อังกฤษ-ไทย เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องย่อยขยะจากอาหารเป็นพลังงานไฟฟ้าแก้ปัญหามลพิษระดับชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 2, 2018 15:38
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--อเกต คอมมิวนิเคชั่น

บริติช เคานซิล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ มหาวิทยาลัย Loughborough เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องย่อยอาหารเป็นพลังงานไฟฟ้าควบคุมโดยอินเตอร์เนท ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดยงานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ผ่านทุนวิจัยนิวตัน (Newton Fund)

งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย นำโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และสหราชอาณาจักร นำโดยมหาวิทยาลัย Loughborough ผ่านทุนวิจัยนิวตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้งานระดับชุมชน โดยขยะจากเศษอาหารนับเป็นสาเหตุต้นๆที่ก่อปัญหาด้านสภาพแวดล้อมของโลก ในแต่ละปีจะมีขยะจากเศษอาหารจากทั่วโลกมากถึง 1.6 พันล้านตัน ในประเทศไทยมีขยะจากเศษอาหารมากถึง 9.3 ล้านตันต่อปี ขยะจากเศษอาหารเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 23 เท่า เครื่องย่อยขยะจากเศษอาหารนี้สามารถเปลี่ยนเศษอาหารเป็นพลังงานที่สามารถใช้ได้ในชุมชนและมีการควบคุมผ่านระบบออนไลน์ จากการทดสอบพบว่านวัตกรรมนี้สามารถนำเศษอาหารมาเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟกว่า 1,000 ดวงได้ยาวนาน 12 ชม. นอกจากนี้เศษอาหารอื่นๆยังสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้ นวัตกรรมนี้ได้มีการทดลองใช้จริงที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สามารถนำเศษอาหารจากโรงอาหารมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับสร้างก๊าสชีวภาพ ได้ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เทียบเท่ากับ ถ่าน 73 กิโลกรัม และสามารถควบคุมได้จากประเทศไทยและสหราชอาณาจักรผ่านระบบติดตามรวมศูนย์ โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนักวิจัยจากทั้งสองประเทศได้เปิดตัวนวัตกรรมนี้กับบริษัทและองค์กรพัฒนาเอกชนหลังจากได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนิวตันในปีพ.ศ. 2558

นางสาวชัญญา ทั้งสุข หัวหน้าฝ่ายอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า "การวิจัยและการคิดค้นนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยแก้ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญ แต่ยังช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งเรายินดีที่ได้เห็นงานวิจัยที่เราสนับสนุนภายใต้โครงการนิวตันสามารถแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการเศษอาหาร และสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรและไทยเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ"

นายปรินันท์ วรรณสว่าง ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวว่า "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีความยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนโครงการทุนนิวตัน ที่ช่วยสร้างพันธมิตรในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย โดยงานวิจัยนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชนในมุมกว้าง และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราสร้างสรรค์องค์ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนของสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ โดยการสร้างประโยชน์ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศที่เราทำงานด้วย เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน

บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่ง สหราชอาณาจักร รายได้ส่วนใหญ่มาจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ รวมถึงงานด้านการสอนภาษาอังกฤษ การจัดสอบ การพัฒนาการศึกษา และโครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ส่วนที่เหลือร้อยละ 15 มาจากเงินสนับสนุนโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร

บริติช เคานซิลก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2495 และขยายสาขาเป็น หกสาขาในประเทศไทย ประกอบด้วย ห้าสาขาในกรุงเทพมหานครและ หนึ่งสาขาในเชียงใหม่ เรามุ่งมั่นในพันธกิจของเราในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ

สหราชอาณาจักรและสร้างโอกาสให้ผู้คนผ่านงานด้านภาษาอังกฤษ การศึกษา การสอบ ศิลปะและสังคม

www.britishcouncil.or.th

เกี่ยวกับโครงการกองทุนนิวตัน (Newton Fund)

โครงการกองทุนนิวตันเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในสังคมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมและการทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ ทุนวิจัย Newton Fund เป็นทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 735,000,000 ปอนด์ โดยเริ่มโครงการครั้งแรกในปี 2557 และมีแผนดำเนินโครงการถึงปี พ.ศ. 2564

บริติช เคานซิลประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Newton Fund โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา โครงการการ Institutional Links

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัย "ศูนย์ย่อยสลายขยะจากอาหารด้วยระบบย่อยสลายแบบไร้อากาศ" โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ มหาวิทยาลัย Loughborough http://biogas-from-waste.lboro.ac.uk/


Latest Press Release

ก.แรงงาน จัดชุดเฉพาะกิจช่วยผู้ประสพภัยประจวบ-ชุมพร

ก.แรงงาน จัดชุดเฉพาะกิจช่วยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมประจวบ-ชุมพร เตรียมแผนฝึกอาชีพบรรเทาความความเดือดร้อนหลังลดน้ำลด พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...

พลังแห่งความร่วมมือของครู สำคัญอย่างไรต่อการเชื่อมต่อชุมชนการเรียนรู้ที่แตกต่าง

การดำเนินชีวิตของคนยุคดิจิทัลต้องใช้ศักยภาพที่แตกต่างของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคล...

บิวเทรี่ยมจัด BEAUTRIUM END YEAR SALE ลดจนหมีลุก!! ที่สุดแห่งการลดราคา สูงสุด 80% ทุกสาขา ที่สายบิวตี้ต้องลุกขึ้นมาช้อป

บิวเทรี่ยมจัด BEAUTRIUM END YEAR SALE "ลดจนหมีลุก!!" ที่สุดแห่งการลดราคา สูงสุด 80% ทุกสาขา ที่สายบิวตี้ต้องลุกขึ้นมาช้อป ร้านบิวเทรี่ยม ทุกสาขา จัดแคมเปญ "ลดจนหมีลุก!!" วันที่ 30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 61 ลดหนักจัดเต็มสูงสุด 80%...

แฟลช เอ็กซ์เพรส ทุ่ม 100 ล้าน เปิด ศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ (Logistics) แบบครบวงจรครั้งแรกในไทย

แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศไทย ทุ่มเงินกว่า 100 ล้านบาท จับมือมหาวิทยาลัย 20 แห่ง เปิด "ศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ (Logistics) แบบครบวงจร (Flash Express @ University Shop) ครั้งแรกในประเทศไทย...

ม.ศรีปทุม เปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ผู้บริหารกระทรวงการคลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ให้กับคณะผู้บริหารจากกรมสรรพากร และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงการคลัง จำนวน 70 คน โดย...

Related Topics