กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการ 6 หน่วยงาน หนุน MOU การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ระบบฐานข้อมูลภาคเกษตรดีขึ้น ตอบโจทย์รัฐบาล 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 2, 2018 15:57
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการวิจัยนี้ มีระยะเวลา 3 ปี และมีจุดประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทั้ง 6 ฝ่าย ร่วมมือกันศึกษาและพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรที่เหมาะสมและครอบคลุมเกษตรกรส่วนใหญ่ทั่วประเทศไทย รวมทั้งศึกษาบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐในการผลักดันการพัฒนาตลาดประกันภัยพืชผลที่ยั่งยืนของประเทศ และร่วมกันนำระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่พัฒนาไว้ไปทดลองใช้จริงในพื้นที่นำร่องกับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะนำมาซึ่งองค์ความรู้และงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมในการนำไปใช้จริงในวงกว้างทั่วประเทศต่อไป

"การลงนามในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพของเกษตรกร และสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยพืชผลกรณีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีระเบียบกระทรวงการคลังรองรับแล้วก็ตาม แต่ยังไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด ซึ่งระบบประกันภัยพืชผลดังกล่าว ภาครัฐจะช่วยชำระเบี้ยประกันผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 80% และเกษตรกรผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกัน 20% นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนประกันภัยนี้ โดยจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการของรัฐ เช่น การสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่เหมาะสม มีตลาดรองรับ และมีรายได้ที่แน่นอน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม นอกจากการประกันภัยข้าว 30 ล้านไร่ ครอบคลุมเกษตรกร 3 ล้านรายแล้ว ขณะนี้ได้เตรียมระบบการประกันภัยสำหรับพืชอื่นไว้ด้วย อาทิ ข้าวโพด ปศุสัตว์ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการระบบประกันภัยได้ในเดือน เมษายน 2562" นายกฤษฎา กล่าว

ปัจจุบันประเทศไทยมีประกันภัยข้าวนาปีมาตั้งแต่ปี 2554 แต่มีอุปสรรคเพราะขาดแคลนข้อมูลความเสี่ยงที่ถูกต้องของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งส่งผลให้ผู้ให้บริการทางการเงิน ไม่สามารถคิดอัตราเบี้ยประกันที่สะท้อนความเสี่ยงจริงได้ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังมีอุปสรรคในการประเมินความเสียหายรายเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้การจ่ายค่าสินไหมอาจล่าช้าและไม่ครอบคลุมความเสียหายจริง ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของเกษตรกร ในอดีตจึงมีเกษตรกรสมัครใจจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อเข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลเป็นส่วนน้อย แต่จากความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะเกิดประโยชน์ 3 ประการ คือ 1) ระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่ครอบคลุมและยั่งยืนขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินให้เกษตรกร สถาบันการเงินภาคเกษตร ตลอดถึงลดภาระทางการคลังของรัฐบาลในระยะยาว 2) ระบบฐานข้อมูลภาคเกษตรที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยต่อยอดให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เกษตรกรได้หลากหลายมากขึ้น เช่นการทำ Credit scoring ที่แม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อให้กับเกษตรกร และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เพื่อต่อยอดทางนโยบายได้ และ 3) Mobile application ที่ครบวงจรขึ้น ทั้งในการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเป็นทั้งผู้สร้าง ข้อมูลที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และผู้ใช้ข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคเกษตรไปพร้อม ๆ กับการเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยี และบริการทางการเงินอย่างยั่งยืนของเกษตรกรไทย ทั้งนี้ การร่วมมือข้างต้น มีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเป็นที่ปรึกษาโครงการด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: BWG จัดทัพเดินสายมอบรอยยิ้มและความสุขให้เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็ก 2562

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำทีมพนักงานเบตเตอร์ฯ เดินสายร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ กับกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ...

TMILL มอบความสุขให้น้องๆ เยาวชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

นางเพ็ญฤดี ม่วงเกษม (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ มอบความสุขให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ...

ปภ.รายงานจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหาครคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควัน...

ปภ.รายงาน 5 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานครคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควัน...

34 องค์กรขับเคลื่อน 6 แผน โครงการ OUR Khung BangKachao พัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

ผนึกกำลังหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน พร้อมเครือข่ายชุมชน กำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกัน (Social Collaboration) มุ่งเป้าหมายสร้างความเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) เพิ่มขึ้น 20 % ภายใน 5 ปี (ปี 2561-2565) ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า...

Related Topics