สศก. Kick off เมืองนนท์ ชี้แจงแนวทางประเมินผลโครงการจังหวัด เร่งขับเคลื่อนไทยนิยม ของ กษ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 30, 2018 09:04
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. คิกออฟ เปิดประชุมชี้แจงแนวทาง และแผนติดตามประเมินผลโครงการขับเคลื่อนไทยนิยม นำร่อง นนทบุรีแห่งแรก แจงแนวทางประเมิน 8 โครงการของจังหวัด พร้อมลงพื้นที่จริง ณ วัดตาล ตามโครงการจ้างแรงงานฯ และ ศูนย์ศรียวง ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ พร้อมเดินหน้าเตรียมจัดทีมติดตามทั่วประเทศ ขับเคลื่อนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อปฏิรูปภาคเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดนนทบุรี ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด วันที่ 28พฤษภาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนทั้ง 8 โครงการของจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กษ.นนทบุรี) 2) โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 16 จุด (ชลประทาน) 3) โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชลประทาน) 4) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (ปศุสัตว์) 5) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (เกษตรจังหวัดนนทบุรี) 6) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (เกษตรจังหวัดนนทุรี) 7) โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร (อุตสาหกรรมจังหวัด) และ 8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป (อุตสาหกรรมจังหวัด)

ภายหลังการประชุม เลขาธิการ สศก. และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ 2 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ณ วัดตาล หมู่ที่1 ตำบลบางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ดำเนินการตามโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้เกษตรกร โดยเป็นจุดรับสมัครเกษตรกร จ้างแรงงานในการก่อสร้างและบำรุงรักษา เช่น งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ งามซ่อมแซม งานปรับปรุงโครงการชลประทาน และงานกำจัดวัชพืช เป็นต้น โดยเกษตรกรที่จะสมัครต้อง เป็นเกษตรกรในพื้นที่ และเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ เพื่อการจัดการอาชีพเสริมนอกฤดูการผลิต ส่วนจุดที่ 2 ณ ศูนย์ศรียวง ตั้งอยู่เลขที่ 91/1 หมู่ 7 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ ทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์เครือข่ายอื่นๆ ซึ่งมีนายยวง เขียวนิล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม มีหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม ได้แก่ การปรับปรุงบำรุงดิน เทคนิคการขยายพันธุ์พืช การนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ การทำน้ำส้มควันไม้ การทำเตาเผาถ่านชีวมวล การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ การทำบัญชีครัวเรือน สมุนไพรใกล้ตัว การทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งปัจจุบัน ศูนย์ฯ มีสถานที่ฝึกอบรมที่สามารถรองรับได้ประมาณ 50 คน มีฐานการเรียนรู้ให้เกษตรกรได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ศูนย์ศรียวง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน รวม 22 โครงการ จำนวน 24,993 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แผนงานคือ 1) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ วงเงิน 24,300 ล้านบาท แบ่งเป็น การดำเนินงานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23,796 ล้านบาท (17 โครงการ) กระทรวงอุตสาหกรรม วงเงิน 498 ล้านบาท (2 โครงการ) และดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 6 ล้านบาท (1 โครงการ) และ 2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 693 ล้านบาท (2 โครงการ)

สำหรับการดำเนินโครงการทั้ง 22 โครงการ สศก. ได้รับมอบหมายเป็นผู้ติดตามประเมินผล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำร่องจังหวัดนนทบุรีแห่งแรก เพื่อชี้แจงให้หน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบถึงแนวทางการติดตามประเมินโครงการ และในวันที่ 3 - 4 มิถุนายน สศก. จะจัดสัมมนาแนวทางการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ให้แก่หน่วยงานเกี่ยวข้องรวม 19 หน่วยงาน ณ โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเชื่อมั่นว่า ผลการดำเนินงานดังกล่าวทั้ง 22 โครงการทั่วประเทศ จะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 4.3 ล้านราย สามารถสร้างอาชีพใหม่ เกิดความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจภาพรวม โดยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่า 63,599 ล้านบาท และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น 35,304 ล้านบาท/ปี


Latest Press Release

นิด้าโพล จัดงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562

ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดให้มีงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ "Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากคน Gen Y และนักวิชาการรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวโน้ม นโยบาย ความคาดหวัง...

ภาพข่าว: สืบสานงานพระพุทธศาสนา ดร.ทวีศักดิ์ รับตำแหน่งที่ปรึกษาสภาศิลปินฯ

เดินหน้าทำงานด้านพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง ล่าสุด ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และผู้จัดฯ ซีรี่ส์ "รักไม่จำกัดนิยาม" ช่องไอพีเอ็ม เข้าร่วมประชุม กับนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานการประชุมเครือข่าย...

ภาพข่าว: มกอช. อบรมผู้ปฏิบัติงาน โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตร

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ. ศ. 2551...

อพวช. มอบความสุข และความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ ต้อนรับปี 2562 เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฟรี!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต้อนรับปีใหม่ 2562 มอบความสุขและความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้เข้าชมทุกพิพิธภัณฑ์ ฟรี! และพิเศษจัดเต็มเข้าชมนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ฟรี! ใน "นิทรรศการดาวจรัสฟ้า" (STARRY SKY...

กระเช้าของขวัญปีใหม่แบรนด์ มอบแบรนด์...แทนคำขอบคุณ

ในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแนะนำกระเช้าของขวัญที่ดีที่สุดจากแบรนด์หลากหลายรูปแบบในคอนเซปท์"ขอบคุณ...การให้ ที่ประเมินค่าไม่ได้ มอบแบรนด์" ให้คุณได้มอบคุณค่าที่มีความหมาย...

Related Topics