อังกฤษ-ไทย เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องย่อยขยะจากอาหารเป็นพลังงานไฟฟ้าแก้ปัญหามลพิษระดับชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 2, 2018 15:38
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--อเกต คอมมิวนิเคชั่น

บริติช เคานซิล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ มหาวิทยาลัย Loughborough เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องย่อยอาหารเป็นพลังงานไฟฟ้าควบคุมโดยอินเตอร์เนท ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดยงานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ผ่านทุนวิจัยนิวตัน (Newton Fund)

งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย นำโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และสหราชอาณาจักร นำโดยมหาวิทยาลัย Loughborough ผ่านทุนวิจัยนิวตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้งานระดับชุมชน โดยขยะจากเศษอาหารนับเป็นสาเหตุต้นๆที่ก่อปัญหาด้านสภาพแวดล้อมของโลก ในแต่ละปีจะมีขยะจากเศษอาหารจากทั่วโลกมากถึง 1.6 พันล้านตัน ในประเทศไทยมีขยะจากเศษอาหารมากถึง 9.3 ล้านตันต่อปี ขยะจากเศษอาหารเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 23 เท่า เครื่องย่อยขยะจากเศษอาหารนี้สามารถเปลี่ยนเศษอาหารเป็นพลังงานที่สามารถใช้ได้ในชุมชนและมีการควบคุมผ่านระบบออนไลน์ จากการทดสอบพบว่านวัตกรรมนี้สามารถนำเศษอาหารมาเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟกว่า 1,000 ดวงได้ยาวนาน 12 ชม. นอกจากนี้เศษอาหารอื่นๆยังสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้ นวัตกรรมนี้ได้มีการทดลองใช้จริงที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สามารถนำเศษอาหารจากโรงอาหารมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับสร้างก๊าสชีวภาพ ได้ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เทียบเท่ากับ ถ่าน 73 กิโลกรัม และสามารถควบคุมได้จากประเทศไทยและสหราชอาณาจักรผ่านระบบติดตามรวมศูนย์ โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนักวิจัยจากทั้งสองประเทศได้เปิดตัวนวัตกรรมนี้กับบริษัทและองค์กรพัฒนาเอกชนหลังจากได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนิวตันในปีพ.ศ. 2558

นางสาวชัญญา ทั้งสุข หัวหน้าฝ่ายอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า "การวิจัยและการคิดค้นนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยแก้ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญ แต่ยังช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งเรายินดีที่ได้เห็นงานวิจัยที่เราสนับสนุนภายใต้โครงการนิวตันสามารถแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการเศษอาหาร และสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรและไทยเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ"

นายปรินันท์ วรรณสว่าง ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวว่า "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีความยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนโครงการทุนนิวตัน ที่ช่วยสร้างพันธมิตรในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย โดยงานวิจัยนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชนในมุมกว้าง และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราสร้างสรรค์องค์ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนของสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ โดยการสร้างประโยชน์ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศที่เราทำงานด้วย เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน

บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่ง สหราชอาณาจักร รายได้ส่วนใหญ่มาจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ รวมถึงงานด้านการสอนภาษาอังกฤษ การจัดสอบ การพัฒนาการศึกษา และโครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ส่วนที่เหลือร้อยละ 15 มาจากเงินสนับสนุนโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร

บริติช เคานซิลก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2495 และขยายสาขาเป็น หกสาขาในประเทศไทย ประกอบด้วย ห้าสาขาในกรุงเทพมหานครและ หนึ่งสาขาในเชียงใหม่ เรามุ่งมั่นในพันธกิจของเราในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ

สหราชอาณาจักรและสร้างโอกาสให้ผู้คนผ่านงานด้านภาษาอังกฤษ การศึกษา การสอบ ศิลปะและสังคม

www.britishcouncil.or.th

เกี่ยวกับโครงการกองทุนนิวตัน (Newton Fund)

โครงการกองทุนนิวตันเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในสังคมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมและการทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ ทุนวิจัย Newton Fund เป็นทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 735,000,000 ปอนด์ โดยเริ่มโครงการครั้งแรกในปี 2557 และมีแผนดำเนินโครงการถึงปี พ.ศ. 2564

บริติช เคานซิลประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Newton Fund โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา โครงการการ Institutional Links

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัย "ศูนย์ย่อยสลายขยะจากอาหารด้วยระบบย่อยสลายแบบไร้อากาศ" โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ มหาวิทยาลัย Loughborough http://biogas-from-waste.lboro.ac.uk/


Latest Press Release

สายช้อปมีเฮ!! วัตสันจัดโปรเด็ดกระแทกใจรับปีหมู แจกรถจักรยานยนต์เวสป้า ไอโฟน และของรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 1,000 รางวัล

สายช้อปตัวแม่มีเฮ!! วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย จัดโปรโมชั่นสุดร้อนแรง ต้อนรับปี 2562 ด้วยแคมเปญ "FABULOUS TREASURE HUNT...ยิ่งช้อปยิ่งได้ลุ้น"ทุกการซื้อสินค้าครบ 250 บาท ลูกค้าทั่วไป รับคูปองชิงรางวัล 1 ใบ (จำกัดสิทธิ 10...

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.สกลนคร

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดสกลนคร เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง...

ครูยุค 4.0 ใช้ระบบสารสนเทศ ยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เน้นความทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน "วันครูกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจในการเป็นครูผู้อุทิศตน...

ก.แรงงาน รับโล่พระราชทาน ฝึกช่างทำขาเทียม

ก.แรงงาน รับโล่เกียรติคุณ พระราชทาน สร้างช่างทำขาเทียม ช่วยเหลือคนพิการขาขาดกว่า ปีละ 3,000 กว่าคน วันที่ 23 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามสบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...

ฉลองตรุษจีนต้อนรับปีกุน 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องอาหารจีน ซิลเวอร์เวฟส์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ห้องอาหารจีน ซิลเวอร์เวฟส์ ขอเชิญทุกท่านเฉลิมฉลองตรุษจีนต้อนรับปีกุน พร้อมครอบครัว อาหารจีนเลิศรส เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์มุมกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาอันสวยงาม บนชั้น 36 ของโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ฉลองวันตรุษจีน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562...

Related Topics