รมช.กษ. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ติดตามการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลตามศาสตร์พระราชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 09:56
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลตามศาสตร์พระราชา ณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่โดยมีเป้าหมายพื้นที่บ้านสองธารเป็นพื้นที่นำร่องพร้อมรับฟังรายงานสรุปจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 9 เข้าติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปผลจากการจัดประชุมร่วมกับเกษตรกรบ้านสองธาร พบความจำเป็นที่จะต้องจัดระบบการเข้าดำเนินงานในพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ กว่า 20 หน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกิจกรรมของชุมชนซึ่งยังคงยึดรูปแบบการ "เอามื้อสามัคคี" โดยชาวบ้าน 13 รายที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการหมุนเวียนช่วยเหลือกันทำงานในพื้นที่แปลงของแต่ละคนโดยไม่ต้องมีค่าตอบแทน ฟื้นวิถีวัฒนธรรมชุมชน สร้างสังคมเอื้อเฟื้อ ภาครัฐจึงต้องจัดระบบการเข้าหนุนตามภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้อง ทำให้เกิดการบูรณาการกันทำงาน เรียงลำดับจากการจัดการดิน น้ำ สร้างอาชีพและสร้างเครือข่าย ปัจจุบันมีเกษตรกรในตำบลอื่นๆ ของ อ.แม่แจ่มแสดงความจำนงเข้าร่วมเพิ่มอีก 94 ราย

นายวิวัฒน์ กล่าวถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการว่า ต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก แต่ต้องเติมความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมต่อพื้นที่ลงไป หากช่วยกันพัฒนาให้เกษตรกรเพียง 1 รายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบที่สามารถฟื้นคืนสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำได้ด้วย เขาก็จะเป็นคนถ่ายทอดต่อไปยังเกษตรกรคนอื่นๆ ที่สนใจ วิธีนี้ที่สำคัญคือต้องให้เกิดการระเบิดจากข้างใน โดยอาศัยกระบวนการอบรมบ่มเพาะที่แม่นยำ และการติดตามหนุนเสริมแบบบูรณาการ ด้วยการพาลงทำในพื้นที่และจัดการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ไม่ต่างคนต่างทำมีเป้าหมายที่เกษตรกรเป็นหลัก หากติดขัดระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายด้านใดก็ร่วมกันหาทางแก้ไข ที่บ้านสองธารมีนายอำเภอแม่แจ่มเป็นแกนนำ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนเสริม หน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงเกษตรร่วมบูรณาการ เช่น กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปแก้ไขปัญหาดิน กรมชลประทานแก้เรื่องน้ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์เจรจาธนาคารเจ้าหนี้ เพราะหนี้สินที่หมู่บ้านนี้ 53 ครัวเรือนมีมากถึง 25 ล้านบาทถ้าไม่ปลดล็อกตรงนี้ก็เดินต่อยาก ถ้าทุกฝ่ายร่วมกันเดินตามศาสตร์พระราชาก็เชื่อมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาได้ ข้าราชการต้องช่วยกันมองภาพใหญ่ให้ชัดแต่เวลาลงมือทำ ทำเล็กๆ เพียง 1 รายให้ชัดเจนก่อน

โครงการสร้างต้นแบบพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการพื้นที่บ้านสองธาร เป็นหนึ่งในโมเดลนำร่องของพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตัวอย่างการจัดการลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำต้นแบบ ปิง ยม น่าน ป่าสักและลุ่มน้ำย่อยสโมง (ลุ่มน้ำปราจีน) ของกระทรวงเกษตร โดยมีกรมต่างๆ ของกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการประสานงานภาคีต่างๆ ร่วมแก้ไขปัญหาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ผ่านกลไกการบูรณาการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กลไกการประสานงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 7 ภาคส่วน 2) กลไกการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3) กลไกการติดตาม กระตุ้น หนุนเสริม 4) กลไกการจัดการองค์ความรู้ 5)กลไกการสื่อสารสังคม ซึ่งเป็นกลไกการมีส่วนร่วมจากข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองนำสู่การปฏิบัติคาดว่าจะเกิดโมเดลการทำงานแบบบูรณาการอย่างเห็นผลในปีนี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบรางวัลใหญ่รถยนต์ ให้ผู้โชคดีที่ชอปในงาน COMMART WORK 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน COMMART WORK 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในแคมเปญ COMMART BIG BONUS โดยนายมนู...

ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน บริจาคชุดชั้นใน มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

นางจินดาภรณ์ วรากรสิทธิชัย ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา พร้อมด้วย นางสาวละออง พุทสิไทย ผู้จัดการแผนกงานขาย บริจาคชุดชั้นในจำนวน 200 ตัว ให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี...

คาลเท็กซ์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ประจำปี 2561

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์...

ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0

รศ.นพ.โศภณ นภาธร (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality...

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับพนักงานนวดไทย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย และผู้ที่ต้องการจะทำงานด้านการนวดไทย โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหัวไทร...

Related Topics