ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 26, 2018 14:30
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561"ดัชนี RSI เดือนกรกฎาคม 2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริการและอุตสาหกรรม"

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ว่า "การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ"

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง อยู่ในเกณฑ์ดีที่ระดับ 91.3 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในอีก 6 เดือนข้างหน้าของภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุนในภูมิภาค เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่มากขึ้น ประกอบกับภาคการลงทุนภายในภูมิภาคที่มีแนวโน้มสดใส หลังจากรัฐบาลเร่งรัดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางถนนตามโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) สายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา สามารถเชื่อมโยงการเดินทางจากกรุงเทพและจังหวัดในภาคกลาง ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกและลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจ คาดว่าการลงทุนจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 87.9 โดยเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการภายในภูมิภาค หลังจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความคืบหน้าในหลายด้าน เช่น การเร่งรัดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของนักลงทุนต่างชาติ และได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ พบว่า มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใต้โครงการปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน 2561 ซึ่งกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งใน 6 เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 86.5 เนื่องจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้ง มีจำนวนโรงงานเพิ่มขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ์ บึงกาฬ และสุรินทร์ นอกจากนี้ ดัชนีแนวโน้มของภาคบริการปรับตัวในระดับที่ดี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งในช่วงครึ่งหลังปี 2561 พบว่า เป็นฤดูท่องเที่ยวของหลายจังหวัด ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐและเอกชน ในขณะที่ ภาคบริการของภาคเหนือมีแนวโน้มสดใส โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งครอบคลุมถึง 16 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบกับมีกระแสเหตุการณ์ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง ส่งผลให้คนสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดโดยรอบเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการเพิ่มเที่ยวบินเข้าสู่จังหวัดตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง นอกจากนี้ ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศในช่วง 6 เดือนข้างหน้าจะเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อย ประกอบกับมีผลผลิตมากกว่าปีก่อนหน้า จากแนวโน้มที่ดีขึ้นของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจเหนือ ปรับตัวมาอยู่ที่ 84.7 สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 79.8 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคเกษตร เนื่องจากเศรษฐกิจในปี 2561 มีทิศทางดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตร ประกอบกับสภาพอากาศและปริมาณน้ำยังคงเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร และเกษตรกรมีการบริหารจัดการดูแลสวนเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมภายในภูมิภาค เนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนโรงงานสะสม ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คาดการณ์ว่ายังคงมีแนวโน้มที่ดี ประกอบกับการส่งเสริมของภาครัฐในการลงทุน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 76.8 จากดัชนีแนวโน้มในภาคบริการ ส่งสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง อยู่ที่ 89.1 ส่วนหนึ่งเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาครัฐและเอกชนยังคงร่วมกันกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม.และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 63.9 ซึ่งปรับตัวในเกณฑ์ที่ดี ตามดัชนีแนวโน้มในอีก 6 เดือนข้างหน้าของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ 68.5 อีกทั้งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตร


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics