รมว.วธ.ตรวจเยี่ยมแหล่งโบราณสถาน-งานวัด-ชุมชนคุณธรรมในจ.ระนอง-ชุมพรในการประชุมครม.สัญจรภาคใต้ หนุนพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ช่วยสร้างอาชีพ-รายได้สู่ปชช.-ท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 20, 2018 17:16
กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 6/2561 พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ณ จ.ระนองและจ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 โดยได้เยี่ยมชมโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง ระนองบ้านเรา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดบ้านหงาว รวมทั้งได้ไปติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพโบราณสถานวัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.ระนอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม หลังจากนั้นได้ไปติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพโบราณสถานที่วัดโตนดและวัดพระบรมธาตุสวี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง ชุมพรบ้านเราและเยี่ยมชมการสาธิตการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ณ วัดดอนทรายแก้ว จ.ชุมพร โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมลงพื้นที่

นายวีระ กล่าวว่า วันนี้ผู้บริหารวธ.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมใน 2 จังหวัด คือ ระนองและชุมพร โดยในส่วนของจังหวัดระนองมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นหลายประการ ซึ่งได้ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเฉลิมราชและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดบ้านหงาว ซึ่งชุมชนวัดบ้านหงาว เป็นชุมชนคุณธรรมที่มีความเข้มแข็งสามารถรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้เป็นอย่างดี และมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเฉลิมราชที่มีการรวบรวมประวัติชุมชน ซึ่งสมัยโบราณชุมชนแห่งนี้ เป็นแหล่งผลิตแร่ดีบุก และจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เคยอยู่ตามบ้านของชาวบ้านได้นำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากนี้ มีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชซึ่งในอดีตคือ ศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชนได้จัดแสดงเรี่องราวของชุมชน ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็ง และมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่มีเชื้อสายอินเดียและจีน นอกจากนี้ มีชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในจังหวัดระนอง ซึ่งชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมมือกันรักษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้มาตรวจเยี่ยมอีกแห่งคือ วัดสุวรรณคีรีวิหารที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและพระราชทานพระราชดำรัสในการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้วัดแห่งนี้เป็นโบราณสถาน ซึ่งวธ.จะดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมและเรียนรู้ อาทิ ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายบอกประวัติของสถานที่ โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสถานที่ทั้งสองแห่งนี้เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนองต่อไป

นายวีระ กล่าวด้วยว่า ส่วนที่จ.ชุมพรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 2 แห่งคือ วัดโตนด ซึ่งเป็นวัดที่มีเก่าแก่และมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและประทับที่วัดแห่งนี้ ซึ่งมีลกุฏิเจ้าอาวาสและศาลาการเปรียญเก่าแก่ โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและสนับสนุนงบในการบูรณะ นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมวัดพระบรมธาตุสวีที่มีความเก่าแก่และเป็นโบราณสถานของชาติ หากพิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดอยู่ในสมัยอยุธยา แต่ตำนานของวัดระบุมีอายุหลายพันปีและมีพระบรมสาริกธาตุ โดยวัดแห่งนี้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ได้อย่างน่าชื่นชม นอกจากนี้ วัดจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยมีการจัดแสดงประวัติวัด โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ รวมถึงจำลองวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีต ทั้งนี้ เมื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมพร และวธ.จะส่งเสริมการประเพณีการแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ซึ่งปีนี้ทางจังหวัดชุมพรจะจัดงานฉลอง เนื่องจากประเพณีดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 18 รายการในปีนี้ ทั้งนี้ วธ.จะส่งเสริมให้ชุมชนคุณธรรม งานเทศกาลประเพณีและแหล่งโบราณสถานในจ.ระนองและชุมพรเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics