รมช.กษ. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ติดตามการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลตามศาสตร์พระราชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 09:56
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลตามศาสตร์พระราชา ณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่โดยมีเป้าหมายพื้นที่บ้านสองธารเป็นพื้นที่นำร่องพร้อมรับฟังรายงานสรุปจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 9 เข้าติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปผลจากการจัดประชุมร่วมกับเกษตรกรบ้านสองธาร พบความจำเป็นที่จะต้องจัดระบบการเข้าดำเนินงานในพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ กว่า 20 หน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกิจกรรมของชุมชนซึ่งยังคงยึดรูปแบบการ "เอามื้อสามัคคี" โดยชาวบ้าน 13 รายที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการหมุนเวียนช่วยเหลือกันทำงานในพื้นที่แปลงของแต่ละคนโดยไม่ต้องมีค่าตอบแทน ฟื้นวิถีวัฒนธรรมชุมชน สร้างสังคมเอื้อเฟื้อ ภาครัฐจึงต้องจัดระบบการเข้าหนุนตามภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้อง ทำให้เกิดการบูรณาการกันทำงาน เรียงลำดับจากการจัดการดิน น้ำ สร้างอาชีพและสร้างเครือข่าย ปัจจุบันมีเกษตรกรในตำบลอื่นๆ ของ อ.แม่แจ่มแสดงความจำนงเข้าร่วมเพิ่มอีก 94 ราย

นายวิวัฒน์ กล่าวถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการว่า ต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก แต่ต้องเติมความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมต่อพื้นที่ลงไป หากช่วยกันพัฒนาให้เกษตรกรเพียง 1 รายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบที่สามารถฟื้นคืนสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำได้ด้วย เขาก็จะเป็นคนถ่ายทอดต่อไปยังเกษตรกรคนอื่นๆ ที่สนใจ วิธีนี้ที่สำคัญคือต้องให้เกิดการระเบิดจากข้างใน โดยอาศัยกระบวนการอบรมบ่มเพาะที่แม่นยำ และการติดตามหนุนเสริมแบบบูรณาการ ด้วยการพาลงทำในพื้นที่และจัดการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ไม่ต่างคนต่างทำมีเป้าหมายที่เกษตรกรเป็นหลัก หากติดขัดระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายด้านใดก็ร่วมกันหาทางแก้ไข ที่บ้านสองธารมีนายอำเภอแม่แจ่มเป็นแกนนำ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนเสริม หน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงเกษตรร่วมบูรณาการ เช่น กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปแก้ไขปัญหาดิน กรมชลประทานแก้เรื่องน้ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์เจรจาธนาคารเจ้าหนี้ เพราะหนี้สินที่หมู่บ้านนี้ 53 ครัวเรือนมีมากถึง 25 ล้านบาทถ้าไม่ปลดล็อกตรงนี้ก็เดินต่อยาก ถ้าทุกฝ่ายร่วมกันเดินตามศาสตร์พระราชาก็เชื่อมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาได้ ข้าราชการต้องช่วยกันมองภาพใหญ่ให้ชัดแต่เวลาลงมือทำ ทำเล็กๆ เพียง 1 รายให้ชัดเจนก่อน

โครงการสร้างต้นแบบพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการพื้นที่บ้านสองธาร เป็นหนึ่งในโมเดลนำร่องของพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตัวอย่างการจัดการลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำต้นแบบ ปิง ยม น่าน ป่าสักและลุ่มน้ำย่อยสโมง (ลุ่มน้ำปราจีน) ของกระทรวงเกษตร โดยมีกรมต่างๆ ของกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการประสานงานภาคีต่างๆ ร่วมแก้ไขปัญหาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ผ่านกลไกการบูรณาการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กลไกการประสานงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 7 ภาคส่วน 2) กลไกการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3) กลไกการติดตาม กระตุ้น หนุนเสริม 4) กลไกการจัดการองค์ความรู้ 5)กลไกการสื่อสารสังคม ซึ่งเป็นกลไกการมีส่วนร่วมจากข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองนำสู่การปฏิบัติคาดว่าจะเกิดโมเดลการทำงานแบบบูรณาการอย่างเห็นผลในปีนี้


Latest Press Release

รวมพลังจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนสู่คนไทย

"ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระองค์อยากเห็นปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดีและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ในกรุงเทพฯ...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ด้านพ่อค้าทยอยนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดด้วย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับลดลง จากหาบละ 576 บาท เป็นหาบละ 549 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562...

วิสซ์ดอมโซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี เดินหน้าสนับสนุนนาย ณภัทร แบรนด์แอมคนล่าสุด เปิดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

หลังจากวิซส์ดอม โซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี (Whizdom Society by MQDC) เปิดตัว วิสซ์ดอมแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ (Whizdom Brand Ambassador) นาย- ณภัทร เสียงสมบุญ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ล่าสุดวิสซ์ดอมได้ให้การสนับสนุนงานนิทรรศการภาพถ่ายของแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนดัง...

มาเรียม กระตุกจิตสำนึก คน ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

การแถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ซึ่งมีสภาพภายนอกพบรอยขูดขีด ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ แพนหาง...

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติหลากเมนู ที่ฟาโวล่าบรันช์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ชวนคุณมาอิ่มอร่อยกับมื้อสายวันอาทิตย์ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ฟาโวล่าบรันช์ ลิ้มลองอาหารนานาชาติหลากหลายเมนู เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอาหารทะเล อาทิ ล็อบสเตอร์ หอยนางรม ปูม้า อีกทั้งอาหารอิตาเลียนรสชาติต้นตำรับ...

Related Topics