กระทรวงเกษตรฯ จัดทำ Mobile Application ในชื่อ AGO Gap ORGANIC ZONING และ Application Line AGO BOT มุ่งเพิ่มช่องทางซื้อขายออนไลน์ เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 6, 2018 13:38
กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการจัดทำ Mobile Application ในชื่อ AGO Gap & ORGANIC ZONING และ Application Line AGO BOT เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคให้สามารถซื้อขายสินค้าเกษตรได้โดยตรง อีกทั้งสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ ยังผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

ทั้งนี้ Application AGO Gap & ORGANIC ZONING มีฟังชั่นต่าง ๆ ได้แก่ 1) GAP Database ฐานข้อมูลที่ปลอดภัย ผู้ใช้สามารถทราบถึงชนิดพันธุ์พืชต่างๆ ระดับมาตรฐานที่ได้รับ พิกัดที่สามารถนำทางไปหาเกษตรกรได้ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 2) GAP Zoning จะบอกถึงพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำการเกษตรที่ปลอดภัย 3)Organic Agri – Database บอกถึงฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 4) Organic Agri – Zoning บอกถึงพื้นที่ที่เหมาะในการทำเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งสามารถตรวจสอบและนำทางไปยังพื้นที่ที่เหมาะสม ในการทำเกษตรอินทรีย์ได้ และ 5) Online Store เป็นตลาดสินค้าออนไลน์ หากซื้อขายผ่านบัตรเครดิตจะมีสินค้าให้เลือกถึง 809 รายการ จากกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นอกจากนี้ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ DGTFarm ของ มกอช. ซึ่งมีสินค้าถึง 549 รายการ ให้เลือกซื้อได้อีกด้วย สำหรับ Application Line AGO Bot จะใช้ Robot (AI) ในการตอบคำถามแบบ Real-time สำหรับผู้ทีสนใจฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน GAP และเกษตรอินทรีย์ เป็น Two-Way Application โต้ตอบและเก็บสถิติ เพื่อวิเคราะห์ เป็น Big Data สามารถใช้เป็นเครื่องมือของกระทรวงเกษตรฯ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดิน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทานได้


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics