ITD ร่วมกับ อังค์ถัด และ BOI จัดการสัมมนาเรื่อง การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 30, 2018 16:44
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--newsperfect

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development :UNCTAD) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมเปิดมิติใหม่ "การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ITD ร่วมกับ อังค์ถัด และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดการสัมมนาเรื่อง Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects 2018 ระหว่างวันที่ 30-310พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมี นายพอล วาเชนดรอฟ หัวหน้าส่วนส่งเสริมการลงทุน อังค์ถัด ( UNCTAD ) ผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ร่วมเปิดงาน

ตามรายงานการลงทุนโลก (World Investment Report) ของอังค์ถัดปี 2014 ประเทศกำลังพัฒนาจะต้องใช้เงินทุนประมาณ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ(trillion U$) ในการพัฒนาประเทศและเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในปี 2030 แต่ในปัจจุบันแหล่งเงินทุนของภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ขณะนี้ในประเทศกำลังพัฒนา เมื่อรวมกันแล้วไม่เพียงพอ มีอยู่ประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (trillion U$) ขาดอีก 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (trillion U$) ซึ่งแปลว่าประเทศกำลังพัฒนาจะต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม จึงเกิดคำถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อหาเม็ดเงินลงทุนนี้มาสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว

ในส่วนแนวทางในการระดมเงินทุนที่ผ่านมา ในรายงานการลงทุนโลก (World Investment Report) ล่าสุดปี 2017 ของอังค์ถัด พบว่าการลงทุนในอดีตส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลการศึกษาของอังค์ถัดระบุว่า ตั้งแต่ปี 2010 มีการลงทุนเพียง 20% ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน (Investment Facilitation) ขณะที่การลงทุนถึง 80% ได้ประโยชน์จากมาตรการการส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion) เช่น สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือมาตรการปลอดภาษี เป็นต้น ซึ่งจะเน้นความต้องการของนักลงทุนเป็นหลัก และเกิดการแข่งขันสูงระหว่างประเทศกำลังพัฒนาที่จะยื่นข้อเสนอต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งได้เกิดปรากฎการณ์ที่นักวิชาการเรียกกันว่า "Race to the Bottom" หรือ การแข่งขันสู่ความตกต่ำสุด ที่ส่งผลต่อการเกิดความถดถอยของนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่อาจสวนทางกับแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว เกิดความไม่เป็นธรรมและเอารัดเอาเปรียบสังคม และความเหลื่อมล้ำ ขัดแย้งกับกฎหมายในประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น สิทธิด้านแรงงาน (Labour Rights) (ILO) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) (UNGA) หรือ Paris Climate Change Agreement เป็นต้น ทั้งนี้จะลดอำนาจการต่อรองและความน่าเชื่อถือของประเทศในเวทีโลกในเรื่องของ Policy Integrity and International Reputation

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในอนาคต ที่ต้องการการพัฒนาที่คำนึงถึงคุณภาพสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่ระบุเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้วย ปัจจุบันการลงทุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกุญแจที่สำคัญเพื่อบรรลุ 17 เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน ปี 2030 (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nation : UN ) ที่มีผลตั้งแต่ ปี 2016 โดยการประชุมสหประชาชาติเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมนโยบายใหม่ๆ ด้านการลงทุน และการปรับเปลี่ยนบริบทของหน่วยงานที่สนับสนุนการลงทุนให้คำนึงถึงเป้าหมายของการลงทุน (Goal based Investment)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จึงได้กำหนดการจัดงานการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects 2018 ร่วมกับอังค์ถัดและบีโอไอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ แนวทางปฎิบัติ ความคืบหน้า และประเด็นอุบัติใหม่ในเรื่องการปฏิรูปนโยบายการลงทุนยุคใหม่ ภายใต้กรอบการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอังค์ถัด ตามแนวทาง Bankable Sustainable Investment และ Responsible Investment ที่อยู่ภายใต้บทบาทของหน่วยงานการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ (Investment Promotion Agency: IPA) และหน่วยงานการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (Outward Investment Agency: OIA) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุนจาก 19 ประเทศในเอเชียและแปซิฟิก หน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน (ASEAN) ,ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) หน่วยงานสหประชาชาติ WAIPA : World Association of Investment Promotion Agencies และหน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อผู้บริหารภาครัฐในระดับนโยบายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

แผนปฎิบัติการเพื่อเป้าหมายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอังค์ถัด (UNCTAD Action Plan) 6 ข้อได้แก่

1. การกำหนดกลยุทธ์เชิงนโยบายเพื่อการเสริมการลงทุน ทั้งมิติการส่งเสริมการลงทุนประเทศ และการอำนวยความสะดวกการลงทุน (New generation of investment promotion and facilitation strategies)

2. การปรับนโยบาย และมาตรการส่งเสริมการลงทุน (Reorientation of investment incentive)

3. การบูรณาการความร่วมมือสู่การเชื่อมโยงแนวทางการลงทุนภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค (Regional Sustainable Development Goal investment Compacts)

4. การเสนอรูปแบบใหม่ของหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมการลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (New forms of partnership for investment in the Sustainable Development Goals)

5. การนำกลไกตลาดเงินทุนมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและปรับทิศทางของนักลงทุน (Enabling reorientation of financial market)

6. ปรับกระบวนทัศน์ทางแนวคิดของภาคธุรกิจในมิติของการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Changing the global business mindset)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนานี้ จะนำไปสู่การถ่ายทอดความรู้ การสร้างความร่วมมือระหว่างกันในระดับนานาประเทศ เพื่อนำไปสู่การผลักดันการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบัน ที่ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน


Latest Press Release

กสอ. ชี้ 5 อุตฯเกษตรมาแรง เทรนด์รักสุขภาพ สูงอายุ ยืนหนึ่งบนมาร์เก็ต พร้อมแนะจุดเปลี่ยนสำคัญเพื่อเอสเอ็มอีเกษตรไทย

- กสอ.อัดงบกว่า 85 ล้าน ดัน 16 โครงการ หนุน ผปก.เกษตรไทย เน้นยังต้องเดินด้วย เทคโนฯ – นวัตกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ชี้อุตสาหกรรมเกษตรต้องปรับกระบวนการไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับที่เข้มข้นขึ้น...

เกษตรฯ พร้อมลุยคลินิกพืช ปี 62 พัฒนาหมอพืช 4 ภาค

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมลุยคลินิกพืช ปี 62 พัฒนาหมอพืช 4 ภาค ป้องกันศัตรูผลผลิต ดีเดย์ขอนแก่นจังหวัดแรก นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การวินิจฉัยศัตรูพืช และการจัดการศัตรูพืชนั้น...

กทปส. มอบทุน ม.มหิดล สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพปูพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์-สังคมด้วยสื่อปลอดภัย

กทปส. มอบทุน ม.มหิดล สร้างสรรค์คอนเทนต์น้ำดีปูรากฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมเพื่อเด็กและเยาวชนไทย ผ่านสื่อออนไลน์หวังกระตุ้นและนำองค์ความรู้จากรายการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา...

Congratulations! ลูกพระจอม นักศึกษาโควตาวิศวกรรมติดล้อ

วันนี้มาพูดคุยกับบัณฑิตป้ายแดง "ลูกพระจอม" นายธนวัฒน์ กะโห้ทองครับ ชื่อแชมป์ เพิ่งจบระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE.) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)...

5 ไอเดีย เลือกของขวัญให้โดนใจ ปีหมู 2019

เทศกาลแห่งความสุขกำลังจะวนกลับมาอีกครั้ง แต่การหาของขวัญปีใหม่ให้กับญาติผู้ใหญ่ หัวหน้า หรือบุคคลที่เราเคารพ ถือเป็นโจทย์สุดหิน ที่ต้องคิดกันทุกครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยช่วงวัยที่ห่างกันเราอาจจะไม่แน่ใจว่า ของขวัญปีใหม่แบบไหนจะถูกใจผู้รับ...

Related Topics