ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมรับเยาวชน 38 ประเทศทั่วโลก ร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 31, 2018 12:40
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สอวน. แถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน"การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ( The 12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขัน

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รักษาการเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เปิดเผยว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ในขณะที่เราอยู่ในยุคที่คาดว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญสูงสุด วิทยาศาสตร์จึงเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ เยาวชนเป็นพลังสำคัญของประเทศจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทย โดย มูลนิธิ สอวน. ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว 9 ครั้ง ได้รับเหรียญรางวัล เป็นเหรียญทอง เหรียญเงินเหรียญทองแดง รวม 34 เหรียญ ได้รับคะแนนรวมสูงสุดของโลก 1 ครั้ง ได้รับคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี 1 ครั้ง ได้รับคะแนนสูงสุดส่วนวิชาดาราศาสตร์ 1 ครั้ง ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศในระดับสากล

"สำหรับภารกิจหลักของ สอวน. คือการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถในสาขาวิทยาศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ นอกจากนี้บทบาทของ สอวน. ยังครอบคลุมถึงการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศในสาขาวิชาต่างๆ ทั่วโลก ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 12" The 12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018 กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม นี้ โดยมีศาสตร์สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.จึงมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน" รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กล่าว

ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า IESO 2018 ดำเนินงานภายใต้แนวคิดหลัก "Earth Science For All : วิทยาศาสตร์โลกเพื่อมวลมนุษยชาติ" ด้วยวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของโลกอนาคต การจัดงานครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และจะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Earth Science และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า ล่าสุดมีประเทศสมาชิกตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 38 ประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีการจัดเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งสถานที่พักของผู้เข้าร่วมงาน สถานที่แข่งขัน ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร บุคลากร การจัดรถบริการรับ-ส่ง การรักษาความปลอดภัย การดูแลสุขภาพ อาหารไทย และ อาหารนานาชาติ

สำหรับ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันประเทศละ 4 คน มีอาจารย์ ผู้ควบคุมดูแลประเทศละ 2 คน นอกจากนี้ยังมีประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกจำนวนหนึ่ง โดยการแข่งขันจะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีสาระครอบคลุม 3 รายวิชา คือ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์ มีภาคสังเกตการณ์ และการฝึกการทำงานวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเป็นทีมนักเรียนนานาชาติ รวมทั้งมีการทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ

"เราได้จัดแสดงนิทรรศการ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อนำเสนอเรื่องราวและอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยใช้แนวคิดหลักในการนำเสนอ "จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ผ่านเทคนิคพิเศษ คือ เทคนิค Mapping และ เทคนิค Interactive Wall ที่จะทำให้เด็กๆมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กับการเรียนรู้" ผศ.ดร.ธัชวีร์ กล่าว


Latest Press Release

JTLegend เปิดตัวเคส iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR รุ่น Guardian Z เผยดีไซน์สวยงามสะดุดตา แต่ปกป้องตัวเครื่องถึงขีดสุด

นับตั้งแต่ที่ได้เปิดตัวเมื่อปี 2553 แบรนด์อุปกรณ์เสริมไอทีอย่าง JTLegend ก็ทำยอดขายได้อย่างถล่มทลาย และยังคงเติบโตต่อเนื่องทั่วโลก และเพื่อมอบไลฟ์สไตล์ที่ดีกว่าแก่ผู้ใช้มือถือ JTLegend ขอเปิดตัว Guardian Z...

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

Related Topics