SPU 5.0! ม.ศรีปทุม เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต ศตวรรษที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 23, 2018 11:26
กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้า SPU 5.0 ขับเคลี่อนการจัดการเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน แบบ WIL เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตคุณภาพศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษา Thailand 4.0

สำนักงานวิชาการ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(WIL) เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21" จำนวน 3 วัน เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL (Work Integrated Learning) คือ การผสมกลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน อาจอยู่ในรูปของการศึกษาวิจัยการฝึกงาน สหกิจศึกษาการทำงานเพื่อสังคม การทำงานในสถานประกอบการ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ยกระดับคุณภาพบัณฑิตศตวรรษที่21 ตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษา Thailand 4.0 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า จากนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี 2561-2565) รัฐบาลมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่จะเพิ่มระดับการแข่งขันกับประเทศต่างๆ โดยมุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งให้ความสำคัญกับสถานประกอบการมาร่วมจัดการสอน และร่วมประเมินผล เพื่อให้ได้คนตรงกับความต้องการ และสามารถรับเข้าทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบ

โดยเฉพาะอาชีพอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Cure) ซึ่งนำไปสู่โครงการ "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" ที่มุ่งปรับรูปแบบการศึกษาเพื่อสร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ที่ตอบโจทย์เฉพาะของสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่สนองตอบต่อเป้าหมายหลักของรัฐบาล

อันได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม,อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ , อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ,อุตสาหกรรมดิจิทัล , อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

อาจารย์วารุณี บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ที่มีหลายรูปแบบมากมายหลายวิธี แต่ละวิธีสอนเหมาะสมกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชานั้นๆที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบ Pre-course Experience รูปแบบ Job shadowing รูปแบบ Sandwich Course หรือรูปแบบสหกิจศึกษา หากผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะการทำงานแก่ผู้เรียน

ด้วยตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สำนักงานวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(WIL) ขึ้น

เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(WIL) และสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL ที่เหมาะสมกับหลักสูตร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะและสำนักงานวิชาการ ให้ดำเนินการด้านวิชาการที่สอดรับกันนำไปสู่การปฎิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics