ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ 3 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday July 4, 2018 15:42
กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ 3 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งที่ 3 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อการระดมทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน" (Mobilizing Finance for Infrastructure: Innovation and Collaboration) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการของไทยได้มีถ้อยแถลงถึงบทบาทที่แข็งขันของ AIIB ในการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วกว่า 12 ประเทศ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับแต่เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2559 นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการสนับสนุนการระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านนโยบายส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) ของไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดตั้ง ถ้อยแถลงดังกล่าวยังได้เน้นย้ำความสำคัญของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จะมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจจากความเชื่อมโยงดังกล่าว และยังเชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เสนอแนะให้ AIIB ขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้มีการพัฒนาแนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมความยั่งยืนของการระดมทุนเพื่อความสำเร็จในระยะยาวของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ในการสัมมนาของผู้ว่าการ AIIB ภายใต้หัวข้อ "Mobilizing Finance for Infrastructure"ได้กล่าวถึงจำนวนเงินทุนที่ต้องใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทวีปเอเชียว่ามีจำนวนสูงถึงประมาณ 1.3

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งรัฐบาลและธนาคารเพื่อการพัฒนาในระดับพหุภาคี (Multilateral Development Banks: MDBs) สามารถสนับสนุนได้เพียงครึ่งหนึ่งของเงินจำนวนดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว โดยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง กรอบทางด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่แข็งแกร่ง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และการสร้างความพร้อมของโครงการให้น่าลงทุนสำหรับภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่อาจมีผลให้เงินทุนไหลออกจากภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของการระดมทุนจากภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ AIIB ยังได้เรียกร้องให้ภาครัฐของประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในการเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฏิบัติการ

3. การหารือโต๊ะกลมของผู้ว่าการ AIIB ภายใต้หัวข้อ "Leveraging Finance for Asia's Infrastructure" ได้มีการหารือ 3 หัวข้อ ได้แก่ การระดมทุนเพื่อการขนส่ง การระดมทุนเพื่อการสร้างเมืองยั่งยืน และการระดมทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานจากภาคเอกชน โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกล่าวถ้อยแถลงในแต่ละด้าน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนในภาคการขนส่ง ระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ข้อริเริ่ม BRI เป็นต้น ราชอาณาจักรเดนมาร์กให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับประชาชน สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกและ AIIB ในการแบ่งปันประสบการณ์และใช้ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการระดมทุนจากภาคเอกชน

4. ในการประชุมประจำปีของผู้ว่าการ AIIB ครั้งที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าการจากประเทศสมาชิกต่าง ๆ รวม 64 ประเทศ และฝ่ายบริหารของ AIIB ซึ่งนำโดยนาย Jin Liqun ประธาน AIIB ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ AIIB รับรองรายงานประจำปี 2560 งบการเงินประจำปี 2561 และ

ผลการเลือกตั้งกรรมการ AIIB ชุดใหม่ รวมทั้งเห็นชอบให้สาธารณรัฐเลบานอนเข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของ AIIB ซึ่งถือเป็นสมาชิกลำดับที่ 87

5. การหารือเวที Asian Infrastructure Forum Workshop ซึ่ง AIIB จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานจริงในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีการหารือที่สำคัญ ภายใต้หัวข้อ Building Infrastructure for Asian Cities ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของทวีปเอเชียในศตวรรษที่ 21 การแก้ปัญหาที่ท้าทายสำหรับการพัฒนาเมือง และการสัญจรในเมือง และหัวข้อ Advancing Together: ASEAN Infrastructure Development ซึ่งมีการหารือถึงการเพิ่มความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้เข้าร่วมหารือได้กล่าวถึงความสำคัญของความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมโยงทางการเงิน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพ อีกทั้งยังเห็นว่าภูมิภาคอาเซียนควรเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณชายแดนระหว่างประเทศ และควรลดการกระจุกตัวของความเจริญในเมืองหลวงไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังเห็นว่ารัฐบาลควรสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนให้สามารถร่วมดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานได้จริงในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก โดยราชรัฐลักเซมเบิร์กจะเป็นเจ้าภาพ

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3376

Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics