รมว.วธ.ตรวจเยี่ยมแหล่งโบราณสถาน-งานวัด-ชุมชนคุณธรรมในจ.ระนอง-ชุมพรในการประชุมครม.สัญจรภาคใต้ หนุนพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ช่วยสร้างอาชีพ-รายได้สู่ปชช.-ท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 20, 2018 17:16
กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 6/2561 พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ณ จ.ระนองและจ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 โดยได้เยี่ยมชมโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง ระนองบ้านเรา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดบ้านหงาว รวมทั้งได้ไปติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพโบราณสถานวัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.ระนอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม หลังจากนั้นได้ไปติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพโบราณสถานที่วัดโตนดและวัดพระบรมธาตุสวี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง ชุมพรบ้านเราและเยี่ยมชมการสาธิตการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ณ วัดดอนทรายแก้ว จ.ชุมพร โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมลงพื้นที่

นายวีระ กล่าวว่า วันนี้ผู้บริหารวธ.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมใน 2 จังหวัด คือ ระนองและชุมพร โดยในส่วนของจังหวัดระนองมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นหลายประการ ซึ่งได้ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเฉลิมราชและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดบ้านหงาว ซึ่งชุมชนวัดบ้านหงาว เป็นชุมชนคุณธรรมที่มีความเข้มแข็งสามารถรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้เป็นอย่างดี และมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเฉลิมราชที่มีการรวบรวมประวัติชุมชน ซึ่งสมัยโบราณชุมชนแห่งนี้ เป็นแหล่งผลิตแร่ดีบุก และจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เคยอยู่ตามบ้านของชาวบ้านได้นำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากนี้ มีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชซึ่งในอดีตคือ ศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชนได้จัดแสดงเรี่องราวของชุมชน ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็ง และมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่มีเชื้อสายอินเดียและจีน นอกจากนี้ มีชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในจังหวัดระนอง ซึ่งชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมมือกันรักษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้มาตรวจเยี่ยมอีกแห่งคือ วัดสุวรรณคีรีวิหารที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและพระราชทานพระราชดำรัสในการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้วัดแห่งนี้เป็นโบราณสถาน ซึ่งวธ.จะดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมและเรียนรู้ อาทิ ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายบอกประวัติของสถานที่ โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสถานที่ทั้งสองแห่งนี้เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนองต่อไป

นายวีระ กล่าวด้วยว่า ส่วนที่จ.ชุมพรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 2 แห่งคือ วัดโตนด ซึ่งเป็นวัดที่มีเก่าแก่และมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและประทับที่วัดแห่งนี้ ซึ่งมีลกุฏิเจ้าอาวาสและศาลาการเปรียญเก่าแก่ โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและสนับสนุนงบในการบูรณะ นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมวัดพระบรมธาตุสวีที่มีความเก่าแก่และเป็นโบราณสถานของชาติ หากพิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดอยู่ในสมัยอยุธยา แต่ตำนานของวัดระบุมีอายุหลายพันปีและมีพระบรมสาริกธาตุ โดยวัดแห่งนี้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ได้อย่างน่าชื่นชม นอกจากนี้ วัดจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยมีการจัดแสดงประวัติวัด โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ รวมถึงจำลองวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีต ทั้งนี้ เมื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมพร และวธ.จะส่งเสริมการประเพณีการแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ซึ่งปีนี้ทางจังหวัดชุมพรจะจัดงานฉลอง เนื่องจากประเพณีดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 18 รายการในปีนี้ ทั้งนี้ วธ.จะส่งเสริมให้ชุมชนคุณธรรม งานเทศกาลประเพณีและแหล่งโบราณสถานในจ.ระนองและชุมพรเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics