อาลีบาบา บิซิเนส สคูล ริเริ่มเครือข่ายบุคลากรทางอีคอมเมิร์ซ สร้าง GET Network ตั้งเป้าช่วยอบรมบุคลากรทางการศึกษาเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทำธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 1, 2018 15:15
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส

อาลีบาบา บิซิเนส สคูล ประกาศสร้างเครือข่ายโกลเบิล อีคอมเมิร์ซ ทาเล้นท์ (Global E-Commerce Talent: GET Network) จับมือสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ทั่วโลก เน้นให้การศึกษาและสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จด้านอีคอมเมิร์ซ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อยอดจาก GET Program ของอาลีบาบา เพื่อสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาเต็มรูปแบบให้กับสมาชิกที่อยู่ในเครือข่าย GET โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไทยเข้าร่วมพิธีเปิด

ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายนี้ประกอบด้วยคณาจารย์และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า 1,500 คน โดยมี นายหยางจุน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน นางเซิ่น หยีฉิน ผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน และนายไบรอัน หว่อง รองประธาน อาลีบาบากรุ๊ป ในฐานะตัวแทนอาลีบาบา บิซิเนส สคูล ร่วมทำพิธีเปิดในช่วงสัปดาห์แห่งความร่วมมือประจำปีด้านการศึกษาระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 11 แล้ว

สมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานและลงนามใน Article of Authorization อาทิ รศ. ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายอับดุล อาซิซ ฮาว อับดุลลา ที่ปรึกษาสถานทูตมาเลเซียประจำกรุงปักกิ่ง มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายที่จะพัฒนาคอร์สที่มีคุณภาพสูง เพิ่มแพลตฟอร์มในการสอน ตลอดจนอบรมอาจารย์ผู้สอนเพื่อนำสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งอนาคต โดยในขั้นต้นนี้ เครือข่ายจะประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมใน GET Program แต่ในอนาคตจะขยายไปสู่การเปิดรับสมาชิกจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ เพิ่มเติม

"อาลีบาบา บิซิเนส สคูล มีความภาคภูมิใจที่ได้ริเริ่มโครงการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัล เราตั้งพันธกิจที่จะช่วยให้ทุกคนทำธุรกิจได้ง่ายดายไม่ว่าจากที่ใดในโลก (Make it easy to do business anywhere) และเครือข่าย GET Network ก็เป็นส่วนต่อขยายของพันธกิจดังกล่าว เราตระหนักดีว่าบุคลากรทางด้านอีคอมเมิร์ซยังขาดแคลนอยู่อีกมาก ดังนั้นเราพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างคณาจารย์ทั่วโลก โดยการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่จะสร้างความสำเร็จในธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานและสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ในการที่จะทำให้ความตั้งใจนี้เป็นจริงขึ้นได้" นายหว่อง ผู้บริหารจากอาลีบาบากรุ๊ป กล่าว

"สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย" ดร. เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่าย GET Network กล่าว "หน้าที่ความรับผิดชอบของเรา คือการมอบสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จและเติบโตให้คนรุ่นถัดไปก้าวมาสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ดังนั้น ม.บูรพาจึงได้ทำงานกับอาลีบาบา บิซิเนส สคูล และหน่วยงานภาครัฐของไทย ในการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถด้านดิจิทัล เครือข่าย GET Network จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าเราและนักศึกษาของเราจะอยู่แนวหน้าของการพัฒนาด้านอีคอมเมิร์ซ และประเทศไทยจะมีบุคลากรที่มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว"

สมาชิกเครือข่ายของ GET Network จะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือในการก่อตั้ง GET Start-up System Incubator ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ของ GET และชุมชนออนไลน์ของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการฝึกอบรมครูผู้สอนทั้งแง่ออนไลน์และออฟไลน์ และมีโอกาสที่จะได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบา

เครือข่ายนี้ นับเป็นส่วนต่อขยายจาก GET Program ของอาลีบาบา บิซิเนส สคูล ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ นวัตกรรม และการมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ไปสู่อีคอมเมิร์ซไร้พรมแดน (Cross-border E-commerce)ผ่านการศึกษาและอบรม เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ GET Program จะสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากอาลีบาบา บิซิเนส สคูล และผู้เปี่ยมประสบการณ์ทั้งหลาย โดยจะมีทั้งการอบรมในด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ให้กับทั้งครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติการและผู้ประกอบการ โดยนำเสนอแง่มุมทุกด้านที่เกี่ยวกับระบบอีคอมเมิร์ซของโลก และการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ผู้สอนที่ผ่านการรับรองจะใช้ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีเพื่อนำไปผสานกับคอร์สการสอนด้านอีคอมเมิร์ซที่สถาบันการศึกษาเหล่านั้นมีอยู่

ปัจจุบัน GET Program มีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรกว่า 65 แห่ง ได้ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนไปแล้วกว่า 260 ราย ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางกว่า 1,600 ราย และนักศึกษากว่า 7,000 ราย จากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อิสราเอล มาเลเซีย มองโกเลีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ตุรกี และไทย โดยความต้องการสูงสุดจะมาจากมาเลเซียและประเทศไทย สำหรับประเทศไทย สมาชิกผู้ก่อตั้งของเครือข่าย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาชั้นนำเข้าร่วมเป็นสมาชิกทั่วไป ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัย ศรีปทุม

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย GET Network และ GET Program ได้จาก https://get.alibaba.com

About Alibaba Business School

อาลีบาบา บิซิเนส สคูล เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นโดยอาลีบาบากรุ๊ป และมหาวิทยาลัย หังโจว นอร์มัล (Hangzhou Normal University) ของจีน เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยปัจจุบันจะเน้นที่ระบบฝึกอบรมด้านอีคอมเมิร์ซ ซึ่งตลอดระยะเวลาช่วงหนึ่งทศวรรษมานี้ มีส่วนในการฟูมฟักผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจีนและในประเทศอื่น ๆ ไปแล้วนับล้านคน


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics