กสอ.รุกอุตสาหกรรมกาแฟ ชวนคอกาแฟร่วมดื่มด่ำรสชาติกาแฟไทย ชูเชียงใหม่เป็นฮับเมืองกาแฟไทยสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 24, 2018 16:11
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดแนวรุกอุตสาหกรรมกาแฟไทยสู่กาแฟโลก จัดงาน "Chiangmai Coffee Hub"เพื่อแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟครั้งที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ ดันจังหวัดเชียงใหม่เป็น"เมืองกาแฟ"เต็มรูปแบบ พร้อมจัดทำยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ปี 2561-2565 ภายใต้ 5 กลยุทธ์ มุ่งเป้าเป็นศูนย์กลางกาแฟแห่งภูมิภาค (Coffee Hub)

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ ได้ผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟภาคเหนือให้เติบโตและยั่งยืนมาโดยตลอด ทั้งการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มในลักษณะ ของ "คลัสเตอร์ (Cluster)" ให้เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกาแฟ โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นจังหวัดต้นทางได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์ การดูแลพื้นที่ปลูก การตัดแต่งกิ่ง การเก็บเกี่ยว การแปรรูปเมล็ดกาแฟ ตลอดจน การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน กลุ่มกลางสนับสนุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต และการควบคุมคุณภาพการผลิต เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิต และกลุ่มปลายทางได้สนับสนุนมุ่งเน้น ด้านการประกอบธุรกิจกาแฟ เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะบุคลากร ทั้งเรื่องเทคนิคการคัดคุณภาพสารกาแฟ เทคนิคการคั่ว การผสมสูตรที่มีลักษณะเฉพาะ การชงกาแฟ และการบริหารจัดการหน้าร้าน เพื่อให้เกิดความอยู่รอด และยั่งยืน

"นอกเหนือจากการพัฒนาเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการกาแฟให้มีความพร้อมแล้ว การสร้างภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าเชียงใหม่ มีการพัฒนาตนเองสู่การเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมกาแฟแล้วนั้น ก็มีความสำคัญยิ่ง จึงเป็นที่มาของการจัดงาน "Chiangmai Coffee Hub" ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดงาน แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการประกอบธุรกิจ" โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายในงานประกอบด้วย บูธผู้ประกอบการร้านกาแฟ ผู้จำหน่าย รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจากพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนกว่า 40 บูธ นิทรรศการที่ร้อยเรื่องราวแหล่งกำเนิดกาแฟเชียงใหม่ จากการพลิกดอยฝิ่น ให้เป็นถิ่นกาแฟ กิจกรรม workshop การชงกาแฟแบบไซฟ่อน และ Home Brewing รวมทั้งเวทีเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟจากกูรูด้านกาแฟ

ส่วนไฮไลต์ของงาน คือ การนำกาแฟคุณภาพดีจาก "กิจกรรมสร้างการรับรู้คุณภาพเมล็ดกาแฟ" ในโครงการเดียวกันนี้ ซึ่งเปิดรับสมัครเมล็ดกาแฟดิบจากเกษตรกรเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อทดสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก คัดสรรจาก 72 ตัวอย่าง ได้เมล็ดที่มีคะแนนสูงสุด จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยแต่ละรายมีคะแนนตั้งแต่ 82.5 - 84.5 ตามมาตรฐานของ Specialty Coffee Association (SCA) ซึ่งเป็นสถาบันรับรอง ตรวจสอบที่มี ความเชี่ยวชาญเรื่องกาแฟเป็นพิเศษ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของกาแฟทั้ง 10 ตัวอย่าง ถูกนำไปประมูลเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยกาแฟจากแหล่งปลูกขุนช่างเคี่ยนของคุณเสาวลักษณ์ อัศวพุทธิ ซึ่งได้คะแนนสูงสุด คือ 84.5 คะแนน ถูกประมูลไปในราคาถึงกิโลกรัมละ 1,600 บาท โดยภายในงานได้นำกาแฟทั้ง 10 ตัวอย่าง มาให้ชิมฟรี" นายกอบชัย กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ในช่วงการจัดงาน SMEs สัญจร พลิกธุรกิจ สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด Northern Thailand Health Valley ที่มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สปา และอาหารเสริม โดยการขับเคลื่อนในลักษณะห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการส่งเสริมการตลาด เช่น เชียงใหม่เมืองกาแฟ มุ่งเน้นพัฒนากาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยสู่ตลาดโลก การพัฒนากาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยสู่ตลาดโลกของโครงการ Northern Boutique Arabica Coffee ทั้งนี้ กสอ. จะดำเนินการจัดตั้งสถาบันกาแฟ ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 หรือ ITC ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างครบวงจร

จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันนี้ถือว่าได้ก้าวเข้าสู่การเป็น "เมืองกาแฟ" อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้ร่วมกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ปี 2561-2565 ขึ้น ภายใต้ 5 กลยุทธ์สำคัญ คือ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 2.พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม 3. พัฒนาด้านการตลาด 4. การวิจัยและพัฒนา และ 5. การบริหารจัดการ ทั้งนี้ เป้าหมายลำดับต่อไป คือ การเป็น"ศูนย์กลางกาแฟแห่งภูมิภาค" หรือ "Coffee Hub"

"ในช่วงเดือนพฤศจิกายน นี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพจัดงานกาแฟระดับอาเซียน คือ การประชุม การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอาเซียน ครั้งที่ 1 หรือ ACID 2018 อีกด้วย จึงเชื่อมั่นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพ สามารถก้าวไปถึงเป้าหมายในการเป็น Coffee Hub ได้อย่างแน่นอนในอนาคต" นายกอบชัย กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics