สำนักงานฯเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สร้างยุวเกษตรกรภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 30, 2018 09:01
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดงานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษา ยุวเกษตรกรระดับเขต เพื่อเร่งฟื้นยุวเกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก โดยมี นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายชนินทร์ สุขชำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดภาคตะวันออก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน

เนื่องจากการดำเนินงานยุวเกษตรกร เป็นนโยบายสำคัญยิ่งประการหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสาขาต่างๆ

ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จึงได้จัดโครงการเพื่อการพัฒนาเยาวชนเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบชีพด้านการเกษตรและเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถอย่างก้าวตามทันต่สถานการณ์ด้านการผลิตภาคการเกษตรที่ดีและมีคุณภาพขึ้น

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดงานว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับยุวเกษตรกรไว้ในพระราชานุเคราะห์ เป็นพระมหากรุณาธิคุณฯ อย่างล้นพ้นต่อวงการเกษตรของไทย และมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ก็ได้มีการส่งเสริมช่วยเหลือดูแลยุวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ซึ่งยุวเกษตรกรล้วนเป็นบุตรหลานของพี่น้องเกษตรกร พระองค์ทรงตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ยุวเกษตรกรได้เข้าถึงวิทยาการด้านการผลิต มีภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์อย่างสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตและยุวเกษตรกรนี้ ทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้ให้ความสำคัญและเร่งให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปีนี้เป็นเป็นปีแรกที่ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง ดำเนินการในระดับเขต และต่อไปก็จะให้มีการจัดในระดับจังหวัด ภายใต้แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความคิด พลังสมอง พลังกาย ตลอดถึงการสร้างกำลังใจเพื่อการขับเคลื่อนงานยุวเกษตรกรให้ก้าวเดินต่อไป

"จะเห็นได้ว่าจากคำปฎิญาณ ของยุวเกษตรกร ตลอดถึงเครื่องหมายที่เป็นสิ่งเตือนใจและความคิด ที่มีรูปร่างลักษณะมาจาก ใบโคลเวอร์สีเขียว 4 แฉก ซึ่งโคลเวอร์นั้นเป็นใบพืชที่อยู่ในตระกูลถั่ว และในแต่ละแฉกจะบรรจุอักษร "ก" สีขาวอยู่ ซึ่ง ก. แรก หมายถึง เกศ คือการฝึกใช้สมอง ก. ที่สอง หมายถึง กมล การฝึกจิตใจ ก. ที่สาม หมายถึง กร การฝึกใช้มือ และ ก. ที่สี่ หมายถึง กาย คือการฝึกพลานามัย ทั้ง 4 ก. ก็คือคำปฎิญานที่ว่า "ข้าพเจ้าจะใช้สมองเพื่อดำเนินกิจการให้ก้าวหน้า " ... "ข้าพเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น" ... "ข้าพเจ้าจะใช้มือเพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์" และ "ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีพลามัยสมบูรณ์ เพื่อครอบครัว เพื่อท้องถิ่น และเพื่อชาติ" "นายชาตรี บุญนาค กล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า การเกษตรในปัจจุบันนับเป็นการเกษตรของคนรุ่นใหม่ เป็นการเกษตรแบบสมาร์มฟาร์เมอร์ ดังจะเห็นได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของเกษตกรโดยแท้จริง ผลผลิตทางการเกษตรนับตั้งแต่ข้าว มาจนถึงผลไม้อย่างทุเรียนและมังคุด ต่างก็มีราคาจำหน่ายที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนๆ เป็นอย่างมาก ในการตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตเหล่านี้ก็ได้อาศัยวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ ทำให้ผู้ผลิตใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น ยังผลให้เกษตรกรมีรายได้รายหนึ่งนับล้านๆ บาท

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สำนักงานเกษตจังหวัด 9 จังหวัด และโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก ทำให้การจัดงานจัดงานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต ดำเนินการได้ด้วยดี

ทางด้านนางสาวสุนิชา ถาโถม ตัวแทนจากโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ เปิดเผยว่า การได้เข้าร่วมกิจกรรมยุวเกษตรกรครั้งนี้ ได้รับประโยชน์และความรู้มากมาย และได้ทำกิจกรรมร่วมกันจำนวน 5 ฐาน คือ ฐานการขยายพันธุ์มะนาวบนต้นส้มโอ ฐานการเพาะเชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อไตรโคเดอร์มา ฐานการแปรรูปผึ้งชันโรง ฐานการเพาะเมล็ดพันธุ์ในภาชนะชนิดต่างๆ และฐานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

"ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันใด้หลายๆ อย่าง สามารถเอาไปปรับใช้กับครอบครัวของเรา ได้เป็นอย่างดี เช่นการเพาะเชื้อราไครโคเดอร์ ก็เอาไปแก้ปัญหาโรครากเน่าของต้นมะนาวที่บ้านได้ ความรู้ในการปักชำมะนาวเพื่อขยายพันธุ์และจำหน่าย หรือการแปรรูปน้ำผึ้ง หากมีน้ำผึ้งเหลือใช้ก็สามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างรายได้อีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี สำหรับการปลูกพืชในภาชนะต่างๆ หากมีพื้นที่บ้านจำกัด บ้านหลังเล็กๆ หรืออยู่ในคอนโดไม่สะดวกก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ของแต่ละคนได้ "นางสาวสุนิชา ถาโถม กล่าว

สำหรับการงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต จาก 9 จังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกมีเยาวชนยุวเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 63 คน ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 9 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและส่วนงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร ผู้นำยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ให้มีโอกาสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ การดำเนินงานในกระบวนการยุวเกษตรกร ภายใต้การนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาดำเนินการ ตลอดถึงได้เรียนรู้ทักษะของการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ต่อบทบาทการเป็นผู้นำและการสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ในการจัดฝึกอบรมจะมีการจัดกิจกรรมสำคัญๆ หลายกิจกรรมด้วยกันที่ผู้เข้ารับการอบมรมจะได้ศึกษาและเยี่ยมชมพร้อมฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 ฐานด้วยกัน ประกอบด้วย การศึกษาดูงานในพื้นที่การทำการเกษตรที่ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาดำเนินการ และประสบความสำเร็จ การแข่งขันตอบปัญหาด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร การประกวดภาพปะติดเมล็ดธัญพืช การพูดในที่ชุมชน การโต้วาที การบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ระหว่างกัน และคาดหวังว่าจากการจัดโครงการฯ ครั้งนี้สังคมการเกษตรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก จะมีโอกาสในการเพิ่มปริมาณ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ อย่างก้าวตามทันต่อสถานการณ์ทางการเกษตร ตลอดถึงการสร้างเครื่อข่ายของเกษตรกรุ่นใหม่ต่อไป


Latest Press Release

ทราย โบ้ย! ไม่รู้เรื่องเงินบริจาค ยัน! น้องทำคนเดียว วอนขอโอกาส

จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล พร้อมกระแสสังคมโจมตี กรณีมีเด็กหญิงอายุ 16 ปี และ 14 ปี แอบอ้างตัดต่อรูป ปลอมแปลงเลขที่บัญชีเงินบริจาคน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานีของ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ โดยมีประชาชนหลงเชื่อ...

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดโพลงานในฝันที่ได้ใจแรงงานยุคใหม่ พร้อมแนะสร้างสุขในที่ทำงาน

ยุคที่การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงทั้งด้านธุรกิจ บุคลากร หลายองค์กรมีปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ เช่นเดียวกับการสร้างระบบนิเวศน์ในการทำงานให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ รักในงาน มีความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันกับองค์กร ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป...

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จับมือ ฟาร์ม่าเซนเทรล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การใช้จุลินทรีย์ที่อยู่ในรูปแบบโพรไบโอติก เพื่อรักษาแบบเจาะจง

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเวชภัณฑ์คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทย นำโดย นายวิเวก ดาวัน (ที่ 9 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และชีฟโค้ช ร่วมกับ ฟาร์ม่าเซนเทรล (Pharma-Zentrale)...

สุดคุ้ม!! หลักสูตรที่หลายท่านรอคอย!! เปิดร้านเบเกอรี่ ไม่ยากอย่างที่คิด ธุรกิจของคนรักของหวาน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่และแนะนำการเปิดร้านเบื้องต้น (PASTRY AND BAKERY OPERATIONS FOR BAKERY HOUSE) เรียนรู้การทำเบเกอรี่ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคุ๊กกี้ ขนมปัง พาย และเค้กชนิดต่างๆ อัดแน่นไปด้วยความรู้และเทคนิคการทำเบเกอรี่...

บีทูเอสเปิดตัว B2S Book Club คลับสำหรับคนรักหนังสือ

บีทูเอสเปิดตัว "B2S Book Club" คลับสำหรับคนรักหนังสือ ภายใต้เคมเปญ อ่านเถิดที่รัก มุ่งสร้าง Book Community ต่อยอดวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน บีทูเอส สร้างพื้นที่ "Book Community" เปิดตัว "B2S Book Club" คลับสำหรับคนรักหนังสือภายใต้เคมเปญ อ่านเถิดที่รัก...

Related Topics