ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ 3 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday July 4, 2018 15:42
กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ 3 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งที่ 3 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อการระดมทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน" (Mobilizing Finance for Infrastructure: Innovation and Collaboration) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการของไทยได้มีถ้อยแถลงถึงบทบาทที่แข็งขันของ AIIB ในการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วกว่า 12 ประเทศ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับแต่เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2559 นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการสนับสนุนการระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านนโยบายส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) ของไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดตั้ง ถ้อยแถลงดังกล่าวยังได้เน้นย้ำความสำคัญของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จะมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจจากความเชื่อมโยงดังกล่าว และยังเชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เสนอแนะให้ AIIB ขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้มีการพัฒนาแนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมความยั่งยืนของการระดมทุนเพื่อความสำเร็จในระยะยาวของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ในการสัมมนาของผู้ว่าการ AIIB ภายใต้หัวข้อ "Mobilizing Finance for Infrastructure"ได้กล่าวถึงจำนวนเงินทุนที่ต้องใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทวีปเอเชียว่ามีจำนวนสูงถึงประมาณ 1.3

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งรัฐบาลและธนาคารเพื่อการพัฒนาในระดับพหุภาคี (Multilateral Development Banks: MDBs) สามารถสนับสนุนได้เพียงครึ่งหนึ่งของเงินจำนวนดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว โดยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง กรอบทางด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่แข็งแกร่ง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และการสร้างความพร้อมของโครงการให้น่าลงทุนสำหรับภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่อาจมีผลให้เงินทุนไหลออกจากภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของการระดมทุนจากภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ AIIB ยังได้เรียกร้องให้ภาครัฐของประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในการเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฏิบัติการ

3. การหารือโต๊ะกลมของผู้ว่าการ AIIB ภายใต้หัวข้อ "Leveraging Finance for Asia's Infrastructure" ได้มีการหารือ 3 หัวข้อ ได้แก่ การระดมทุนเพื่อการขนส่ง การระดมทุนเพื่อการสร้างเมืองยั่งยืน และการระดมทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานจากภาคเอกชน โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกล่าวถ้อยแถลงในแต่ละด้าน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนในภาคการขนส่ง ระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ข้อริเริ่ม BRI เป็นต้น ราชอาณาจักรเดนมาร์กให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับประชาชน สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกและ AIIB ในการแบ่งปันประสบการณ์และใช้ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการระดมทุนจากภาคเอกชน

4. ในการประชุมประจำปีของผู้ว่าการ AIIB ครั้งที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าการจากประเทศสมาชิกต่าง ๆ รวม 64 ประเทศ และฝ่ายบริหารของ AIIB ซึ่งนำโดยนาย Jin Liqun ประธาน AIIB ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ AIIB รับรองรายงานประจำปี 2560 งบการเงินประจำปี 2561 และ

ผลการเลือกตั้งกรรมการ AIIB ชุดใหม่ รวมทั้งเห็นชอบให้สาธารณรัฐเลบานอนเข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของ AIIB ซึ่งถือเป็นสมาชิกลำดับที่ 87

5. การหารือเวที Asian Infrastructure Forum Workshop ซึ่ง AIIB จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานจริงในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีการหารือที่สำคัญ ภายใต้หัวข้อ Building Infrastructure for Asian Cities ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของทวีปเอเชียในศตวรรษที่ 21 การแก้ปัญหาที่ท้าทายสำหรับการพัฒนาเมือง และการสัญจรในเมือง และหัวข้อ Advancing Together: ASEAN Infrastructure Development ซึ่งมีการหารือถึงการเพิ่มความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้เข้าร่วมหารือได้กล่าวถึงความสำคัญของความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมโยงทางการเงิน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพ อีกทั้งยังเห็นว่าภูมิภาคอาเซียนควรเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณชายแดนระหว่างประเทศ และควรลดการกระจุกตัวของความเจริญในเมืองหลวงไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังเห็นว่ารัฐบาลควรสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนให้สามารถร่วมดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานได้จริงในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก โดยราชรัฐลักเซมเบิร์กจะเป็นเจ้าภาพ

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3376

Latest Press Release

การประชุมสุดยอด Knowledge Summit ประจำปี 2561 เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

มูลนิธิ Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ประกาศว่า การประชุมสุดยอด Knowledge Summit ครั้งที่ 5 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วในขณะนี้ ผ่านทางเว็บไซต์...

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

Related Topics