สำนักงานฯเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สร้างยุวเกษตรกรภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 30, 2018 09:01
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดงานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษา ยุวเกษตรกรระดับเขต เพื่อเร่งฟื้นยุวเกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก โดยมี นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายชนินทร์ สุขชำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดภาคตะวันออก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน

เนื่องจากการดำเนินงานยุวเกษตรกร เป็นนโยบายสำคัญยิ่งประการหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสาขาต่างๆ

ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จึงได้จัดโครงการเพื่อการพัฒนาเยาวชนเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบชีพด้านการเกษตรและเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถอย่างก้าวตามทันต่สถานการณ์ด้านการผลิตภาคการเกษตรที่ดีและมีคุณภาพขึ้น

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดงานว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับยุวเกษตรกรไว้ในพระราชานุเคราะห์ เป็นพระมหากรุณาธิคุณฯ อย่างล้นพ้นต่อวงการเกษตรของไทย และมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ก็ได้มีการส่งเสริมช่วยเหลือดูแลยุวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ซึ่งยุวเกษตรกรล้วนเป็นบุตรหลานของพี่น้องเกษตรกร พระองค์ทรงตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ยุวเกษตรกรได้เข้าถึงวิทยาการด้านการผลิต มีภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์อย่างสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตและยุวเกษตรกรนี้ ทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้ให้ความสำคัญและเร่งให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปีนี้เป็นเป็นปีแรกที่ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง ดำเนินการในระดับเขต และต่อไปก็จะให้มีการจัดในระดับจังหวัด ภายใต้แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความคิด พลังสมอง พลังกาย ตลอดถึงการสร้างกำลังใจเพื่อการขับเคลื่อนงานยุวเกษตรกรให้ก้าวเดินต่อไป

"จะเห็นได้ว่าจากคำปฎิญาณ ของยุวเกษตรกร ตลอดถึงเครื่องหมายที่เป็นสิ่งเตือนใจและความคิด ที่มีรูปร่างลักษณะมาจาก ใบโคลเวอร์สีเขียว 4 แฉก ซึ่งโคลเวอร์นั้นเป็นใบพืชที่อยู่ในตระกูลถั่ว และในแต่ละแฉกจะบรรจุอักษร "ก" สีขาวอยู่ ซึ่ง ก. แรก หมายถึง เกศ คือการฝึกใช้สมอง ก. ที่สอง หมายถึง กมล การฝึกจิตใจ ก. ที่สาม หมายถึง กร การฝึกใช้มือ และ ก. ที่สี่ หมายถึง กาย คือการฝึกพลานามัย ทั้ง 4 ก. ก็คือคำปฎิญานที่ว่า "ข้าพเจ้าจะใช้สมองเพื่อดำเนินกิจการให้ก้าวหน้า " ... "ข้าพเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น" ... "ข้าพเจ้าจะใช้มือเพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์" และ "ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีพลามัยสมบูรณ์ เพื่อครอบครัว เพื่อท้องถิ่น และเพื่อชาติ" "นายชาตรี บุญนาค กล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า การเกษตรในปัจจุบันนับเป็นการเกษตรของคนรุ่นใหม่ เป็นการเกษตรแบบสมาร์มฟาร์เมอร์ ดังจะเห็นได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของเกษตกรโดยแท้จริง ผลผลิตทางการเกษตรนับตั้งแต่ข้าว มาจนถึงผลไม้อย่างทุเรียนและมังคุด ต่างก็มีราคาจำหน่ายที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนๆ เป็นอย่างมาก ในการตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตเหล่านี้ก็ได้อาศัยวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ ทำให้ผู้ผลิตใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น ยังผลให้เกษตรกรมีรายได้รายหนึ่งนับล้านๆ บาท

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สำนักงานเกษตจังหวัด 9 จังหวัด และโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก ทำให้การจัดงานจัดงานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต ดำเนินการได้ด้วยดี

ทางด้านนางสาวสุนิชา ถาโถม ตัวแทนจากโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ เปิดเผยว่า การได้เข้าร่วมกิจกรรมยุวเกษตรกรครั้งนี้ ได้รับประโยชน์และความรู้มากมาย และได้ทำกิจกรรมร่วมกันจำนวน 5 ฐาน คือ ฐานการขยายพันธุ์มะนาวบนต้นส้มโอ ฐานการเพาะเชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อไตรโคเดอร์มา ฐานการแปรรูปผึ้งชันโรง ฐานการเพาะเมล็ดพันธุ์ในภาชนะชนิดต่างๆ และฐานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

"ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันใด้หลายๆ อย่าง สามารถเอาไปปรับใช้กับครอบครัวของเรา ได้เป็นอย่างดี เช่นการเพาะเชื้อราไครโคเดอร์ ก็เอาไปแก้ปัญหาโรครากเน่าของต้นมะนาวที่บ้านได้ ความรู้ในการปักชำมะนาวเพื่อขยายพันธุ์และจำหน่าย หรือการแปรรูปน้ำผึ้ง หากมีน้ำผึ้งเหลือใช้ก็สามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างรายได้อีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี สำหรับการปลูกพืชในภาชนะต่างๆ หากมีพื้นที่บ้านจำกัด บ้านหลังเล็กๆ หรืออยู่ในคอนโดไม่สะดวกก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ของแต่ละคนได้ "นางสาวสุนิชา ถาโถม กล่าว

สำหรับการงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต จาก 9 จังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกมีเยาวชนยุวเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 63 คน ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 9 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและส่วนงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร ผู้นำยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ให้มีโอกาสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ การดำเนินงานในกระบวนการยุวเกษตรกร ภายใต้การนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาดำเนินการ ตลอดถึงได้เรียนรู้ทักษะของการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ต่อบทบาทการเป็นผู้นำและการสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ในการจัดฝึกอบรมจะมีการจัดกิจกรรมสำคัญๆ หลายกิจกรรมด้วยกันที่ผู้เข้ารับการอบมรมจะได้ศึกษาและเยี่ยมชมพร้อมฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 ฐานด้วยกัน ประกอบด้วย การศึกษาดูงานในพื้นที่การทำการเกษตรที่ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาดำเนินการ และประสบความสำเร็จ การแข่งขันตอบปัญหาด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร การประกวดภาพปะติดเมล็ดธัญพืช การพูดในที่ชุมชน การโต้วาที การบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ระหว่างกัน และคาดหวังว่าจากการจัดโครงการฯ ครั้งนี้สังคมการเกษตรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก จะมีโอกาสในการเพิ่มปริมาณ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ อย่างก้าวตามทันต่อสถานการณ์ทางการเกษตร ตลอดถึงการสร้างเครื่อข่ายของเกษตรกรุ่นใหม่ต่อไป


Latest Press Release

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)

ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยกิจกรรม Group Coaching และ Consult ณ สถานประกอบการในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE) ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ...

DITP ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดึงทหารช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ เน้นจังหวัดยากจนและพื้นที่เสี่ยงภัย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางDITPอยู่ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการระดับชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และกลุ่มประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และพันธมิตรย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun มอบของขวัญให้เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดย นายโสมพัฒน์ - นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ Give...

โครงการปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ปี 2562

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร 2 ปี เรียนนอกเวลาราชการ สอบถาม โทร 083-263-7593 (สอบถามได้ทุกวัน) #คณะมนุษยศาสตร์...

นศ.สวนสุนันทา ตัวแทนประเทศไทยคว้าที่ 1 บุคลิกภาพทางสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.นดา เส็นบัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด Bwell Be The New You เป็น "คุณ" ที่ดีกว่าเดิม จัดโดย บริษัท ไทยเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด...

Related Topics