อ.อ.ป. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ #ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย ทั่วประเทศ ขยายผลปี 61 เพิ่มพื้นที่อีก 22,000 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 9, 2018 15:48
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อ.อ.ป. ได้ดำเนินการสานต่อนโยบายของรัฐบาล (ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : 2560 – 2579) และนโยบายกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และสร้างความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรม "ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย" ภายใต้ โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือ ที่ดินที่มีสิทธิการครอบครองในการใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ทำการเกษตรที่ใช้ผลผลิตต่ำ เป็นการสร้างอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกร และสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง ซึ่ง อ.อ.ป. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการไว้ทั้งสิ้น 500,000 ไร่ ในระยะเวลา 20 ปี และรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 3 ปี

จากเป้าหมายในการดำเนินงานระยะ 20 ปี อ.อ.ป. ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ 2 ประเภท ได้แก่ ไม้โตเร็ว เป็นไม้ที่มีอายุรอบตัดฟันน้อยกว่า 10 ปี เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ โดยจะต้องปลูกไม่น้อยกว่า 267 ต้น/ไร่ และไม้โตช้า ต้องมีอายุรอบตัดฟันมากกว่า 10 ปี เช่น สัก ประดู่ป่า ยางนา ตะเคียน ปลูก 100 ต้น/ไร่ ซึ่งเกษตรกรสามารถ ปลูกเป็นแปลง ปลูกบนคันนา ขอบแปลง ปลูกแทรก หรือปลูกเสริมในพื้นที่ทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ได้ ซึ่งการคัดเลือกชนิดไม้สำหรับปลูกนั้น อ.อ.ป. จะพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ในแต่ละภาค และความประสงค์ของเกษตรกรเป็นหลัก

สำหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษา รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม้โตเร็วได้รับการสนับสนุนในอัตรา 3,500.- บาท (ปีแรก 2,500.- บาท ปีที่ 2 และ3 ปีละ 500.- บาท) และไม้โตช้าได้รับการสนับสนุนในอัตรา 5,940.- บาท (ปีแรก 3,900.- บาท ปีที่ 2 และ 3 ปีละ 1,020.- บาท)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว อ.อ.ป. ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 7.8650 ล้านบาท ในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่สวนป่า 8 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่ 2,950 ไร่ สามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ผอ.ออป. กล่าวต่อไปอีกว่า ในปี 2561 นี้ เกษตรกรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,153 ราย ในพื้นที่ 39 จังหวัดทั่วประเทศ เบื้องต้น อ.อ.ป. ได้กำหนดแผนดำเนินการกิจกรรม "ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย" โดยการเพิ่มพื้นที่ดำเนินการจำนวน 22,000 ไร่ และรัฐบาลได้สนับสนุนเงินในการลงทุน 59.4570 ล้านบาท ในขณะนี้ อ.อ.ป. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมพื้นที่ เตรียมกล้าไม้ และวางแนวการปลูกสำหรับเกษตรกรแล้ว

นอกจากนี้ อ.อ.ป. มีเป้าหมายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงไม้เศรษฐกิจในปี 2562 ในพื้นที่ 24,130 ไร่ เป็นไม้โตช้า 4,780 ไร่ และไม้โตเร็ว 19,350 ไร่ และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากเกษตรกรและราษฎรมาเข้าร่วมโครงการเช่น 2 ปีที่ผ่านมา

ท้ายนี้ ผอ.ออป. ยังกล่าวอีกว่า หากกิจกรรม "ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย" ดำเนินการครบตามแผนงานและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จะทำให้เกษตรกรหรือราษฎรในท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมและการจำหน่ายไม้โตเร็ว ประมาณ 28,000.- บาท/ราย/ปี และไม้โตช้า 66,000.- บาท/ราย/ปี อีกทั้งยังสามารถลดการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ และลดการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ และที่สำคัญกิจกรรมฯ นี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรหรือราษฎรตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics