วธ.เตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่การปฏิรูประบบราชการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการ 18-25 มิ.ย.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 11, 2018 11:33
กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์และบริบทสังคม ดังนั้น วธ. จึงเห็นว่าข้าราชการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการบริหารงานและทรัพยากรทุกประเภทขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในส่วนของคน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และ การจัดการ (Management) โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณรัฐบาลตามแนวทางการจัดทำงบประมาณโครงสร้างแผนงาน ตามยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจึงมีแนวคิดในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่กระจายงบประมาณลงสู่พื้นที่ในลักษณะที่เป็นบูรณาการ 3 มิติ (Function/Agenda/Area)เน้นการทำงานแบบประชารัฐและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สนองต่อการปฏิรูประบบราชการจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการ เน้นการเขียนแผนงาน/โครงการซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของราชการส่วนภูมิภาคให้บรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ให้บุคลากรในระดับหัวหน้างานมีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ มีแนวคิด แสวงหาวิธีการใหม่ๆที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยผู้ฝึกอบรมประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจำนวน 50 คน

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการ เปิดอบรมวันที่ 18-25 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มพัฒนาบุคลากรกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโทร.0-2209-3587-9


Latest Press Release

ภาพข่าว: ฮาริโอะ คาเฟ่ เอาใจคนทำงานแบบ Work from Home จัดส่งกาแฟชุดพิเศษให้ฟินถึงที่ พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 20 % สำหรับอุปกรณ์การชงแบบให้ฟินเองที่บ้าน

ฮาริโอะ คาเฟ่ (Hario Cafe Bangkok) ร้านกาแฟ Specialty Coffee & Slow Bar ร่วมสนับสนุนลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการเปิดให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่ม และเบเกอรี่แบบนำกลับบ้านได้เท่านั้น รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการดูแลสถานที่ อุปกรณ์...

อธิการบดีจุฬาฯ เน้นปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ติดเชื้อ พร้อมสร้างนวัตกรรมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อแก้ปัญหา COVID-19

ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งสารถึงประชาคมจุฬาฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายนนี้ เพื่อขอบคุณและให้ขวัญกำลังใจอันสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19...

ไทยได้รับการจัดอันดับสูงขึ้นจากดัชนีการจัดอันดับการคุ้มครองสัตว์ อย่างไรก็ตามยังมีบางวาระที่ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในกลุ่ม 50 ประเทศทั่วโลกตามการจัดอันดับของ ดัชนีการจัดอันดับการคุ้มครองสัตว์ (Animal Protection Index: API) ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่จัดทำโดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection)...

คอร์สออนไลน์จาก DIGITORY เรียนเทคนิคปั้น Content ให้เป็นเงินบนโซเชียลมีเดีย!

หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมบางเพจทำ Content ออกมาแล้วได้รับ Engagement (Like, Comment, Share) สูงมาก เราจำเป็นต้องซื้อโฆษณาอย่างเดียวเสมอไปหรือไม่ ซึ่งคำตอบคือ “ไม่เสมอไป” เพราะ Content ที่ดีจะเป็นตัวช่วยทำให้เพจของคุณถูกบอกต่อได้แบบ Organic...

ภาพข่าว: SCN สนับสนุนหน้ากากผ้าฝีมือจากทัณฑสถานหญิงกลาง

แม้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 แพร่กระจายหนักทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ มีโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้ามัสลิน 2 ชั้น จากทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร...

Related Topics