CITC จัดงานThe 4th CITC Regional Conference 2018 ระดมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกประชุมแก้ปัญหาโลกร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 20, 2018 12:58
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--แกรนด์ทริปเปิ้ลที

CITC จัดงาน"The 4th CITC Regional Conference 2018" ระดมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกประชุมแก้ปัญหาโลกร้อน ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ระดมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมสัมมนาวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชู3 แนวทางหลัก กลไกด้านการเงิน การพัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนาขีดความสามารถพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อย 20-25% ภายในปี พ.ศ. 2573

(วันที่ 17 ก.ค. 2561 กรุงเทพฯ)ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) จัดสัมมนาวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"The 4th CITC Regional Conference 2018"ภายใต้หัวข้อ "Accelerating the Paris Agreement Implementation Through Climate Finance, Technology and Capacity Building" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ณโรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก นายเยน ลาดชินกี้ ผู้แทนศูนย์ความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายโยชิโนริ สุกะ เลขานุการ เอกสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและนางสาวโลวิต้า แรมกุททิ รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติชาติประจำประเทศไทยร่วมในพิธี

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงและจำเป็นต้องมีมาตรการรับมือปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล

"ภายใต้ความตกลงปารีสเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่จะพยายามควบคุมการเพิ่มขี้นของอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ต้องอาศัยกลไกการที่สำคัญ 3 ด้านได้แก่ 1.กลไกด้านการเงิน (Finance) คือการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงานเพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Technology development and transfer) และ 3. การพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity building) เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนก็ยังมีข้อจำกัดในทั้ง 3 ด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาขีดความสามารถ

ในส่วนของประเทศไทยเองได้ตระหนักถึงเรื่องนี้และได้มีการวางแผนด้านการพัฒนาศักยภาพอยู่ในแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)และ ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ ในการนำพาประเทศไทยให้บรรลุถึงเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อย 20-25% ภายในปี พ.ศ. 2573" ดร.วิจารย์ กล่าว

นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอบก. จึงได้จัดตั้งศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) เมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทั้ง ภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ในประเทศไทยและประเทศอาเซียน กว่า 280 หน่วยงาน

"หนึ่งกลไกที่สำคัญคือความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา กับ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อการบรรลุข้อตกลงปารีส ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ประเทศต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ อาทิ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ศูนย์ความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC-RCC) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ตลอดจนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MONRE) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

โดยภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ "ความร่วมมือในภูมิภาคเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อกระตุ้นการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ"(Regional collaboration on capacity building to boost climate actions) "การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อโลกร้อนและโครงการการเงินสำหรับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ" (Accessing climate funds and financial schemes for climate actions) "การวิจัย พัฒนาและการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" (R&D and Technology capacity building for climate change mitigation and adaptation)เป็นต้น

"การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ในการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนแผนการที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก (NCDs) เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายภายใต้ความตกลงปารีสอย่างเป็นรูปธรรม"นางประเสริฐสุข กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics