SPU 5.0! ม.ศรีปทุม เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต ศตวรรษที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 23, 2018 11:26
กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้า SPU 5.0 ขับเคลี่อนการจัดการเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน แบบ WIL เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตคุณภาพศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษา Thailand 4.0

สำนักงานวิชาการ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(WIL) เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21" จำนวน 3 วัน เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL (Work Integrated Learning) คือ การผสมกลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน อาจอยู่ในรูปของการศึกษาวิจัยการฝึกงาน สหกิจศึกษาการทำงานเพื่อสังคม การทำงานในสถานประกอบการ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ยกระดับคุณภาพบัณฑิตศตวรรษที่21 ตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษา Thailand 4.0 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า จากนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี 2561-2565) รัฐบาลมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่จะเพิ่มระดับการแข่งขันกับประเทศต่างๆ โดยมุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งให้ความสำคัญกับสถานประกอบการมาร่วมจัดการสอน และร่วมประเมินผล เพื่อให้ได้คนตรงกับความต้องการ และสามารถรับเข้าทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบ

โดยเฉพาะอาชีพอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Cure) ซึ่งนำไปสู่โครงการ "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" ที่มุ่งปรับรูปแบบการศึกษาเพื่อสร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ที่ตอบโจทย์เฉพาะของสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่สนองตอบต่อเป้าหมายหลักของรัฐบาล

อันได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม,อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ , อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ,อุตสาหกรรมดิจิทัล , อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

อาจารย์วารุณี บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ที่มีหลายรูปแบบมากมายหลายวิธี แต่ละวิธีสอนเหมาะสมกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชานั้นๆที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบ Pre-course Experience รูปแบบ Job shadowing รูปแบบ Sandwich Course หรือรูปแบบสหกิจศึกษา หากผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะการทำงานแก่ผู้เรียน

ด้วยตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สำนักงานวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(WIL) ขึ้น

เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(WIL) และสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL ที่เหมาะสมกับหลักสูตร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะและสำนักงานวิชาการ ให้ดำเนินการด้านวิชาการที่สอดรับกันนำไปสู่การปฎิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป


Latest Press Release

ผู้ร่วมจัดแสดงกว่า 25,000 รายจากทั่วโลกนำโอกาสที่ยั่งยืนมาสู่งานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 125

งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน หรือ แคนตันแฟร์ ครั้งที่ 125 ดึงดูดผู้จัดแสดงกว่า 25,000 รายครอบคลุมสินค้า 51 ประเภททั้งจากจีนและต่างประเทศมาสู่เมืองกว่างโจว สำหรับงานปีนี้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงมากถึง 1.18 ล้านตารางเมตร จะมีการจัดแสดงสินค้าใหม่ๆ...

Hangzhou City Brain ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกในงานไอซีที เอ็กซ์โป ที่ฮ่องกง

คณะผู้แทนจากรัฐบาลเมืองหางโจวได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดง Hangzhou City Brain ที่งาน International ICT Expo ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง ในระหว่างวันที่ 13-16 เมษายนที่ผ่านมา โดยนับเป็นครั้งแรกที่ Hangzhou City Brain...

ภาพข่าว: สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมจัดทำ โครงการลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่ตำบลบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี

สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมจัดทำ โครงการลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์ทาสีให้แก่ชุมชนตำบลบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี...

เกษตรฯ เดินหน้าอบรมใช้ 3 สาร สร้างครูถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและผู้รับจ้างพ่นสาร

กรมวิชาการเกษตร เคลียร์แผนอบรมกลุ่มเป้าหมายใช้สารเคมี พาราควอท ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดีเดย์อบรมครูรุ่นแรก 24 เมษายนนี้ ผนึกกำลัง 3หน่วยงานสร้างวิทยากรเดินสายอบรมเกษตรกร และผู้รับจ้างพ่นทั่วประเทศ...

วิทยากรชั้นนำธุรกิจท่องเที่ยวบรรยายพิเศษในงาน ARIVAL Asia Pacific Event in Bangkok ดันธุรกิจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

วิทยากรด้านการตลาดท่องเที่ยวภาคกิจกรรม ทัวร์ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว ร่วมเปิดประสบการณ์ชี้ประเด็นทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดิจิตอล การจัดจำหน่าย ประสบการณ์จากท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คณะวิทยากรกว่า 20...

Related Topics