SPU 5.0! ม.ศรีปทุม เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต ศตวรรษที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 23, 2018 11:26
กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้า SPU 5.0 ขับเคลี่อนการจัดการเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน แบบ WIL เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตคุณภาพศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษา Thailand 4.0

สำนักงานวิชาการ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(WIL) เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21" จำนวน 3 วัน เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL (Work Integrated Learning) คือ การผสมกลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน อาจอยู่ในรูปของการศึกษาวิจัยการฝึกงาน สหกิจศึกษาการทำงานเพื่อสังคม การทำงานในสถานประกอบการ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ยกระดับคุณภาพบัณฑิตศตวรรษที่21 ตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษา Thailand 4.0 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า จากนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี 2561-2565) รัฐบาลมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่จะเพิ่มระดับการแข่งขันกับประเทศต่างๆ โดยมุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งให้ความสำคัญกับสถานประกอบการมาร่วมจัดการสอน และร่วมประเมินผล เพื่อให้ได้คนตรงกับความต้องการ และสามารถรับเข้าทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบ

โดยเฉพาะอาชีพอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Cure) ซึ่งนำไปสู่โครงการ "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" ที่มุ่งปรับรูปแบบการศึกษาเพื่อสร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ที่ตอบโจทย์เฉพาะของสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่สนองตอบต่อเป้าหมายหลักของรัฐบาล

อันได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม,อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ , อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ,อุตสาหกรรมดิจิทัล , อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

อาจารย์วารุณี บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ที่มีหลายรูปแบบมากมายหลายวิธี แต่ละวิธีสอนเหมาะสมกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชานั้นๆที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบ Pre-course Experience รูปแบบ Job shadowing รูปแบบ Sandwich Course หรือรูปแบบสหกิจศึกษา หากผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะการทำงานแก่ผู้เรียน

ด้วยตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สำนักงานวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(WIL) ขึ้น

เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(WIL) และสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL ที่เหมาะสมกับหลักสูตร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะและสำนักงานวิชาการ ให้ดำเนินการด้านวิชาการที่สอดรับกันนำไปสู่การปฎิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป


Latest Press Release

Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบและสินค้าขึ้นชื่อหลากหลายชนิด

มร.นิค ไรท์ไมเออร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฟู้ด ฮอลล์ และสายจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบและสินค้าขึ้นชื่อหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี...

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตน อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย โดยติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตามประกาศเตือนภัย อย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ...

เรื่องเล่าจากห้องสมุด กรุงศรี ออโต้ สองคุณครูนักสู้ ผู้อยู่เบื้องหลังห้องสมุดเล็กๆ แต่เปี่ยมแรงบันดาลใจ

หนังสือเล่มโปรดของคุณคืออะไร... นี่คงเป็นคำถามที่เราตอบได้แบบไม่ต้องคิด บางคนอาจจะรักสามก๊กเป็นชีวิตจิตใจ ยกให้เพชรพระอุมาเป็นนิยายในดวงใจ หรือโตมาพร้อมกับแฮร์รี่ พอตเตอร์ และผองเพื่อน แต่สำหรับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล นี่ไม่ใช่คำถามที่ง่ายเลย...

ซีอีเอ โชว์ 4 ผลงานสุดครีเอท จากวัสดุอีสาน พร้อมเปิดนิทรรศการ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน ยกระดับผู้ประกอบการอีสาน

พื้นฐานที่ดีกับการต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนสิ่งสำคัญของการพัฒนาทุกสิ่งบนโลก อย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจ การมีพื้นฐานที่ดี มีความพร้อมด้านเงินทุน วัตถุดิบและอื่น ๆ อาจเป็นความได้เปรียบในครั้งเริ่มต้น...

กนอ.นำคณะผปก.ญี่ปุ่น ชมศักยภาพพื้นที่อีอีซี เอสอีแซด ชี้ 4 แลนด์มาร์คอุตสาหกรรมที่นักลงทุนสนใจ พร้อมเตรียมพื้นที่กว่า 9.5 พันไร่ รับการลงทุน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำคณะผู้ประกอบการและนักลงทุน ภายใต้ความร่วมมือของ Japan Industrial Location Center: (JILC) จากประเทศญี่ปุ่นร่วมชมนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...

Related Topics