ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมรับเยาวชน 38 ประเทศทั่วโลก ร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 31, 2018 12:40
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สอวน. แถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน"การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ( The 12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขัน

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รักษาการเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เปิดเผยว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ในขณะที่เราอยู่ในยุคที่คาดว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญสูงสุด วิทยาศาสตร์จึงเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ เยาวชนเป็นพลังสำคัญของประเทศจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทย โดย มูลนิธิ สอวน. ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว 9 ครั้ง ได้รับเหรียญรางวัล เป็นเหรียญทอง เหรียญเงินเหรียญทองแดง รวม 34 เหรียญ ได้รับคะแนนรวมสูงสุดของโลก 1 ครั้ง ได้รับคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี 1 ครั้ง ได้รับคะแนนสูงสุดส่วนวิชาดาราศาสตร์ 1 ครั้ง ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศในระดับสากล

"สำหรับภารกิจหลักของ สอวน. คือการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถในสาขาวิทยาศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ นอกจากนี้บทบาทของ สอวน. ยังครอบคลุมถึงการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศในสาขาวิชาต่างๆ ทั่วโลก ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 12" The 12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018 กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม นี้ โดยมีศาสตร์สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.จึงมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน" รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กล่าว

ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า IESO 2018 ดำเนินงานภายใต้แนวคิดหลัก "Earth Science For All : วิทยาศาสตร์โลกเพื่อมวลมนุษยชาติ" ด้วยวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของโลกอนาคต การจัดงานครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และจะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Earth Science และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า ล่าสุดมีประเทศสมาชิกตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 38 ประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีการจัดเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งสถานที่พักของผู้เข้าร่วมงาน สถานที่แข่งขัน ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร บุคลากร การจัดรถบริการรับ-ส่ง การรักษาความปลอดภัย การดูแลสุขภาพ อาหารไทย และ อาหารนานาชาติ

สำหรับ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันประเทศละ 4 คน มีอาจารย์ ผู้ควบคุมดูแลประเทศละ 2 คน นอกจากนี้ยังมีประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกจำนวนหนึ่ง โดยการแข่งขันจะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีสาระครอบคลุม 3 รายวิชา คือ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์ มีภาคสังเกตการณ์ และการฝึกการทำงานวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเป็นทีมนักเรียนนานาชาติ รวมทั้งมีการทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ

"เราได้จัดแสดงนิทรรศการ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อนำเสนอเรื่องราวและอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยใช้แนวคิดหลักในการนำเสนอ "จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ผ่านเทคนิคพิเศษ คือ เทคนิค Mapping และ เทคนิค Interactive Wall ที่จะทำให้เด็กๆมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กับการเรียนรู้" ผศ.ดร.ธัชวีร์ กล่าว


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics