กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปภาพรวมความสำเร็จโครงการธนาคารสินค้าเกษตรของสหกรณ์ทั่วประเทศ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลงกว่า 17 %

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 12:17
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรของสหกรณ์ 200 แห่งทั่วประเทศ เผยช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ 17% คาดขยายผลส่งเสริมเกษตรกรจนกว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปผลความก้าวหน้าโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับธนาคารสินค้าเกษตรให้สามารถบริการได้หลากหลาย โดยให้ธนาคารเปิดบริการรับฝาก ถอน ให้ยืม แลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต อุกปกรณ์การเกษตร การตลาด รวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และอีก 5 หน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จากการประเมินผลสำเร็จของโครงการนี้ พบว่า ธนาคารสินค้าเกษตรเป็นโครงการที่ดีสามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ตั้งเป้าว่าจะต้องลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในแต่ละอาชีพให้ได้ 20% แต่ขณะนี้แล้ว 17% และจะพัฒนาต่อยอดต่อไป

ทั้งนี้ ในการใช้บริการธนาคารสินค้าเกษตร ต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าธรรมเนียมรายปี เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมจึงจะใช้บริการได้ ซึ่งในภาพรวมถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จอยู่ใน เกิน 80% โดยวัดจากเป้าหมายของการใช้บริการและความพึงพอใจของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มาใช้บริการ ส่งผลทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งช่วยสนับสนุนสมาชิกลดต้นทุนการผลิต และเข้าถึงปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถเสริมสร้างในด้านอื่น ๆ ด้วย เมื่อเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ก็ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็นเหตุและผลไปพร้อม ๆ กัน

ส่วนปัญหาอุปสรรคเท่าที่พบคือต้องส่งเสริมการให้บริการแก่เกษตรกรมากขึ้น บางธนาคารต้องพึ่งพางบประมาณซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด เช่น ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ต้องไปซื้อน้ำยาทำปุ๋ย ธนาคารประมง ต้องซื้อพันธุ์ปลา มาเพาะเลี้ยง ธนาคารโคกระบือ ต้องไปซื้อโคกระบือ ขณะที่ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่อง คือ คนภายนอกมองว่าเกษตรกรทุกคนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งที่ความจริงแล้วเกษตรกรจะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกและเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันก่อนจึงจะเข้ามาใช้บริการได้ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการจัดตั้งแล้ว 7 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารโคนมทดแทน ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารหม่อนไหม และธนาคารประมง ซึ่งแต่ละกรมฯจะดูแลในส่วนของตัวเอง ส่วนธนาคารสินค้าการเกษตรขณะนี้มีทั้งหมด 200 แห่งทั่วประเทศ แต่ละปีจะขยายผลไปเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับว่า เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปส่งเสริมในสหกรณ์แล้วจะมีผู้สนใจหรือไม่ ถ้ามีผู้สนใจเขาก็ไปส่งเสริมให้ทำแล้วก็ขยายผลต่อยอดให้เพิ่มขึ้น

สำหรับกิจกรรมของธนาคารยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องไป ปัจจุบันโครงการเริ่มนิ่งและเดินต่อไปได้ ไม่มีสิ่งที่น่ากังวล แต่อาจจะมีการขยายเพิ่มขึ้น เพราะในเบื้องต้นที่เริ่มทำกิจกรรม ก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกไปให้คำแนะนำให้ความรู้กับสมาชิก เมื่อรวมตัวเป็นกลุ่มแล้ว ก็พัฒนาให้เป็นต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรรายอื่น ๆ มาศึกษาดูงาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดการขยายตัวกว้างขึ้น โดยที่ส่วนราชการเพียงแค่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนแนะนำเท่านั้น ที่เหลือให้เกษตรกรเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยกันเอง ถือว่าโครงการนี้ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างแท้จริง และทำให้เกษตรกรได้มีการดูแลซึ่งกันและกันและส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งพาของเกษตรกร โดยจะขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างต่อเนื่องและกำหนดเป็นแผนงานปกติของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ อายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี

นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่5-ซ้ายแถวยืนบนเวที) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกันจัด งานอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี แด่ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ (ที่3-ซ้าย/แถวยืนหน้า) โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์...

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกมะม่วง พร้อมประสานห้างสรรพสินค้าเพื่อหาตลาดรองรับ เผยส่งออกปีละกว่า600 ตัน มูลค่ากว่า 42 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ว่า จ.ฉะเชิงเทรา...

ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต จี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว เครื่องดื่มดับร้อนต้อนรับซัมเมอร์ ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา

ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา จัดเต็มความเย็นฉ่ำ ต้อนรับซัมเมอร์นี้ด้วย "ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต" เครื่องดื่มคลายร้อนรสชาติจี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว และอุดมไปด้วยวิตามิน เอ ซี พร้อมคุณประโยชน์คับแก้ว ให้คุณได้ชื่นใจกับน้ำเสาวรส ผลสตรอว์เบอร์รีสด...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา" เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย...

Shoe Story ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ชิงทุนการศึกษา

"Shoe Story" (แบรนด์รองเท้าภายใต้บริษัท บี พลัส บี จำกัด) จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาร่วมกับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ "จัดโครงการประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์" ครั้งที่ 1 โดยแบรนด์ "Shoe Story"...

Related Topics