วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน ก้าวไปด้วยกัน...สู่อุตสาหกรรม 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 15:08
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--Brainasia Communication

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท.ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวไปด้วยกัน...สู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมี รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทยและรศ.ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย, ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, วันชัย จิรพฤกษ์ภิญโญ, ชยุตม์ กฤษอร่ามเรืองและทรงพล เทอดรัตนเกียรติ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่คุณภาพ ประสิทธิภาพ เสริมศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนสนองตอบความต้องการของตลาดที่แตกต่าง ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นหนึ่งในกลไกร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอนาคตไทยแลนด์ 4.0 โดยมีผู้ประกอบการและบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน ณ.ห้องประชุม อาคาร วสท. รามคำแหง 39

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. กล่าวว่า อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เป็นการปฎิรูปอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เน้นนวัตกรรม การปรับเปลี่ยนใหม่ๆ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับความต้องการใหม่ๆ ที่ตลาดและสังคมคาดหวังในปัจจุบันและอนาคต หากย้อนกลับไปในอดีต การฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกอุตสาหกรรม 1.0 ยุคการผลิตด้วยเครื่องจักรกลไอน้ำทุ่นแรงงานคน/สัตว์ จากนั้นเป็นอุตสาหกรรม 2.0 ยุคแห่งการผลิตแบบ ที่สินค้าผลิตเหมือนกันในปริมาณมาก การคิดค้นมอเตอร์ไฟฟ้า/พลังงานไฟฟ้า เพื่อทดแทนเครื่องจักรกลไอน้ำผลิตสินค้าที่เร็วขึ้น ต่อมาพัฒนาเป็น อุตสาหกรรม 3.0 ยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดิจิทัล/หุ่นยนต์ การผลิตทุกอย่างเริ่มอัตโนมัติมากขึ้นทำงานซ้ำๆ ได้ดี มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานทดแทนแรงงานมนุษย์ จนมาถึงโลกยุคดิจิทัล ซึ่งตัวที่ผลักดันได้ชัดเจนที่สุดให้เกิด 4.0 ขึ้นมาคือ อินเทอร์เน็ตและคลาวด์ เร่งให้เกิดอุตสาหกรรม 4.0 การผลิตด้วยการนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตระหว่างเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆละเอียดขึ้นแบบที่มนุษย์ไมสามารถผลิตได้ เป็นการรวมพลังระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมเครื่องจักรให้เครื่องจักรสื่อสารข้อมูลกันเอง

เทคโนโลยี 4 อย่างที่มีบทบาทสูง ได้แก่ เทคโนโลยีอัตโนมัติ-หุ่นยนต์, เทคโนโลยีดิจิทัล,เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีเคมี ประเภทของการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์,นวัตกรรมการผลิตและระบบนวัตกรรม โดยมีระดับของนวัตกรรม มีทั้งนวัตกรรมบางส่วนและนวัตกรรมทุกส่วน การพัฒนานวัตกรรมเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์แสวงหาหัวข้อเป็นโครงการ, ออกแบบพัฒนาและทดลองต้นแบบ, ปฎิบัติการสู่นวัตกรรมนำมาสู่ผลลัพธ์จนเป็นสินทรัพย์ใหม่ ในด้านคุณค่าและผลประโยชน์ของนวัตกรรมจะนำมาซึ่งมูลค่าธุรกิจเชิงพาณิชย์การตลาด คุณค่าต่อสังคมการยอมรับและสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติได้มีการทำแบบทดสอบ ช่องทางการพัฒนานวัตกรรมและและการประเมินผลการพัฒนา

รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กล่าวว่า สำหรับ IMS CEN 16555 (Innovation Management System: IMS) เป็นระบบบริหารจัดการนวัตกรรม ในมาตรฐานของยุโรป CEN 16555 ได้ให้คำนิยามและความหมายของนวัตกรรม (Innovation) ว่าเป็น การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กระบวนการใหม่ วิธีการจัดการองค์กรแบบใหม่ทั้งในทางธุรกิจ และวิธีการทางการตลาด พร้อมไปกับการกำหนดกระบวนการเพื่อที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ระบบการจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐานของยุโรปนี้ เป็นแนวทางที่ทำให้ทุกคนในองค์กรจะต้อง ทำความเข้าใจกับบริบทขององค์กร จัดทำระบบการนำและการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง การวางแผนเพื่อให้เกิดความสำเร็จด้านนวัตกรรม การบ่งชี้และผลักดันปัจจัยขับเคลื่อนและปัจจัยเกื้อหนุนทางนวัตกรรม การพัฒนากระบวนการจัดการเชิงนวัตกรรม การประเมินและการปรับปรุงสมรรถนะของระบบการจัดการนวัตกรรม ทำความเข้าใจถึงเทคนิควิธีการและการใช้มันในการจัดการนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีเวิร์คช๊อปการพัฒนาและประเมิน IMS ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่างจากนวัตกรรมของ CPF

การพัฒนาคนและปรับทักษะของแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นเรื่องสำคัญ ประเทศที่จริงจังกับการก้าวไปสู่ยุค 4.0 ต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงพยายามสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาทักษะของแรงงาน (Skill Development Ecosystem) เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานมีช่องทางในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองตามที่ต้องการ ซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม


Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics