงโบราณสถานสำคัญในประเทศไทย อาทิ นำร่องจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงวัดศรีชุมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และวัดไชยวัฒนารามในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แหล่งมรดกโลกของไทย หากได้ผลดีให้ขยายผลไปสู่การจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงโบราณสถานสำคัญอื่นๆ ในไทย อาทิ พระราชวังโบราณและวัดสำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งให้ กรมศิลปากร ไปจัดทำแผนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานทั่วประเทศ แผนแม่บทการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นายวีระ กล่าวว่า ที่ประชุมมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานรัฐ เอกชนและวัดจัดงานตลาดวัฒนธรรมในวัดในจังหวัดต่างๆ เพื่อฟื้นฟูงานวัดให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ รวมถึงให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางโครงการ "รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ช่วยสร้างรายได้สู่ประชาชนและท้องถิ่น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้แต่ละกรมขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ วธ.ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ของรัฐบาล อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก เป็นต้น


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics