ITD ร่วมกับ อังค์ถัด และ BOI จัดการสัมมนาเรื่อง การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 30, 2018 16:44
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--newsperfect

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development :UNCTAD) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมเปิดมิติใหม่ "การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ITD ร่วมกับ อังค์ถัด และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดการสัมมนาเรื่อง Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects 2018 ระหว่างวันที่ 30-310พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมี นายพอล วาเชนดรอฟ หัวหน้าส่วนส่งเสริมการลงทุน อังค์ถัด ( UNCTAD ) ผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ร่วมเปิดงาน

ตามรายงานการลงทุนโลก (World Investment Report) ของอังค์ถัดปี 2014 ประเทศกำลังพัฒนาจะต้องใช้เงินทุนประมาณ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ(trillion U$) ในการพัฒนาประเทศและเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในปี 2030 แต่ในปัจจุบันแหล่งเงินทุนของภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ขณะนี้ในประเทศกำลังพัฒนา เมื่อรวมกันแล้วไม่เพียงพอ มีอยู่ประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (trillion U$) ขาดอีก 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (trillion U$) ซึ่งแปลว่าประเทศกำลังพัฒนาจะต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม จึงเกิดคำถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อหาเม็ดเงินลงทุนนี้มาสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว

ในส่วนแนวทางในการระดมเงินทุนที่ผ่านมา ในรายงานการลงทุนโลก (World Investment Report) ล่าสุดปี 2017 ของอังค์ถัด พบว่าการลงทุนในอดีตส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลการศึกษาของอังค์ถัดระบุว่า ตั้งแต่ปี 2010 มีการลงทุนเพียง 20% ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน (Investment Facilitation) ขณะที่การลงทุนถึง 80% ได้ประโยชน์จากมาตรการการส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion) เช่น สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือมาตรการปลอดภาษี เป็นต้น ซึ่งจะเน้นความต้องการของนักลงทุนเป็นหลัก และเกิดการแข่งขันสูงระหว่างประเทศกำลังพัฒนาที่จะยื่นข้อเสนอต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งได้เกิดปรากฎการณ์ที่นักวิชาการเรียกกันว่า "Race to the Bottom" หรือ การแข่งขันสู่ความตกต่ำสุด ที่ส่งผลต่อการเกิดความถดถอยของนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่อาจสวนทางกับแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว เกิดความไม่เป็นธรรมและเอารัดเอาเปรียบสังคม และความเหลื่อมล้ำ ขัดแย้งกับกฎหมายในประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น สิทธิด้านแรงงาน (Labour Rights) (ILO) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) (UNGA) หรือ Paris Climate Change Agreement เป็นต้น ทั้งนี้จะลดอำนาจการต่อรองและความน่าเชื่อถือของประเทศในเวทีโลกในเรื่องของ Policy Integrity and International Reputation

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในอนาคต ที่ต้องการการพัฒนาที่คำนึงถึงคุณภาพสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่ระบุเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้วย ปัจจุบันการลงทุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกุญแจที่สำคัญเพื่อบรรลุ 17 เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน ปี 2030 (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nation : UN ) ที่มีผลตั้งแต่ ปี 2016 โดยการประชุมสหประชาชาติเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมนโยบายใหม่ๆ ด้านการลงทุน และการปรับเปลี่ยนบริบทของหน่วยงานที่สนับสนุนการลงทุนให้คำนึงถึงเป้าหมายของการลงทุน (Goal based Investment)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จึงได้กำหนดการจัดงานการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects 2018 ร่วมกับอังค์ถัดและบีโอไอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ แนวทางปฎิบัติ ความคืบหน้า และประเด็นอุบัติใหม่ในเรื่องการปฏิรูปนโยบายการลงทุนยุคใหม่ ภายใต้กรอบการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอังค์ถัด ตามแนวทาง Bankable Sustainable Investment และ Responsible Investment ที่อยู่ภายใต้บทบาทของหน่วยงานการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ (Investment Promotion Agency: IPA) และหน่วยงานการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (Outward Investment Agency: OIA) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุนจาก 19 ประเทศในเอเชียและแปซิฟิก หน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน (ASEAN) ,ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) หน่วยงานสหประชาชาติ WAIPA : World Association of Investment Promotion Agencies และหน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อผู้บริหารภาครัฐในระดับนโยบายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

แผนปฎิบัติการเพื่อเป้าหมายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอังค์ถัด (UNCTAD Action Plan) 6 ข้อได้แก่

1. การกำหนดกลยุทธ์เชิงนโยบายเพื่อการเสริมการลงทุน ทั้งมิติการส่งเสริมการลงทุนประเทศ และการอำนวยความสะดวกการลงทุน (New generation of investment promotion and facilitation strategies)

2. การปรับนโยบาย และมาตรการส่งเสริมการลงทุน (Reorientation of investment incentive)

3. การบูรณาการความร่วมมือสู่การเชื่อมโยงแนวทางการลงทุนภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค (Regional Sustainable Development Goal investment Compacts)

4. การเสนอรูปแบบใหม่ของหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมการลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (New forms of partnership for investment in the Sustainable Development Goals)

5. การนำกลไกตลาดเงินทุนมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและปรับทิศทางของนักลงทุน (Enabling reorientation of financial market)

6. ปรับกระบวนทัศน์ทางแนวคิดของภาคธุรกิจในมิติของการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Changing the global business mindset)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนานี้ จะนำไปสู่การถ่ายทอดความรู้ การสร้างความร่วมมือระหว่างกันในระดับนานาประเทศ เพื่อนำไปสู่การผลักดันการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบัน ที่ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน


Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics