SPU: Dynamic University ระดมสมองพัฒนาหลักสูตรการศึกษามุ่งผลลัพธ์ Outcome Based Education แบบผสมศาสตร์การสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 23, 2018 11:51
กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Dynamic University ระดมสมองคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุน ร่วมกันจัดการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งหวังผลลัพธ์ (Outcome Based Education) แบบผสมผสานศาสตร์การสอน สู่การผลิตบัณฑิตคุณภาพตอบโจทย์ Thailand 4.0

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกับสำนักงานวิชาการ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์(Outcome Based Education) แบบผสมผสานศาสตร์การสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมร่วมซักถามและวิพากษ์จากผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษาพร้อมทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแนะนำวิธีการ "การออกแบบ Program Learning Outcome (PLO) ของหลักสูตร" ณ โรงแรมริเวอร์เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า เป้าหมายและยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี 2561-2565) คือ การมุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะต่างๆ ในการทำงานที่จำเป็นให้กับผู้เรียน อาทิ ทักษะทางความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข และความรู้ ความสามารถที่จะพัฒนาประเทศให้คงอยู่และมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องใช้หลักการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education)

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของรูปแบบในอนาคต โดยต้องมีการออกแบบและวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการสร้างคุณสมบัติดังกล่าว การออกแบบหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ผู้จัดทำจะต้องตระหนักถึง เพื่อให้การผลิตบัณฑิตที่ทันสมัย สอดคล้องกับอาชีพที่ผู้ประกอบการต้องการในอนาคต โดยจะต้องมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานที่จำเป็น เพื่อพร้อมที่จะทำงานในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ตลอดจน สำนักงานวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education) แบบผสมผสานศาสตร์การสอน ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำและออกแบบหลักสูตร อาทิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา ตลอดจนอาจารย์ผู้สอน สามารถออกแบบและจัดทำหลักสูตร ตามแนวคิด หลักการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) แบบผสมผสานศาสตร์การสอน และสามารถขยายผลไปสู่การออกแบบหลักสูตรให้มีคุณภาพ มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินหลักสูตรได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร กล่าวเพิ่มเติมว่า การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) จะเริ่มจากผู้สอนจะต้องตั้งผลลัพธ์ที่ผู้เรียนควรจะได้หรือควรจะเป็นหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าเมื่อเรียนวิชานี้จบไปแล้ว จะสามารถทำอะไรได้บ้าง จากนั้นจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งไปสู่ผลลัพธ์นั้น ซึ่งการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์จึงคู่กันกับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม (Activity-based Learning)

ผู้ที่จะพัฒนาผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน แต่คือตัวผู้เรียนเอง โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นโค้ช กระบวนการ (facilitator) ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดได้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียน (student-centered) การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์จึงเป็นแนวระนาบ ที่อาจารย์หรือโค้ช จะเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา และเรียนรู้จากนักศึกษาได้ด้วย

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์จะใช้วิธีการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรม และการลงมือปฏิบัติ (Activity-based Learning) ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem-based Learning) การเรียนรู้โดยกา

ทำโครงงาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) ซึ่งก็คือการให้โครงงานที่ทำเป็นโครงงานที่ไปบริการสังคมหรือชุมชน ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ความรู้โดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

นอกจากนี้ต้องมีการให้ผู้เรียนได้สรุปบทเรียนการเรียนรู้ (reflection) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และต้องมีการประเมินผลหรือประเมินผลลัพธ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตนเอง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบว่าวิธีการที่ใช้นั้นได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อย ก็ต้องปรับวิธีการให้ได้ผลมากขึ้นในครั้งต่อไป


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics