มท.ถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงานฯ กรณีถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ยกระดับการจัดการสาธารณภัย สร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 16, 2018 14:11
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : ARR) กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน" ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การจัดการวิกฤตภัยทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ซึ่งนำไปสู่การวางแนวทางการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน รวมถึงยกระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้มีระบบตามมาตรฐานสากล

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกของการกู้ภัยในถ้ำที่มีน้ำท่วมสูง รวมถึงมีอุปสรรคด้านภูมิศาสตร์ และสภาพอากาศ แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายผ่านการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินมีเอกภาพ ภายใต้โครงสร้าง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และระบบการสั่งการเดียวกัน โดยยืดหยุ่นตามสถานการณ์และสภาพปัญหาในพื้นที่ ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการสรรพกำลัง รวมทั้งบุคคลากรในทุกสหสาขาวิชาชีพ และการระดมเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยจากทุกภาคส่วน รวมถึง มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกด้าน ทำให้หน่วยปฏิบัติของทุกภาคส่วน รับทราบและเข้าใจแนวทางการปฏิบัติการร่วมกัน จึงส่งผลให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) กรณีค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอนในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้ร่วมกันสะท้อนปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การทบทวนแนวทางการจัดการในภาวะฉุกเฉินตามโครงสร้าง ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในส่วนของแผนเผชิญเหตุ การเชื่อมโยงระบบการอำนวยการ สั่งการ แก้ไขปัญหา รวมถึงการสั่งใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ การประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้มีแนวทางการจัดการวิกฤตภัยที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนรวมถึงก่อให้เกิดภาพความชัดเจนของแนวทางการจัดการสาธารณภัยตามแผน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปสู่การวางแนวทางการเตรียมพร้อมและปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และทั่วถึงในทุกช่องทาง การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ภัยในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง การจัดเตรียมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการทันทีที่เกิดภัย และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างความปลอดภัย และให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน กรณีค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ปภ. ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การปฏิบัติงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน ทั้งหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร และภาคประชาชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมวางแผนการปฏิบัติงานเข้าร่วมการเสวนา รวมถึงแบ่งกลุ่มย่อยตามภารกิจด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้งการค้นหาและกู้ภัย การสนับสนุนปฏิบัติการในด้านต่างๆ อาทิ การค้นหาภายนอกถ้ำ การปฏิบัติการทางอากาศ การพร่องน้ำ การจัดระเบียบพื้นที่ปฏิบัติงาน การปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ปภ. จะได้นำคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยและข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่ รวมถึงนำองค์ความรู้จากเหตุการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการสร้างองค์ความตระหนักรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสังคมไทยต่อไป


Latest Press Release

ศธ.เร่งปั้นอาชีวะฝีมือดี ป้อนตลาดแรงงานชายแดนใต้ สร้างโอกาสงาน มีรายได้มั่นคง ยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยกระดับการศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งสร้างโอกาสการศึกษาสายวิชาชีพ เน้นพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ตั้งเป้าผลิตบุคลากรฝีมือดีมีคุณภาพ ป้อนตลาดแรงงานชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อน "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ"...

เฮเฟเล่ เอาใจคนรักครัวสไตล์ Condo Living เสิร์ฟโปรสุดพิเศษ Smart Condo Set 2019 วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

เฮเฟเล่ เตรียมจัดหนักโปรโมชั่นสุดปังรับซัมเมอร์ กับที่สุดเครื่องครัวเอาใจไลฟ์สไตล์ Condo Living กับคอลเลคชั่น "Smart Condo Set 2019" รวมเซตเครื่องครัวคุณภาพเยี่ยมมาตรฐานเยอรมนี ฉีกกฎโปรโมชั่นเดิมๆ ด้วยความพิเศษระดับ BIG SALE PRICE!! ลดราคาสองต่อ...

มข.จัดอบรม OKRs พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า กองยุทธศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมการบริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายด้วยOKRs (Objective Key Results) สำหรับคณะผู้บริหารคณะ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

ไปรษณีย์ไทย เตรียมจัดส่งเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เตรียมจัดส่งเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 แก่ประชาชนที่สั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ 1-5 พฤษภาคม...

กรมการค้าภายใน พาออร์แกนิคไทยโกอินเตอร์ ร่วมงาน Natural Organic Products Europe 2019 ชี้สินค้าอินทรีย์ไทยจุดแข็งใหม่ในตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน เร่งประชาสัมพันธ์สินค้าอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดยุโรป นำคณะร่วมงาน Natural & Organic Products Europe London 2019 งานแสดงสินค้าอินทรีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคยุโรป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ...

Related Topics