มท.ถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงานฯ กรณีถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ยกระดับการจัดการสาธารณภัย สร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 16, 2018 14:11
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : ARR) กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน" ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การจัดการวิกฤตภัยทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ซึ่งนำไปสู่การวางแนวทางการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน รวมถึงยกระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้มีระบบตามมาตรฐานสากล

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกของการกู้ภัยในถ้ำที่มีน้ำท่วมสูง รวมถึงมีอุปสรรคด้านภูมิศาสตร์ และสภาพอากาศ แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายผ่านการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินมีเอกภาพ ภายใต้โครงสร้าง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และระบบการสั่งการเดียวกัน โดยยืดหยุ่นตามสถานการณ์และสภาพปัญหาในพื้นที่ ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการสรรพกำลัง รวมทั้งบุคคลากรในทุกสหสาขาวิชาชีพ และการระดมเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยจากทุกภาคส่วน รวมถึง มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกด้าน ทำให้หน่วยปฏิบัติของทุกภาคส่วน รับทราบและเข้าใจแนวทางการปฏิบัติการร่วมกัน จึงส่งผลให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) กรณีค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอนในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้ร่วมกันสะท้อนปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การทบทวนแนวทางการจัดการในภาวะฉุกเฉินตามโครงสร้าง ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในส่วนของแผนเผชิญเหตุ การเชื่อมโยงระบบการอำนวยการ สั่งการ แก้ไขปัญหา รวมถึงการสั่งใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ การประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้มีแนวทางการจัดการวิกฤตภัยที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนรวมถึงก่อให้เกิดภาพความชัดเจนของแนวทางการจัดการสาธารณภัยตามแผน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปสู่การวางแนวทางการเตรียมพร้อมและปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และทั่วถึงในทุกช่องทาง การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ภัยในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง การจัดเตรียมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการทันทีที่เกิดภัย และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างความปลอดภัย และให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน กรณีค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ปภ. ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การปฏิบัติงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน ทั้งหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร และภาคประชาชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมวางแผนการปฏิบัติงานเข้าร่วมการเสวนา รวมถึงแบ่งกลุ่มย่อยตามภารกิจด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้งการค้นหาและกู้ภัย การสนับสนุนปฏิบัติการในด้านต่างๆ อาทิ การค้นหาภายนอกถ้ำ การปฏิบัติการทางอากาศ การพร่องน้ำ การจัดระเบียบพื้นที่ปฏิบัติงาน การปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ปภ. จะได้นำคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยและข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่ รวมถึงนำองค์ความรู้จากเหตุการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการสร้างองค์ความตระหนักรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสังคมไทยต่อไป


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics