สศอ. พัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เผยเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือ ใช้ง่าย ทันสมัย และครบวงจรที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 2, 2018 13:22
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging Intellingence Unit ปี 2561 เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาให้มีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย ทันสมัย และครบวงจรที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย โดยอัพเดทข้อมูล ข่าวสาร รายงานสถานการณ์และการวิเคราะห์ที่เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมฐานข้อมูลใหม่ๆ ทั้งฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ฐานข้อมูลหนังสือที่น่าสนใจ พัฒนาระบบให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงง่าย ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android

นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยในงานสัมมนาหัวข้อ Packaging Intelligence Seminar on "Update เทคโนโลยีและงานวิจัยสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและผลิตผลการเกษตร" ภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging Intelligence Unit เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ว่าต้องยอมรับว่าการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สร้างแรงกระเพื่อมและสร้างแรงสั่นสะเทือน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็เป็นทั้งโอกาสและวิกฤตที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาตัวเอง ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการที่ปรับตัวไม่ทัน โอกาสในการเดินต่อในยุคที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อาจสะดุดหรือจบลง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้บริโภค สศอ. จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรม หรือ Intelligence Unit เพื่อเป็นระบบข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมสำคัญต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกคือ ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging Intellingence Unit) ซึ่ง สศอ. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จับมือร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความทันสมัย เชื่อถือได้ และเดินหน้าพัฒนาระบบให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้ข้อมูลได้ง่าย

สำหรับโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีการดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาฐานข้อมูล Packaging Intelligence Unit ให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของ สศอ. ประกอบด้วย หมวดข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลการออกแบบ ข้อมูลการผลิตจำหน่ายในประเทศ ข้อมูลการนำเข้าส่งออก ข้อมูลมาตรฐาน/ข้อตกลง/กฎระเบียบต่าง ๆ ข้อมูล Supply Chain ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ข้อมูลในรูปมัลติมีเดีย ข้อมูลหนังสือที่น่าสนใจ รายงานสถานการณ์และการวิเคราะห์ รายงานสภาวะอุตสาหกรรม รายงานพิเศษ รายงานการศึกษาเชิงลึก ข่าวสารต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และมีการพัฒนาระบบการแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง packaging.oie.go.th ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และจากระบบต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟนผ่านระบบ IOS และ Android เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐได้มีข้อมูลในการวางนโยบายและกำหนดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ภาคการศึกษามีเครื่องมือสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนผู้ประกอบการผลิตและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้มีข้อมูลในการวางแผนประกอบการดำเนินธุรกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและการค้ายุคใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นายอิทธิชัย กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนอในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตผลการเกษตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักที่สำคัญของประเทศ และเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การพัฒนาวัสดุ high barrier บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับไมโครเวฟในปัจจุบัน รวมถึงเนื้อหางานวิจัยเชิงนวัตกรรมทางการบรรจุเพื่อยืดอายุอาหาร กระบวนการและเทคโนโลยีการบรรจุในปัจจุบันที่จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร และทิศทางการตลาดของบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลเกษตรของไทย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถต่อยอดแนวคิด กำหนดแผนการผลิต และยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตผลการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"เนื่องจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจ สามารถใช้เป็นดัชนีเพื่อบ่งชี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยทางอ้อมได้ ในฐานะอุตสาหกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ผลิตผลการเกษตรและเครื่องดื่ม ประกอบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยมีความสามารถและศักยภาพในการผลิตสูง มีเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับแนวหน้าในแทบจะทุกประเภทกระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ โดยในปี 2561 คาดว่าตลาดบรรจุภัณฑ์ไทยจะมีการขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4 ถึง 5 จากการเติบโตตามแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายตัวของการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากโครงการฯ จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร น่าเชื่อถือ ทันสมัย และทันเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะช่วยให้ภาค อุตสาหกรรมของไทยได้รับทราบข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัยและทันท่วงที เป็นการส่งเสริม สร้างจุดแข็ง และการมีบทบาทในการเป็นผู้นำสำหรับเวทีการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้นำสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาค ทั้งนี้ สศอ. มีความเชื่อว่าการตามทันข่าวสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีความทันสมัยและรอบด้าน หรือการก้าวล้ำทางเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์จะสามารถส่งเสริมให้การก้าวเดินสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน และการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป" นายอิทธิชัยกล่าวสรุป


Latest Press Release

MACO จับมือมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างรากฐานสังคมให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านที่พร้อมเชื่อมโยงทุกการสื่อสารของลูกค้าด้วยโลเคชั่นสื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อจอดิจิตอล ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย จับมือมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย...

สแปลช พูล ปาร์ตี้ | เสาร์ 14 กันยายน 2562 โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ - สุขุมวิท 11

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 นี้ พบกับงานพูลปาร์ตี้ที่ฮอตที่สุดในกรุงเทพ กับ Splash Pool Party! เปิดความสนุกกันตั้งแต่เวลา 14.00-20.30 น. ที่ สแปลช รูฟท็อป พูล สระว่ายน้ำ ชั้น 10 โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ – สุขุมวิท 11 เตรียมชุดว่ายน้ำเริดๆ...

ผู้ว่าการ วว. ร่วมประชุมซุปเปอร์บอร์ดกระทรวง อว. นัดแรก ถกโจทย์พาไทยก้าวข้ามความท้าทาย พร้อมนำการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ดครั้งแรก โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)...

ฮั่วเซ่งฮง เอาใจคนรักปู กลับมาอีกครั้งกับ เทศกาลปูทะเล อิ่มจุใจกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม

ร้านอาหารฮั่วเซ่งฮง เอาใจคนรักปู กลับมาอีกครั้งกับ "เทศกาลปูทะเล" อิ่มจุใจกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเนื้อปูทะเลแน่น หวาน สด ในช่วงฤดูกาลที่ปูเติบโตได้เต็มที่มากที่สุด 1 ปีมีครั้งเดียว คัดสรรเมนูความสุข พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณแล้วในราคาสุดคุ้ม...

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล คว้ามาตรฐาน MusiQuE แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนมาตรฐานศาสตร์ดนตรีของไทยเทียบชั้นนานาชาติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรโดย "MusiQuE" สถาบันด้านการรับรองคุณภาพหลักสูตรดนตรีของยุโรป นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ...

Related Topics