SPU: Dynamic University ระดมสมองพัฒนาหลักสูตรการศึกษามุ่งผลลัพธ์ Outcome Based Education แบบผสมศาสตร์การสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 23, 2018 11:51
กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Dynamic University ระดมสมองคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุน ร่วมกันจัดการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งหวังผลลัพธ์ (Outcome Based Education) แบบผสมผสานศาสตร์การสอน สู่การผลิตบัณฑิตคุณภาพตอบโจทย์ Thailand 4.0

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกับสำนักงานวิชาการ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์(Outcome Based Education) แบบผสมผสานศาสตร์การสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมร่วมซักถามและวิพากษ์จากผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษาพร้อมทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแนะนำวิธีการ "การออกแบบ Program Learning Outcome (PLO) ของหลักสูตร" ณ โรงแรมริเวอร์เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า เป้าหมายและยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี 2561-2565) คือ การมุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะต่างๆ ในการทำงานที่จำเป็นให้กับผู้เรียน อาทิ ทักษะทางความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข และความรู้ ความสามารถที่จะพัฒนาประเทศให้คงอยู่และมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องใช้หลักการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education)

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของรูปแบบในอนาคต โดยต้องมีการออกแบบและวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการสร้างคุณสมบัติดังกล่าว การออกแบบหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ผู้จัดทำจะต้องตระหนักถึง เพื่อให้การผลิตบัณฑิตที่ทันสมัย สอดคล้องกับอาชีพที่ผู้ประกอบการต้องการในอนาคต โดยจะต้องมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานที่จำเป็น เพื่อพร้อมที่จะทำงานในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ตลอดจน สำนักงานวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education) แบบผสมผสานศาสตร์การสอน ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำและออกแบบหลักสูตร อาทิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา ตลอดจนอาจารย์ผู้สอน สามารถออกแบบและจัดทำหลักสูตร ตามแนวคิด หลักการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) แบบผสมผสานศาสตร์การสอน และสามารถขยายผลไปสู่การออกแบบหลักสูตรให้มีคุณภาพ มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินหลักสูตรได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร กล่าวเพิ่มเติมว่า การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) จะเริ่มจากผู้สอนจะต้องตั้งผลลัพธ์ที่ผู้เรียนควรจะได้หรือควรจะเป็นหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าเมื่อเรียนวิชานี้จบไปแล้ว จะสามารถทำอะไรได้บ้าง จากนั้นจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งไปสู่ผลลัพธ์นั้น ซึ่งการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์จึงคู่กันกับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม (Activity-based Learning)

ผู้ที่จะพัฒนาผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน แต่คือตัวผู้เรียนเอง โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นโค้ช กระบวนการ (facilitator) ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดได้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียน (student-centered) การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์จึงเป็นแนวระนาบ ที่อาจารย์หรือโค้ช จะเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา และเรียนรู้จากนักศึกษาได้ด้วย

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์จะใช้วิธีการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรม และการลงมือปฏิบัติ (Activity-based Learning) ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem-based Learning) การเรียนรู้โดยกา

ทำโครงงาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) ซึ่งก็คือการให้โครงงานที่ทำเป็นโครงงานที่ไปบริการสังคมหรือชุมชน ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ความรู้โดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

นอกจากนี้ต้องมีการให้ผู้เรียนได้สรุปบทเรียนการเรียนรู้ (reflection) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และต้องมีการประเมินผลหรือประเมินผลลัพธ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตนเอง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบว่าวิธีการที่ใช้นั้นได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อย ก็ต้องปรับวิธีการให้ได้ผลมากขึ้นในครั้งต่อไป


Latest Press Release

กิรเดช พร้อมลุยพีจีเอทัวร์เต็มฤดูกาล ตั้งเป้าแชมป์บนเวทีระดับโลก

"โปรอาร์ม" กิรเดช อภิบาลรัตน์ โปรกอล์ฟหนุ่มชื่อดังของไทย หวังทำผลงานได้น่าประทับใจในการลงเล่นในศึกพีจีเอทัวร์แบบเต็มตัวฤดูกาลแรก หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่ก้าวสู่การเป็นสมาชิกพีจีเอทัวร์...

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส.อ.ท. กับ ราชมงคลกรุงเทพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ" ระหว่าง...

เอ็นพีพีจี จัดงานแถลงข่าวเปิดร้าน AW Express รูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Grab Go ของ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NPPG

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และผู้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ A&W...

ภาพข่าว: เลี้ยงฉลองวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

วงศ์ชนก ชีวะศิริ จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ โดยมี วีระพจน์ อัศวาจารย์, วิม เปรมใจ และ สุภาวดี จงสถิตวุฒิธรรม มาร่วมงานฉลองครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอาหารเธียนดอง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในภาพ: (จากซ้าย) วงศ์ชนก...

ภาพข่าว: พิธีเปิดเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) โดยมี "นายราเชนทร์ พจนสุนทร" ประธานกรรมการสถาบัน และ "นางดวงกมล...

Related Topics